SANTIAGO 1

1Pag-abiabi halin kay Santiago, isa ka alagad sang Dios kag ni Ginoong Jesu-Cristo: Sa tanan nga mga tawo sang Dios nga nag-alaplaag sa bug-os nga kalibutan. 2Mga utod ko! Kabiga ninyo nga mga mapalaron kamo kon ang tanan nga mga sahi sang pagtilaw mag-abot sa inyo, 3kay nakahibalo kamo nga kon ang inyo pagtuo magdaog sa sina nga mga pagtilaw, ang resulta sina amo nga manginmalig-on kamo. 4Pero pat-ura ninyo nga ini nga kalig-on magpadayon, nga wala sing pag-untat, agod nga manginhimpit kamo kag manginbug-os nga wala sing kakulangan. 5Pero kon may yara sa inyo nga kulang sa kaalam, dapat sia magpangamuyo sa Dios, kag ang Dios magahatag sini sa iya. Kay ang Dios maalwan kag nagahatag nga wala sing aligutgot sa tanan. 6Pero kon kamo nagapangamuyo magtuo kamo, kag indi gid kamo magpangduhadoha. Kay ang nagapangduhadoha subong sang balod sa dagat nga ginapalid kag ginahuyop sang hangin. 7-8 Ina nga sahi sang tawo salimpapaw, nga indi pat-od sang iya ginahimo, kag indi sia maghunahona nga may pagabatunon sia nga bisan ano halin sa Ginoo. 9Ang imol nga utod dapat magkalipay kon ang Dios magbayaw sa iya, 10kag ang manggaranon nga utod kon ang Dios magpaubos sa iya. Kay ang manggaranon magataliwan subong sang bulak sa latagon. 11Ang adlaw nagataas nga may masingkal nga init, kag nagalaya sang tanom; ang iya bulak nagakahulog kag ang iya katahom madula. Subong man, ang manggaranon nga tawo malaglag samtang masako sia sa iya mga hilikuton. 12Bulahan ang tawo nga matutom gihapon bisan ginatilawan, kay sa tapos sia matilawan, ihatag sa iya ang kabuhi, ang balos nga gintigana sang Dios sa mga nagahigugma sa iya. 13Kon ang isa ka tawo ginasulay, indi sia magsiling, “Ini nga pagsulay nagahalin sa Dios.” Kay ang Dios indi masulay sa paghimo sing malain, kag wala sia nagasulay sa kay bisan sin-o. 14Pero ang tawo ginasulay kon ginaguyod sia kag ginasiod sang iya malaut nga handom. 15Dayon ang iya malaut nga handom nagapanamkon kag nagaanak sang sala. Kag kon ang sala hamtong na, nagadala ini sang kamatayon. 16Hinigugma ko nga mga utod, indi kamo magpabuang sa iban! 17Ang tagsa ka maayo nga dulot kag himpit nga bugay nagagikan sa langit, halin sa Dios, nga Manunoga sang langitnon nga mga kapawa. Wala sia nagabaylo, ukon may landong sang pagbaylo. 18Sa iya kaugalingon nga kabubot-on, ginhimo niya kita nga iya mga anak paagi sa pulong sang kamatuoran, agod nga manginnahauna kita sa tanan niya nga mga tinuga. 19Dumdoma ninyo ini, hinigugma ko nga mga utod! Magmaabtik kamo sa pagpamati, pero indi kamo magdasudaso sa paghambal kag indi magmadali sa pagpangakig. 20Kay ang kaakig sang tawo indi makatigayon sa paglambot sang matarong nga tinutoyo sang Dios. 21Gani, bayai ninyo ang inyo mahigko nga pamatasan kag ang inyo malaut nga pagginawi. Itugyan ang inyo kaugalingon sa Dios kag batuna ninyo ang pulong nga iya ginatanom sa inyo mga tagipusoon, nga sarang makaluwas sa inyo. 22Indi pagbuanga ang inyo kaugalingon paagi sa pagpamati lamang sang iya mga pulong, kundi ibutang ninyo ini sa buhat. 23Kay ang nagapamati sa pulong kag wala niya ini ginabutang sa buhat kaangay sa isa ka tawo nga nagapang-espeho kag makita niya ang iya kaugalingon nga kahimtangan. 24Ginatan-aw niya ang iya kaugalingon kag dayon nagalakat, kag sa gilayon malipatan niya kon daw ano ang iya hitsura. 25Pero ang tawo nga nagausisa sing maid-id sang himpit nga kasugoan nga nagahilway sa mga tawo, kag nagapadayon sa pagbantay sini, kag indi lamang nagapamati kag nagakalimot sini, kundi iya ini ginabutang sa buhat, ina nga tawo pagabendisyunan sang Dios sa iya mga ginahimo. 26Kon ang isa ka tawo nagahunahona nga sia diosnon, pero wala nagapugong sang iya dila, ang pagtuloohan sini nga tawo wala sing pulos kag ginalimbungan lang niya ang iya kaugalingon. 27Amo ini ang ginakabig sang Dios nga Amay nga putli kag wala sing dagta nga pagtuloohan: ang pagsapupo sa mga ilo kag sa mga balo sa ila pag-antos, kag ang bisan sin-o nga nagatipig sang iya kaugalingon sa mga kagarukan sang kalibutan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\