Hebreo 4

1Karon, ang Dios nagbilin sa aton sang saad agod makasulod kita kag makapahuway upod sa iya. Gani magkahadlok kita, agod nga wala sing isa sa inyo nga masapwan nga wala makasulod sa pagpahuway upod sa iya. 2Kay kita nakabati man sang Maayong Balita, subong sang sa ila. Nabatian nila ini, pero wala nila ini mapusli, tungod kay sang pagkabati nila sini wala sila magtuo. 3Gani kita nga nagatuo nagasulod gid kag nagapahuway upod sa Dios, subong sang iya ginsiling: “Naakig ako kag nagpanumpa: ‘Indi gid sila Makasulod kag makapahuway Upod sa akon!’ ” Ginsiling niya ini bisan nga natapos na ang iya bulohaton halin sang pagtuga niya sang kalibutan. 4Kay ginsiling ini sa iban nga bahin sang mga Kasulatan nahanungod sang ikapito nga adlaw, “Ang Dios nagpahuway sa tanan niya nga mga bulohaton sa ikapito nga adlaw.” 5Amo man gihapon ini nga butang ang ginahambalan, “Indi gid sila makasulod kag makapahuway upod sa akon.” 6Yadtong una nga mga nakabati sang Maayong Balita wala makasulod kag makapahuway upod sa Dios, kay wala sila magtuo. Gani may iban nga ginpahanugotan sa pagsulod kag sa pagpahuway upod sa Dios. 7Ginapamatud-an ini sang pagtalana sang Dios sang isa pa ka adlaw nga ginatawag “Karon nga Adlaw.” Ginhambal niya ini sang makaligad ang madamo nga mga tinuig paagi kay David, suno sa kasulatan nga ginsambit na: “Kon inyo mabatian Ang tingog sang Dios karon nga adlaw, Indi ninyo pagpatig-aha Ang inyo mga tagipusoon.” 8Kay kon si Josue nakahatag sa mga tawo sing kapahuwayan nga iya sang Dios, wala na kuntani maghambal ang Dios nahanungod sang iban pa nga adlaw. 9Kon amo, may nabilin pa nga kapahuwayan sa mga tawo sang Dios subong sang pagpahuway sang Dios sa ikapito nga adlaw. 10Kay ang bisan sin-o nga nagasulod sa pagpahuway upod sa Dios, magapahuway sa iya kaugalingon nga mga hilikuton, subong nga ang Dios nagpahuway sa iya mga hilikuton. 11Gani tinguhaon gid naton nga makasulod kita sa pagpahuway upod sa Dios. Ang bisan sin-o sa aton indi magmalalison subong sa ila kag wala makasulod. 12Kay ang pulong sang Dios buhi kag gamhanan, kag matalom pa sa espada nga duha sing sulab. Nagadulot ini tubtob sa gin-utlan sang kalag kag espiritu, kag sa ginkitaan sang mga lutalotahan kag utok sa tul-an. Ini nagatungkad sang mga panghunahona kag mga handom sang tagipusoon sang mga tawo. 13Wala gid sing bisan ano nga sarang matago sa Dios. Ang tanan nga butang hayag kag bukas sa iya atubangan, kag sa iya kita tanan magahatag sing husay nahanungod sang aton kaugalingon. 14Gani magmalig-on kita sa aton pagtuo. Kay may daku kag pinakamataas kita nga pari nga didto sa atubangan sang Dios—si Jesus, ang Anak sang Dios. 15Ang aton pinakamataas nga pari nagabatyag man sang aton mga kaluyahon, kay sia man ginsulay sa tanan nga bagay pareho sa aton, pero wala sia magpakasala. 16Gani indi kita magkahadlok sa pagpalapit sa trono sang Dios, sa diin yara ang grasya. Didto magabaton kita sing kaluoy kag grasya nga makabulig sa tion nga ginakinahanglan naton ini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\