JUAN 1

1Sa wala pa matuga ang kalibutan, yara na ang Pulong. Ang Pulong kaupod sa Dios, kag ang Pulong Dios. 2Halin gid sa ginsugoran ang Pulong kaupod sa Dios. 3Paagi sa Pulong gintuga sang Dios ang tanan, kag wala sing may natuga kon indi paagi sa iya. 4Ang Pulong amo ang ginhalinan sang kabuhi, kag ini nga kabuhi nagdala sing kapawa sa mga tawo. 5Ang kapawa nagasiga sa kadudolman, kag ang kadudolman wala makadaog sang kapawa. 6Ang Dios nagpadala sang iya manugbalita, ang tawo nga ginahingalanan kay Juan, 7nga nagkari sa pagsugid sa mga tawo nahanungod sang kapawa. Ginsugiran niya sila agod ang tanan magpamati sang mensahi, kag magtuo. 8Sia mismo indi amo ang kapawa, kundi nagkari sia sa pagsugid nahanungod sang kapawa. 9Ang Pulong amo ang matuod nga kapawa nga nagakari sa kalibutan kag nagaiwag sa tanan nga mga tawo. 10Ang Pulong yara na nga daan sa kalibutan. Ang kalibutan gintuga sang Dios paagi sa iya, pero ang kalibutan wala magkilala sa iya. 11Nagkari sia sa iya kaugalingon nga banwa, pero ang iya mga kasimanwa wala magbaton sa iya. 12Pero may yara gid man nga nagbaton kag nagtuo sa iya. Gani ini sila ginhatagan sing kinamatarong nga mangin-anak sang Dios. 13Nangin-anak sila sang Dios indi sa tawuhanon nga paagi sa bagay nga natawo sila nga may tawuhanon nga amay, kundi ang Dios mismo amo ang ila Amay. 14Ang Pulong nangintawo kag nagpuyo sa tunga naton. Nakita naton ang iya himaya nga puno sang grasya kag kamatuoran; ini amo ang himaya nga nabaton niya subong bugtong nga Anak sang Amay. 15Nagpanaksi si Juan nahanungod sa iya, kag nagsinggit, “Amo ini sia ang akon ginsiling sa inyo nga magakari nga ulihi lang sa akon, pero labaw pa sia sa akon, kay sa wala pa ako matawo, yara na sia!” 16Gikan sa kabuganaan sang iya manggad ginhatagan niya kita tanan sang nagadinasundason nga mga bugay. 17Ang Kasugoan ginhatag sang Dios paagi kay Moises, pero ang grasya kag kamatuoran nag-abot sa aton paagi kay Jesu-Cristo. 18Wala sing bisan sin-o nga nakakita sa Dios, kundi ang bugtong nga Anak nga Dios, nga yara sa luyo sang Amay, amo gid lamang ang nakakita sa Dios. Sia amo ang nagpahayag sa iya. 19Ang mga pangulo sang mga Judio sa Jerusalem nagpadala sing mga pari kag mga Levita sa pagpamangkot kay Juan kon sin-o sia. 20Si Juan nagsabat kag nagpahayag nga wala sing lipudlipod, “Indi ako ang Cristo.” 21Ginpamangkot nila sia, “Kon amo, sin-o ka? Ikaw bala si Elias?” Nagsabat si Juan, “Indi ako si Elias.” Nagpamangkot sila, “Ikaw bala ang Propeta?” Nagsabat si Juan, “Indi.” 22Nagsiling sila, “Sugiri kami kon sin-o ka agod may isabat kami sa mga nagpadala sa amon. Ano ang masiling mo nahanungod sa imo kaugalingon?” 23Si Juan nagsabat: “Ako amo ‘ang tingog sang isa Nga nagasinggit sa desierto: Maghimo kamo sing tadlong nga dalan Nga pagaagyan sang Ginoo!’ ” (Amo ini ang ginsiling ni Isaias nga propeta.) 24Ini nga mga sinugo ginpadala sang mga Fariseo. 25Ginpamangkot nila si Juan, “Kon indi ikaw ang Cristo, ukon si Elias ukon ang Propeta, ngaa bala nga nagapangbautiso ka?” 26Nagsabat si Juan, “Ako nagapangbautiso sa tubig, pero sa tunga ninyo may isa nga wala ninyo makilala. 27Ulihi lang sia sa akon, pero indi ako takos sa paghubad sang higot sang iya sandalyas.” 28Ini tanan nahanabo sa Betania, sa tabok sang suba sang Jordan sa diin nagapangbautiso si Juan. 29Sang madason nga adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagapakadto sa iya kag nagsiling sia, “Yari ang Cordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan! 30Amo ini sia ang akon ginsiling nga magakari nga ulihi lang sa akon, pero labaw pa sia sa akon, kay sa wala pa ako matawo, yara na sia. 31Wala ako makahibalo kon sin-o gid sia, pero nagkari ako nga nagabautiso sa tubig agod nga mapakilala ko sia sa Israel.” 32Ini amo ang panaksihon nga ginhatag ni Juan, “Nakita ko ang Espiritu nga nagkunsad gikan sa langit subong sang isa ka pating, kag nagpabilin sa ibabaw niya. 33Wala pa ako makakilala sa iya, pero ang Dios nga nagpadala sa akon sa pagbautiso sa tubig, nagsiling sa akon, ‘Makita mo ang Espiritu nga magakunsad kag magapabilin sa isa ka tawo. Ina nga tawo amo ang magabautiso sa Espiritu Santo.’ ” 34Kag nagsiling pa gid si Juan, “Nakita ko ini kag nagasiling ako sa inyo, nga sia amo ang Anak sang Dios.” 35Sang madason nga adlaw, yadto didto liwat si Juan kag ang duha sang iya mga gintuton-an, 36sang makita niya si Jesus nga nagalabay. Nagsiling sia, “Yari ang Cordero sang Dios!” 37Ang duha niya ka gintuton-an nakabati sang pagsiling niya sini, kag nagsunod sila kay Jesus. 38Nagbalikid si Jesus, nakita niya sila nga nagasunod sa iya, kag nagpamangkot sia sa ila, “Ano bala ang ginapangita ninyo?” Nagsabat sila, “Sa diin bala ikaw nagapuyo, Rabbi?” (Ini nga tinaga nagakahulogan “Manunodlo.”) 39Nagsabat sia, “Kari kag tan-awa ninyo.” Gani naglakat sila upod sa iya kag nakita nila kon diin sia nagapuyo, kag nagpabilin sila upod sa iya sadtong adlaw. (Mga alas kuwatro na sadto ang hapon.) 40Ang isa sang duha nga nakabati kay Juan kag nagsunod kay Jesus amo si Andres nga utod ni Simon Pedro. 41Sa gilayon ginpangita niya ang iya utod nga si Simon kag ginsugiran niya sia, “Nakita namon ang Mesias.” (Ini nga tinaga nagakahulogan “Cristo.”) 42Dayon gindala niya si Simon sa kay Jesus. Si Jesus nagtulok sa iya kag nagsiling, “Ikaw si Simon, anak ni Juan. Pagahingalanan ikaw Cefas.” (Pareho man ini sang ngalan nga Pedro nga kon sayuron “Bato.”) 43Sang madason nga adlaw, ginpakamaayo ni Jesus nga magkadto sa Galilea. Nakita niya si Felipe kag ginsingganan, “Upod ka sa akon!” 44(Si Felipe taga-Betsaida, nga amo man ang banwa sa diin si Andres kag si Pedro nagapuyo.) 45Gani, ginpangita ni Felipe si Natanael, kag ginsugiran sia, “Nakita namon ang tawo nga nahanungod sa iya si Moises nagsulat sa libro sang Kasugoan, kag ang mga propeta nagsulat man nahanungod sa iya. Sia amo si Jesus nga anak ni Jose nga taga-Nazaret.” 46Si Natanael nagpamangkot, “May maayo bala nga butang nga makagikan sa Nazaret?” Si Felipe nagsabat, “Kari ka kag tan-awa.” 47Sang makita ni Jesus si Natanael nga nagapakadto sa iya nagsiling sia nahanungod kay Natanael, “Yari ang isa ka matuodtuod nga Israelinhon; waay sing limbong sa iya!” 48Si Natanael nagpamangkot sa iya, “Paano mo ako nakilala?” Si Jesus nagsabat, “Nakita ko na ikaw didto sa idalom sang kahoy nga higera, sa wala pa ikaw gintawag ni Felipe.” 49Nagsabat si Natanael, “Manunodlo, ikaw amo ang Anak sang Dios! Ikaw amo ang Hari sang Israel!” 50Nagsiling si Jesus, “Nagatuo bala ikaw tungod kay nagsiling ako sa imo nga nakita ko ikaw sang didto ikaw sa idalom sang kahoy nga higera? Dalagku pa gid sini nga mga butang ang imo makita!” 51Kag si Jesus nagsiling sa ila, “Matuod gid, makita ninyo ang langit nga nabuksan kag ang mga anghel sang Dios nga nagasakapanaog sa ibabaw sang Anak sang Tawo!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\