JUAN 10

1“Nagasiling ako sa inyo sang matuod: ang tawo nga wala nagasulod sa toril sang mga karnero paagi sa puwertahan, kundi nagataklas sa kudal, amo ang makawat kag buyong. 2Ang tawo nga nagasulod paagi sa puwertahan amo ang manugbantay sang mga karnero. 3Sa iya pagsulod ginaabrihan sang manugbantay ang puwertahan. Ang mga karnero nagapamati sang iya tingog samtang ginatawag niya ang iya mga karnero sa ila ngalan, kag ginatuytoyan niya sila pa gwa. 4Kon makagwa na sila, nagauna sia sa ila, kag ang mga karnero nagasunod sa iya, kay nakilala nila ang iya tingog. 5Indi sila magsunod sa indi nila kilala, kundi magapalagyo sila sa iya, kay wala sila makakilala sang iya tingog.” 6Si Jesus nagsugid sa ila sining palaanggiran, pero wala sila makahangop sang ginasiling niya sa ila. 7Gani si Jesus nagsiling liwat, “Nagasiling ako sa inyo sang matuod: ako amo ang puwertahan sang mga karnero. 8Ang mga karnero wala magpamati sa mga nagkari nga una sa akon, kay sila mga makawat kag buyong. 9Ako amo ang puwertahan. Ang nagasulod paagi sa akon maluwas. Makapagusto sia sa pagsulod kag sa paggwa, kag makakita sia sing halalbon. 10Ang makawat nagakari lamang sa pagpangawat, sa pagpatay kag sa paglaglag. Ako iya nagkari agod may kabuhi sila, ang kabuhi sa iya kabuganaan. 11“Ako amo ang maayo nga manugbantay. Ang maayo nga manugbantay handa sa paghatag sang iya kabuhi para sa mga karnero. 12Ang sinuholan nga indi amo ang manugbantay, kag indi tag-iya sang karnero, nagapalagyo kag nagabiya sang mga karnero, kon makita niya ang lobo nga nagapakari; gani ang lobo nagataban sang mga karnero kag nagapaaplaag sa ila. 13Ang sinuholan nagapalagyo, kay sinuholan man lang sia, kag wala sia nagakabalaka sa mga karnero. 14-15 Ako amo ang maayo nga manugbantay. Subong nga ang Amay nakakilala sa akon kag ako nakakilala sa Amay, sa amo man nga bagay nakilala ko ang akon mga karnero, kag sila nakakilala sa akon; kag ako handa sa paghatag sang akon kabuhi para sa ila. 16May iban pa ako nga mga karnero nga wala sa sini nga toril. Kinahanglan nga dalhon ko man sila. Magapamati sila sang akon tingog kag mangin-isa sila ka panong nga may isa ka manugbantay. 17“Ang Amay nagahigugma sa akon, kay handa ako sa paghatag sang akon kabuhi, agod nga akon man mabaton ini liwat. 18Wala sing may makakuha sang akon kabuhi, kundi ginahatag ko ini sing kinabubot-on. Pagusto ako sa paghatag sini, kag pagusto man ako sa pagbawi sini. Ini amo ang sugo sang Amay sa akon.” 19Sa liwat nagbinahinbahin ang mga Judio tungod sining mga ginhambal ni Jesus. 20Madamo sa ila ang nagsiling, “Ginagamhan sia sang yawa! Buang ina sia! Ngaa nagapamati kamo sa iya?” 21Pero ang iban nagsiling, “Ang tawo nga ginagamhan sang yawa indi makahambal sing subong sina! Paano bala ang pag-ayo sang yawa sang mga mata sang bulag?” 22Tigtulognaw sadto, kag ginasaulog sa Jerusalem ang Piesta sang Paghalad sang Templo. 23Si Jesus nagalakatlakat sa Portico ni Salomon didto sa templo. 24Dayon nagtilipon ang mga Judio sa palibot niya kag nagsiling sila sa iya, “Tubtob pa bala san-o ang imo pagpahawathawat sa amon? Sugiri kami sing maathag, ikaw gid bala ang Cristo?” 25Si Jesus nagsabat, “Ginsugiran ko na kamo, pero indi kamo magpati sa akon. Ang mga ginabuhat ko sa ngalan sang akon Amay nagapanaksi sa akon, 26pero indi kamo magpati sa akon kay indi kamo mga karnero nakon. 27Ang akon mga karnero nagapamati sa akon tingog. Kilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. 28Ginahatagan ko sila sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag indi gid sila mapatay. Wala sing may makaagaw sa ila sa akon mga kamot. 29Ginhatag sila sa akon sang Amay nga gamhanan sa tanan, kag wala sing may makaagaw sa ila sa kamot sang Amay. 30Ako kag ang Amay isa.” 31Sa liwat ang mga Judio nagpulot sing mga bato agod batuhon sia. 32Si Jesus nagsiling sa ila, “Madamo nga maayo nga mga buhat ang nahimo ko sa atubangan ninyo nga ginhatag sa akon sang Amay nga himuon. Diin bala sining nahimo ko ang nanginkabangdanan sang inyo pagbato sa akon?” 33Ang mga Judio nagsabat, “Indi kami magbato sa imo tungod sang imo maayo nga mga buhat, kundi tungod sang imo pagpasipala sa Dios! Kay ikaw nga tawo lamang, nagapaka-Dios!” 34Si Jesus nagsabat, “Nasulat sa inyo Kasugoan nga ang Dios nagsiling, ‘Mga dios kamo.’ 35Nakahibalo kita nga ang ginasiling sang kasulatan nagapadayon nga matuod kag ang Dios nagtawag nga dios sa mga tawo nga ginhatagan sang iya mensahi. 36Nahanungod sa akon, ginpili ako sang Amay kag ginpadala sa kalibutan. Ngaa man nga makasiling kamo nga ginapasipalahan ko ang Dios tungod kay nagsiling ako nga ako ang Anak sang Dios? 37Kon ako wala nagahimo sang mga buhat sang akon Amay, indi ninyo ako pagpatiha. 38Pero kon ginabuhat ko ini, bisan indi kamo magtuo sa akon, dapat patihan ninyo bisan ang akon na lang mga binuhatan, agod nga mahibaluan gid ninyo nga ang Amay yari sa akon kag ako yara sa Amay.” 39Sa liwat gintinguhaan nila ang pagdakop kay Jesus, pero nakalikaw sia sa ila. 40Nagtabok liwat si Jesus sa suba sang Jordan pakadto sa duog diin si Juan nagpangbautiso, kag nagtener sia didto. 41Nagpalapit sa iya ang madamo nga mga tawo, kag nagsiling, “Si Juan wala nakahimo sing gamhanan nga mga buhat, pero ang tanan nga iya ginsiling nahanungod sini nga tawo matuod.” 42Kag madamo sang mga tawo didto ang nagtuo kay Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\