Hebreo 9

1Ang nahauna nga kasugtanan may mga pagsulondan sa pagsimba kag may simbahan man nga ginhimo sang tawo. 2May ginpatindog nga isa ka tolda, ang nagwa nga bahin nga ginatawag ang Balaan nga Duog. Yara dira ang kandilerohan, ang lamisa, kag ang tinapay nga nahalad sa Dios. 3Sa likod sang ikaduha nga kurtina yara ang tolda nga ginatawag ang Labing Balaan nga Duog. 4Yara dira ang bulawan nga altar nga ginasunogan sang insyenso, kag ang kaban sang kasugtanan nga nahaklapan sang bulawan. Sa sulod sang kaban yara ang tibod nga bulawan nga nasudlan sang mana, ang sungkod ni Aaron nga nagpanalingsing kag ang duha ka malapadlapad nga bato nga nasulatan sang mga sugo. 5Sa ibabaw sang kaban may mahimayaon nga mga kerubin nga tanda sang Presensya sang Dios. Ang ila mga pakpak nahumlad sa ibabaw sang duog sa diin ang mga sala ginapatawad. Pero indi pa ini tion sa pagpaathag sing maid-id sang tanan. 6Amo ini ang pagpasunod sang mga bulohaton: ang mga pari nagasulod sa nahauna nga bahin sang tolda adlaw-adlaw sa pagtuman sang ila mga katungdanan. 7Pero ang Pinakamataas nga Pari amo lamang ang nagasulod sa nasulod nga bahin sang tolda sing makaisa gid lang sa isa ka tuig. Nagadala sia sing dugo nga iya ginahalad sa Dios para sa iya kaugalingon nga mga sala kag para sa mga sala sang mga tawo nga ila nahimo nga wala nila mahibaloi. 8Paagi sini nga mga bulohaton ginatudlo sing maathag sang Espiritu Santo nga ang alagyan pakadto sa Labing Balaan nga Duog wala pa maabrihi samtang nagatindog pa ang nagwa nga bahin sang tolda. 9Ini amo ang larawan sang aton panahon karon. Ini nagakahulogan nga ang mga dulot kag ang mga sapat nga ginahalad sa Dios indi makahimpit sang tagipusoon sang manugsimba. 10Ini sila may kaangtanan lamang sa kalan-on, ilimnon, kag sarisari nga seremoniya sang pagpaninlo. Ini tanan mga pagsulondan nga lawasnon nga ginapatuman tubtob sa tion nga bag-uhon sang Dios ang tanan nga mga butang. 11Pero si Cristo nakaabot na subong Pinakamataas nga Pari sang maayo nga mga butang nga yari na. Ang tolda diin sia nagaalagad labi pa ka daku kag himpit. Indi mga tawo ang naghimo sini, kon sayuron, indi iya sining tinuga nga kalibutan. 12Sang pagsulod ni Jesus sa tolda nagsulod sia sing makaisa gid lang sa Labing Balaan nga Duog, indi sa paghalad sang dugo sang mga kanding kag tinday nga mga baka, kundi, sang iya kaugalingon nga dugo kag natigayon niya ang wala sing katapusan nga kaluwasan para sa aton. 13Ang dugo sang mga kanding kag toro nga mga baka, kag ang abo sang sinunog nga tinday nga baka nga babayi ginawisik sa mga tawo nga nadagtaan, kag ini nagatinlo sa ila dagta nga lawasnon. 14Kon matuod ini, daw ano pa gid ang nahimo sang dugo ni Cristo! Paagi sa Espiritu nga wala sing katapusan ginhalad niya ang iya kaugalingon subong himpit nga halad sa Dios. Ang iya dugo magatinlo sang aton mga konsyensya sa wala sing pulos nga mga buhat, agod nga makaalagad kita sa Dios nga buhi. 15Sa sini nga kabangdanan si Cristo amo ang manugpatigayon sang bag-o nga kasugtanan, agod nga ang mga gintawag sang Dios makabaton sang walay katapusan nga mga panublion nga ginsaad sang Dios. Sarang ini mahimo kay may kamatayon nga nagahilway sa mga tawo sa sala nga ila nahimo, samtang yara sila sa idalom sang nahauna nga kasugtanan. 16Kon may yara nga testamento, kinahanglan mapamatud-an nga ang naghimo sini patay na. 17Kay ang testamento wala sing epekto kon ang naghimo sini buhi pa. Epektibo lamang ini kon ang naghimo sang testamento patay na. 18Amo gani nga ang nahauna nga kasugtanan napamatud-an paagi sa dugo. 19Nahauna, ginsugid ni Moises sa mga tawo ang tanan nga mga sugo, suno sa nasulat sa Kasugoan. Iya dayon ginkuha ang dugo sang tinday nga mga baka nga nasimbugan sing tubig, kag ginwisikan niya sing dugo ang libro sang Kasugoan kag ang tanan nga mga tawo paagi sa isopo kag delana nga pula. 20Nagsiling sia, “Amo ini ang dugo nga nagapalig-on sang kasugtanan nga ginsugo sang Dios nga inyo tumanon.” 21Sa amo man nga paagi, ginwisikan ni Moises sang dugo ang tolda kag ang tanan nga butang nga ginagamit sa pagsimba. 22Matuod gid, suno sa Kasugoan, halos tanan nga mga butang ginatinluan paagi sa dugo, kag ang mga sala mapatawad lamang kon may dugo nga ginapaagay. 23Ini nga mga butang, nga mga larawan lamang sang mga butang nga langitnon, kinahanglan matinluan sa sini nga paagi. Pero ang mga butang nga langitnon iya nagakinahanglan sing mas maayo pa nga mga halad. 24Kay si Cristo wala magkadto sa isa ka balaan nga duog nga ginhimo sang mga tawo, nga amo ang larawan sang isa nga matuod. Nagsulod sia didto gid sa langit, sa diin nagapangatubang sia sa Dios tungod sa aton. 25Ang Pinakamataas nga Pari nga Judio nagasulod sa Balaan nga Duog sa tagsa ka tuig nga nagadala sang dugo sang sapat. Pero si Cristo wala magsulod sa paghalad sang iya kaugalingon sing madamo nga beses. 26Kay kon amo ini, kinahanglan mag-antos sia sing madamo nga beses halin sa pagtuga sang kalibutan. Sa baylo, nagkari sia sing makaisa gid lang, sa katapusan sining mga panahon, sa pagkuha sang sala paagi sa paghalad sang iya kaugalingon. 27Gintalana sa tagsa ka tawo nga mapatay sing makaisa, kag sa tapos sini pagahukman sia sang Dios. 28Sa amo man nga bagay, si Cristo ginhalad sing makaisa sa pagkuha sang mga sala sang madamo. Magakari sia liwat, indi sa pagkuha sang sala, kundi sa pagluwas sang mga nagahulat sa iya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\