SANTIAGO 4

1Sa diin bala nagahalin ang tanan nga pag-ilinaway kag pagbinaisay sa tunga ninyo? Nagahalin ini sa inyo mga handom sa pagpangalipay, nga nagainaway pirme sa sulod sang inyo mga lawas. 2Nagahandom kamo sang madamo nga mga butang, pero indi ninyo ini maangkon, gani handa kamo sa pagpatay. Nagakaibog kamo, kag indi ninyo ini matigayon, gani nagasinuay kag nagailinaway kamo. Indi ninyo maangkon ang inyo luyag, tungod kay wala ninyo ini ginapangayo sa Dios. 3Kag kon nagapangayo kamo, wala kamo ginahatagi, kay ang inyo mga tinutoyo malaut. Ginapangayo ninyo ini nga mga butang para sa inyo kaugalingon nga kalipayan. 4Mga tawo nga di-matutom! Wala bala kamo makahibalo nga kon kamo abyan sang kalibutan kaaway kamo sang Dios? Ang nagapakig-abyan sa kalibutan nagapakig-away sa Dios. 5Indi kamo maghunahona nga wala sing pulos ang kasulatan nga nagasiling, “Ang espiritu nga ginhatag sang Dios sa aton puno sing kaimon.” 6Pero ang grasya nga ginahatag sang Dios labi pa gid kadaku. Kay ang kasulatan nagasiling, “Ginasumpo sang Dios ang bugalon, pero ginahatagan niya sing grasya ang mapainuboson.” 7Gani magpasakop kamo sa Dios. Sumponga ninyo ang Yawa, kag magapalagyo sia sa inyo. 8Magpalapit kamo sa Dios, kag ang Dios magapalapit sa inyo. Mga makasasala, magpanghinaw kamo sang inyo mga kamot! Mga salimpapaw, tinloi ang inyo mga tagipusoon! 9Magpangasubo kamo, maghibi kag magpanalambiton. Bayluhi ang inyo pagkadlaw sing paghibi, kag ang inyo kalipay sing kasubo! 10Magpaubos kamo sa atubangan sang Ginoo, kag iya kamo bayawon. 11Mga utod ko, indi kamo maghambal sing malain batok sa isa kag isa. Ang nagahambal sing malain batok sa iya utod ukon nagahukom sa iya, nagahambal sing malain batok sa Kasugoan kag nagahukom sang Kasugoan. Kon nagahukom ka sang Kasugoan, ti wala na ikaw nagatuman sang Kasugoan, kundi nagahukom sini. 12Ang Dios lamang amo ang manughatag sang kasugoan kag hukom. Sia lamang ang makaluwas kag makalaglag. Sin-o bala ikaw nga maghukom sa imo isigkatawo? 13Karon pamati kamo sa akon, kamo nga nagasiling, “Karon ukon buas magakadto kita sa isa ka siyudad. Didto kita mapuyo sing isa ka tuig, manegosyo kag magpangita sing madamo nga kuwarta.” 14Wala gani kamo makahibalo kon ano ang matabo sa inyo sa buas! Kay kaangay kamo sang manipis nga ambon, nga nagapakita sa indi lamang madugay kag nagakawala. 15Gani amo ini ang dapat ninyo isiling, “Kon itugot sang Ginoo, magakabuhi kita kag magahimo sini ukon sina.” 16Pero karon nagapabugal kamo, kag nagapadayawdayaw. Ina tanan nga pagpadayawdayaw malain. 17Gani, ang nakahibalo sang maayo nga dapat niya himuon kag wala niya ginahimo ini nagapakasala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\