Hebreo 6

1Gani magpadayon kita sa hamtong nga pagtulon-an, kag bayaan na naton ang nahauna nga mga pagtulon-an nahanungod kay Cristo. Indi na kinahanglan ipasad pa naton liwat ang mga pagtulon-an nahanungod sang aton pagbiya sa walay pulos nga mga buhat kag sang pagtuo sa Dios; 2sang pagtudlo nahanungod sa pagbautiso kag sang pagtungtong sang mga kamot sa ulo; sang pagbanhaw sang mga minatay kag sang paghukom nga dayon. 3Magpadayon kita! Amo ini ang aton himuon, kon ipahanugot sang Dios. 4Kay ano ang pagpabalik sadtong mga nagbiliya agod maghinulsol sila liwat? Yara sila anay sa kapawa sang Dios. Nakatilaw na sila sang bugay nga langitnon, kag nakaambit na sila sang Espiritu Santo. 5Ila na natilawan nga ang pulong sang Dios maayo, kag nabatyagan na nila ang mga gahom sang palaabuton nga panahon. 6Kag sa tapos sini tanan, nagbiya pa sila! Indi gid mahimo nga mapabalik pa sila liwat sa paghinulsol, kay ila ginalansang liwat sa krus ang Anak sang Dios, kag ginapakahuy-an nila sia sa mga tawo. 7Ginabendisyunan sang Dios ang duta nga nagasuyop sang ulan nga masunson nagatupa sa sini kag nagapatubo sang tanom nga mapuslan sang mga tawo nga para sa ila ginpatubo ini. 8Pero kon nagapatubo ini sing mga talungon kag mga sapinit wala ini sing pulos. May katalagman ini nga pakamalauton sang Dios, kag pagalaglagon paagi sa kalayo. 9Mga hinigugma, bisan nagahambal kami sing subong sini, may pagsalig gid kami nahanungod sa inyo. Kahibalo kami nga may labi kamo nga kaayuhan tungod sang inyo kaluwasan. 10Ang Dios matarong, kag indi niya pagkalimtan ang inyo mga binuhatan, ukon ang inyo gugma sa iya nga ginpakita ninyo paagi sa inyo na nabulig kag sa inyo padayon gihapon nga pagbulig sa kasubong ninyo nga mga Cristianos. 11Daku gid ang amon handom nga magmaukod ang tagsatagsa sa inyo tubtob sa katapusan, agod matuman ang inyo ginalauman. 12Indi kami luyag nga magtinamad kamo, kundi nga manginsubong kamo sadtong mga nagatuo kag mapainulobon, agod mabaton ninyo ang ginsaad sang Dios. 13Sang pagsaad sang Dios kay Abraham, nagpanumpa sia nga iya gid tumanon ang iya ginsaad. Tungod kay wala na sing gamhanan pa sa iya, nagsumpa sia sa iya kaugalingon nga ngalan. 14Nagsiling sia, “Ginasaad ko sa imo nga ako magabendisyon sa imo kag magahatag sa imo sing madamo nga mga kaliwat.” 15Naghulat si Abraham sing mapainulobon, gani nabaton niya ang ginsaad sang Dios. 16Kon ang isa ka tawo magsumpa, nagapanumpa sia sa ngalan sang isa nga gamhanan pa sa iya, kag ang sumpa nagapauntat sang mga pagsinuay sa tunga sang mga tawo. 17Ang Dios luyag magpaathag sa mga magabaton sang iya ginsaad nga indi gid magbalhin ang iya mga tinutoyo. Gani nagpanumpa sia sa iya pagsaad. 18Gani, may duha ka butang nga indi gid magbalhin, kag nahanungod sini ang Dios indi makabutig. Gani kita nga nakadangop sa iya ginapaisog pa gid nga magmalig-on sa paglaom nga ginbutang sa aton atubangan. 19Ini nga paglaom subong sang angkla sang aton kabuhi. Malig-on ini kag indi mahulag, kag nagasulod sa kurtina sang langitnon nga templo kag nagalambot sa nasulod nga santuaryo. 20Si Jesus nagsulod didto sing una tungod sa aton. Sia nanginpinakamataas nga pari sa walay katapusan, suno sa linya sang pagkapari ni Melquisedec.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\