SANTIAGO 2

1Mga utod ko! Subong mga tumoluo sang aton Ginoong Jesu-Cristo, ang Ginoo sang himaya, indi ninyo pagpasulabiha ang tawo tungod sang inyo makita sa iya. 2Abi may duha ka tawo nga magkadto sa inyo pagtililipon: ang isa manggaranon nga nagapaningsing sing bulawan kag nagabayu sing malahalon, kag ang isa imol nga nagabayu sang gision. 3Kon ginapasulabi ninyo ang isa nga nakabayu sing malahalon kag nagasiling sa iya, “Lingkod ka diri sa labing maayo nga pulongkoan,” pero nagasiling kamo sa imol nga tawo, “Tindog ka lang ukon lingkod ka diri sa salog sa akon tiilan,” 4ti may pinilian kamo kag ang inyo mga paghukom nasandig sa malaut nga mga tinutoyo. 5Pamati kamo, hinigugma ko nga mga utod! Ginpili sang Dios ang mga imol sining kalibutan agod nga magmanginmanggaranon sila sa pagtuo, kag maangkon nila ang Ginharian nga iya ginsaad sa mga nagahigugma sa iya. 6Pero kamo inyo nagapakahuya sa mga imol! Sin-o bala ang nagapigos kag nagasumbong sa inyo sa hukmanan? Indi bala ang mga manggaranon? 7Sila amo ang nagapakamalaut sang talahuron nga ngalan nga ginhatag sa inyo. 8Maayo ang inyo ginahimo kon ginatuman ninyo ang kasugoan sang Ginharian, nga yara sa kasulatan, “Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.” 9Pero kon ginapasulabi ninyo ang isa ka tawo suno lamang sa inyo nakita sa iya, nakasala kamo kag ang Kasugoan nagakondenar sa inyo subong isa nga nakalapas sang kasugoan. 10Ang nagatuman sang bug-os nga Kasugoan, pero nakalapas sang isa gid lang ka sugo, nakalapas sang bug-os nga Kasugoan. 11Kay ang nagsiling, “Indi ka magpanginbabayi ukon magpanginlalaki,” amo man ang nagsiling, “Indi ka magpatay.” Bisan wala ka nagapanginbabayi ukon nagapanginlalaki, ginlapas mo ang kasugoan kon ikaw makapatay. 12Gani maghambal kag magginawi kamo subong mga tawo nga pagahukman sang kasugoan nga nagahilway sa tawo. 13Kay ang Dios sa iya paghukom indi magkaluoy sa tawo nga indi maluloy-on, pero ang kaluoy nagadaog sa paghukom. 14Mga utod ko! Ano bala ang makuha sang tawo sa iya pagsiling, “May pagtuo ako,” kon ang iya mga binuhatan wala nagapamatuod sini? Makaluwas bala sa iya ina nga pagtuo? 15Abi may mga utod nga lalaki ukon babayi nga nagakinahanglan sing bayu kag ginakulang sa ila pagkaon, 16ano bala ang pulos kon magsiling ka lang sa ila, “Kabay pa nga mag-ayo ang imo kahimtangan! Magpainit-init ka kag magkaon sing madamo,” kag wala mo man sila ginahatagi sang ila mga kinahanglanon? 17Amo man ini sa pagtuo: kon wala ini ginaupdi sing maayo nga mga buhat, ini nga pagtuo patay. 18Pero ayhan may magasiling, “Ikaw may pagtuo kag ako may mga binuhatan.” Sabton ko sia, “Ipakita sa akon kon paano nga makatuo ka nga wala sing mga binuhatan kag ipakita ko sa imo ang akon pagtuo paagi sa akon mga binuhatan.” 19Nagatuo ka nga may isa lamang ka Dios! Maayo gid! Ang mga yawa nagatuo man sina kag nagakurog sa kahadlok. 20Buangboang! Luyag ka bala nga ipakita ko sa imo nga ang pagtuo nga wala sing binuhatan wala sing pulos? 21Paano bala ginpakamatarong sang Dios ang aton amay nga si Abraham? Paagi sa iya mga binuhatan, sang paghalad niya sang iya anak nga si Isaac sa altar. 22Wala mo bala matalupangdi? Ang iya pagtuo kag ang iya mga binuhatan nagaupdanay sa ila pagpanghikot. Ang iya pagtuo nanginhimpit paagi sa iya mga binuhatan. 23Kag napamatud-an ang kasulatan nga nagasiling, “Si Abraham nagtuo sa Dios, kag tungod sini ginbaton sia sang Dios subong matarong nga tawo.” Gani si Abraham gintawag nga abyan sang Dios. 24Gani, inyo makita nga ang isa ka tawo ginapakamatarong sang Dios paagi sa iya mga ginahimo, kag indi lang tungod sang iya pagtuo. 25Amo man ini ang natabo sa malain nga babayi nga si Rahab. Ginpakamatarong sia sang Dios tungod sang iya mga ginhimo, paagi sa iya pagbaton sang mga sinugo nga Judio kag pagbulig sa ila sa pagpauli paagi sa lain nga dalan. 26Gani, subong nga ang lawas nga wala sing espiritu patay, amo man ang pagtuo kon wala sing mga binuhatan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\