Hebreo 7

1Ini si Melquisedec amo ang hari sang Salem kag pari sang Dios nga Labing Makagagahom. Sang nagapauli na si Abraham halin sa pakig-awayan sa diin ginpamatay niya ang mga hari, si Melquisedec nagsugata sa iya kag nagbendisyon sa iya. 2Ginhatag ni Abraham kay Melquisedec ang ikanapulo nga bahin sang tanan nga pagkabutang nga iya naagaw. (Ang nahauna nga kahulogan sang ngalan ni Melquisedec amo ang “Hari sang Katarungan.” Kag tungod kay hari sia sang Salem, ang iya ngalan nagakahulogan man nga “Hari sang Paghidait.”) 3Wala sing may nasulat nahanungod sa iya amay ukon iloy, ukon sang iya mga katigulangan. Wala man sing may nasulat nahanungod sang iya pagkatawo ukon kamatayon. Kaangay sia sang Anak sang Dios, kag nagapadayon sia nga pari sa walay katapusan. 4Gani makita ninyo kon daw ano sia kagamhanan! Si Abraham nga patriarka naghatag sa iya sang ikanapulo nga bahin sang tanan nga iya naagaw sa inaway. 5Kag yadtong mga kaliwat ni Levi nga mga pari ginsugo sang Kasugoan sa pagkuha sang ikanapulo gikan sa mga tawo sang Israel. Kon sayuron nga kuhaon nila ini gikan sa ila kaugalingon nga mga kasimanwa, bisan pa nga mga kaliwat man sila ni Abraham. 6Si Melquisedec wala maggikan kay Levi, pero nagbaton sia sang ikanapulo gikan kay Abraham kag ginbendisyunan niya sia nga nakabaton sang mga saad sang Dios. 7Wala sing duhadoha nga ang nagabendisyon labaw pa sang sa ginabendisyunan. 8Sa bahin sang mga pari, ang ikanapulo ginakuha sang mga tawo nga mamalatyon, pero ang sa kay Melquisedec iya, ang ikanapulo ginkuha sang isa nga nagakabuhi sa gihapon, suno sa ginasiling sang kasulatan. 9Kag sarang pa gani masiling nga sang pagbayad ni Abraham sang ikanapulo, si Levi nga ang iya mga kaliwat nagakuha sang ikanapulo nagbayad man sang ikanapulo. 10Kay bisan nga si Levi wala pa matawo, pero kon hambalon gid man yara na sia sa lawas sang iya apoy nga si Abraham, sang masugata sia ni Melquisedec. 11Tungod sang pagkapari nga Levinhon, ang Kasugoan ginhatag sa mga tawo sang Israel. Karon, kon himpit ang mga bulohaton sang Levinhon nga mga pari, wala na kuntani sing kinahanglan sang isa pa ka pari suno sa linya sang pagkapari ni Melquisedec, kag indi suno sa linya sang pagkapari ni Aaron. 12Kay kon ang pagkapari gin-ilisan, kinahanglan ilisan man ang kasugoan. 13Kag ang aton Ginoo, nga tungod sa iya ginhambal ini nga mga butang, nagikan sa lain nga tribo, kag wala gid bisan isa nga katapo sang iya tribo nga nakaalagad sa altar subong pari. 14Nahibal-an gid nga ang aton Ginoo natawo sa tribo ni Juda, kag si Moises wala gid nagsambit sini nga tribo sang paghambal niya nahanungod sang mga pari. 15Nagaathag pa gid ini nga butang, kay nagpakita ang isa ka pari nga kaangay ni Melquisedec. 16Wala sia ginhimo nga pari tungod sang tawuhanon nga mga kasugoan kag mga pagsulondan, kundi tungod sang gahom sang kabuhi nga wala sing katapusan. 17Kay ang kasulatan nagasiling, “Manginpari ikaw nga wala sing katapusan, suno sa linya sang pagkapari ni Melquisedec.” 18Gani ang daan nga kasugoan gindula, kay mapigaw ini kag wala sing pulos. 19Kay ang Kasugoan ni Moises indi makahimpit sang bisan ano nga butang. Kag karon may ginhatag nga labi pa kaayo nga paglaom, nga paagi sini makapalapit kita sa Dios. 20Dugang pa sini, yara man ang panumpa sang Dios. Wala sing panumpa nga kaangay sini sang paghimo sadtong iban nga mga pari. 21Pero si Jesus nanginpari paagi sa isa ka panumpa, sang pagsiling sang Dios sa iya: “Ang Ginoo nagsumpa, Kag indi magbaylo Sang iya hunahona: ‘Manginpari ikaw Sa walay katapusan.’ ” 22Gani ini nga kinatuhay nagahimo kay Jesus nga garantiya man sang labi pa kaayo nga kasugtanan. 23May isa pa ka kinatuhay: yadtong iban nga mga pari madamo, kay nagakalamatay sila kag indi makapadayon sang ila mga bulohaton. 24Pero si Jesus nagakabuhi sa walay katapusan, kag ang iya bulohaton subong pari wala ginasaylo sa iban. 25Gani makasarang sia sa pagluwas, karon kag sa gihapon, sang mga nagakari sa Dios paagi sa iya, kay nagakabuhi sia sa gihapon sa pagpakiluoy sa Dios tungod sa ila. 26Gani si Jesus amo ang Pinakamataas nga Pari nga nagahatag sang aton mga kinahanglanon! Balaan sia; wala sing sayop ukon sala sa iya; ginpain sia sa mga makasasala kag ginbayaw pakadto sa ibabaw pa sang mga langit. 27Indi sia kaangay sang iban nga pinakamataas nga mga pari, kay indi sia kinahanglan magdulot sing mga halad adlaw-adlaw, nahauna para sa iya mga sala, kag dason para sa mga sala sang mga tawo. Nagdulot sia sang isa ka halad, sing makaisa gid lang, sang paghalad niya sang iya kaugalingon. 28Ang Kasugoan ni Moises nagapili sang mga tawo nga indi himpit nga manginpinakamataas nga mga pari, pero ang saad sang Dios nga may panumpa nga nag-abot sing ulihi lang sang sa Kasugoan, nagpili sang Anak nga nahimpit sa walay katapusan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\