SANTIAGO 3

1Mga utod ko! Madamo sa inyo ang indi dapat manginmanunodlo, kay nakahibalo kamo nga kita nga mga manunodlo pagahukman sing labi pa kaid-id sang sa iban. 2Sa masunson kita tanan nagasayop. Ang wala nagasayop sa iya ginahambal isa ka himpit nga tawo, kag sarang man makapugong sang iya bug-os nga kaugalingon. 3Ginabusalan naton ang kabayo agod nga magtuman ini sa aton, kag sarang naton ini mapakadto sa bisan diin nga luyag naton. 4Ukon dumdoma bala ninyo ang isa ka sakayan: bisan daku ini, kag ginapalid sang mabaskog nga hangin, pero ginpalisuliso ini sang diutay nga timon, kag nagakadto sa bisan diin nga luyag sang timonil pakadtuon. 5Amo man ini ang inyo dila: diutay lang ini, pero sarang makapabugal sang dalagku nga mga butang. Dumdoma lang bala ninyo kon daw ano kalapad nga kagulangan ang masunog sang isa ka diutay nga kalayo. 6Kag ang dila kaangay sang kalayo. Isa ini ka kalibutan sang kalautan nga yara sa aton mga lawas kag nagadagta sang aton bug-os nga lawas. Nagasunog ini sang bug-os nga lakat sang aton pangabuhi paagi sa kalayo nga nagikan gid sa impiyerno. 7Sarang makaanta ang tawo kag iya maanta ang tanan nga mga tinuga: ang talunon nga mga sapat kag mga pispis, ang mga sapat nga nagasaug kag mga isda. 8Pero wala pa gid sing may nakaanta sang dila. Malaut ini kag indi mapunggan, kag puno sang makamamatay nga hilo! 9Ginagamit naton ini sa pagpasalamat sa aton Ginoo kag Amay, kag sa pagpakamalaut sang aton isigkatawo, nga gintuga sa larawan sang Dios! 10Ang mga pulong sang pagpasalamat kag pagpakamalaut nagagwa sa amo man nga baba. Mga utod ko! Ini indi dapat mahanabo! 11Wala sing tubig nga matam-is kag mapait nga nagagwa sa isa lang ka tuboran! 12Mga utod ko, ang higera indi makapamunga sing mga olivo, ang balagon sang ubas indi makapamunga sing higos, ukon ang tubig sang dagat makahatag sing matab-ang nga tubig. 13May yara bala sa inyo nga maalam kag mahinangpanon? Kinahanglan pamatud-an niya ini paagi sa iya maayo nga kabuhi, kag maayo nga mga binuhatan nga nahimo nga may pagpaubos kag kaalam. 14Pero kon sa inyo tagipusoon tama kamo kahisa, mahinakiton kag maiyaiyahon, ti indi kamo magpabugal kag magbinutig batok sa kamatuoran. 15Ini nga sahi sang kaalam wala nagagikan sa langit, kundi iya ini sang kalibutan. Yawan-on ini kag indi espirituhanon. 16Kay kon diin may kahisa kag pagkamaiyaiyahon, may kinagamo man kag tanan nga sahi sang kalaut. 17Pero una sa tanan, ang kaalam nga gikan sa langit putli. Mahidaiton man ini, malulo kag mainabyanon. Puno ini sing kaluoy kag nagapatubas sang maayo nga mga buhat. Wala ini sing pinilian kag pagkasalimpapaw. 18Ang kaayo amo ang patubas sang mga binhi nga gintanom sa paghidait sang mga manughikot sang paghidait.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\