Hebreo 5

1Ang tagsa ka pinakamataas nga pari ginapili gikan sa mga tawo sa pag-alagad sa Dios tungod sa ila, sa paghalad sing mga dulot kag mga halad tungod sang mga sala. 2Tungod kay sia maluya sa madamo nga mga bagay, sarang sia makapasensya sa mga wala makahibalo kag mga nagasayop. 3Kag tungod kay sia mismo maluya man, dapat sia magdulot sing mga halad indi lamang para sa mga sala sang mga tawo, kundi para man sa iya kaugalingon nga mga sala. 4Wala sing tawo nga nagapili sang kadungganan sang pagkapinakamataas nga pari para sa iya kaugalingon. Ang tawo manginpinakamataas nga pari paagi lamang sa pagtawag sang Dios, subong sang pagtawag kay Aaron. 5Sa amo man nga bagay, si Cristo wala magkuha sang kadungganan sang pagkapinakamataas nga pari para sa iya kaugalingon. Sa baylo, ang Dios nagsiling sa iya: “Ikaw ang akon Anak, Karon nga adlaw Ako nangin-imo Amay.” 6Sa isa pa gid ka bahin nagsiling man ang Dios: “Manginwalay katapusan Ang imo pagkapari, Sa linya sang pagkapari Ni Melquisedec.” 7Sang si Jesus nagakabuhi pa diri sa duta, nagpangamuyo sia kag nag-ampo sa mabaskog nga tingog nga nagahilibion sa Dios nga sarang makaluwas sa iya sa kamatayon. Ginpamatian sia sang Dios, tungod kay mapainuboson sia kag mainampuon. 8Pero bisan Anak sia sang Dios, nagtuon sia sa pagkamatinumanon paagi sa iya mga pag-antos. 9Sang nahimpit na sia, nahimo sia nga ginagikanan sang walay katapusan nga kaluwasan para sa tanan nga nagatuman sa iya, 10kag ang Dios naghimo sa iya nga pinakamataas nga pari, sa linya sang pagkapari ni Melquisedec. 11May madamo kita nga inugsiling nahanungod sini nga butang, ugaling mabudlay ang pagpaathag sini sa inyo, kay kadugay sa inyo makahangop. 12Kuntani karon mga manunodlo na kamo, pero sa gihapon nagakinahanglan pa kamo sang isa nga magatudlo sa inyo sang nahauna nga mga pagtulon-an sang pulong sang Dios. Sa baylo nga magkaon na kamo kuntani sang kan-on, gatas pa sa gihapon ang bagay sa inyo. 13Ang dapat mag-inom sing gatas amo lamang ang bata nga indi pa makahibalo kon ano ang kinatuhay sang matarong kag sang sayop. 14Sa pihak nga bahin, ang kan-on para sa mga hamtong na, nga nahanas kag naanad sa paghibalo kon ano ang kinatuhay sang maayo kag sang malain.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\