SANTIAGO 5

1Kag karon, kamo nga mga manggaranon, magpamati kamo sa akon! Maghibi kag magpanalambiton kamo bangod sa mga kamusmosan nga magaabot sa inyo! 2Nagakadunot ang inyo mga manggad, kag ginaut-ot sang sapatsapat ang inyo mga bayu. 3Ang inyo mga bulawan kag pilak ginatuktokan, kag ini nga tuktok magapanaksi batok sa inyo, kag magaupod sang inyo mga unod subong sang kalayo. Nakatipon kamo sang inyo mga manggad sa sining katapusan nga mga panahon. 4Wala ninyo pagsuholi ang mga tawo nga nagpangabudlay sa inyo mga uma. Pamatii ninyo ang ila mga reklamo! Kag ang paghinibi sang mga nagpang-ani sang inyo patubas nakalambot na sa palamatin-an sang Dios, ang Ginoo nga Makagagahom! 5Ang inyo pagkabuhi diri sa duta puno sing pagpatuyang kag pagpangalipay. Ginpatambok na ninyo ang inyo kaugalingon para sa adlaw sang pag-ihaw. 6Ginkondenar kag ginpamatay ninyo ang matarong nga tawo kag wala gid sia magbato sa inyo. 7Gani, mga utod ko, magpailob kamo tubtob sa pag-abot sang Ginoo. Tan-awa ninyo kon ano ang pagpailob sang mangungoma samtang ginahulat niya ang iya hamili nga patubas. Nagahulat sia sing mapainulobon sang nahauna kag ulihi nga ulan. 8Kamo man magpailob. Indi pagdulaa ang inyo paglaom, kay ang adlaw sang pag-abot sang Ginoo malapit na. 9Mga utod ko, indi kamo magbinasulay, agod nga ang Dios indi maghukom sa inyo. Ang Hukom malapit na, kag manugsulod na! 10Mga utod ko, dumdoma ninyo ang mga propeta nga naghambal sa ngalan sang Ginoo. Himoa ninyo sila nga mga huwaran sang mapainuboson nga pagbatas tungod sang pag-antos. 11Ginkabig naton sila nga bulahan, kay sila nagbatas. Nabatian ninyo ang pagpailob ni Job, kag nahibaluan man ninyo kon paano nga ginbuligan sia sang Ginoo sa katapusan. Kay ang Ginoo maluloy-on kag mainawaon. 12Mga utod ko, labaw sa tanan, indi kamo magsumpa kon kamo magsaad. Indi kamo magsumpa sa langit, ukon sa duta, ukon sa iban pa nga mga butang. Magsiling lamang kamo sing “Huo” kon ang luyag ninyo silingon huo, kag “Indi” kon ang luyag ninyo silingon indi, agod nga indi kamo paghukman sang Dios. 13May yara bala sa inyo nga nagaantos? Dapat sia magpangamuyo. May yara bala sa inyo nga malipayon? Magkanta sia sing mga pagdayaw. 14May yara bala sa inyo nga nagamasakit? Magtawag sia sang mga katigulangan sang iglesia nga magapangamuyo para sa iya kag magahaplas sa iya sang lana sa ngalan sang Ginoo. 15Ini nga pangamuyo nga nahimo sa pagtuo magaluwas sang nagamasakit; ang Ginoo magaayo sa iya, kag magapatawad sang iya mga sala nga nahimo. 16Gani, magtuaray kamo sang inyo mga sala, kag magpangamuyoay kamo, agod nga mag-ayo kamo. Kay ang pangamuyo sang matarong nga tawo may daku nga gahom. 17Si Elias tawo man kaangay sa aton. Nagpangamuyo sia sing hugot gid nga indi mag-ulan, kag wala mag-ulan sa sulod sang tatlo ka tuig kag tunga. 18Nagpangamuyo sia liwat, kag nag-ulan sing mabunok kag ang duta nagpatubas. 19Mga utod ko! Kon may yara sa inyo nga nagtalang sa kamatuoran, kag may isa nga magpabalik sa iya, 20dumdoma ninyo ini: ang nagapabalik sang isa ka makasasala gikan sa iya malaut nga pagginawi magaluwas sang kalag sadto nga makasasala sa kamatayon, kag mapatawad ang madamo nga mga sala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\