JUAN 11

1Ang isa ka tawo nga ginhingalanan kay Lazaro, nga nagapuyo sa Betania, nagmasakit. Ang Betania amo ang banwa, sa diin nagapuyo ang mag-utod nga si Maria kag si Marta. 2(Amo ini nga Maria ang naghaplas sing agwa sa tiil sang Ginoo kag dayon iya ginpahiran sang iya buhok, kag si Lazaro nga nagamasakit amo ang iya utod.) 3Ang mag-utod nga babayi nagpadala sini nga pahibalo kay Jesus, “Ginoo, ang imo hinigugma nga abyan nagamasakit.” 4Sang pagkabati sini ni Jesus, nagsiling sia, “Ang tinutoyo sini nga masakit indi ang kamatayon ni Lazaro, kundi paagi sini mahimaya ang Dios, kag ang Anak sang Dios makabaton sang himaya.” 5Palangga ni Jesus si Marta kag ang iya utod nga babayi, kag si Lazaro. 6Sang mahibaluan ni Jesus nga si Lazaro nagamasakit, nagtener pa sia didto sing duha ka adlaw. 7Dayon nagsiling sia sa iya mga gintuton-an, “Dali, mabalik kita sa Judea.” 8Ang mga gintuton-an nagsabat, “Manunodlo, sadtong pila lang ka adlaw batuhon ka kuntani sang mga Judio, kag karon mabalik ka pa didto?” 9Si Jesus nagsiling, “Indi bala nga may dose ka oras sa isa ka adlaw? Gani kon ang tawo nagalakat kon adlaw indi sia makasandad, kay makakita sia sang kapawa sining kalibutan. 10Pero kon maglakat sia sa gab-i makasandad sia, kay wala sia sing kapawa nga nagaiwag sa iya.” 11Sang masiling ini ni Jesus, nagsiling pa gid sia, “Ang aton abyan nga si Lazaro nagakatulog, pero kadtuan ko sia kag pukawon.” 12Ang mga gintuton-an nagsiling, “Ginoo, kon sia nagakatulog, magaayo sia.” 13Naghunahona sila nga si Jesus naghambal nahanungod sang katulogon, pero ang buot silingon ni Jesus nga si Lazaro napatay. 14Gani ginsingganan sila ni Jesus sing maathag, “Napatay si Lazaro, 15pero tungod sa inyo nagakalipay ako nga wala ako didto upod sa iya, agod nga magtuo kamo. Dali kadtuan ta sia.” 16Si Tomas nga ginatawag ang Kapid nagsiling sa iban nga mga gintuton-an, “Dali, maupod kita tanan sa Manunodlo, agod manginmatay kita upod sa iya!” 17Sang pag-abot ni Jesus, nabalitaan niya nga apat na ka adlaw nga nalubong si Lazaro. 18Ang Betania mga tatlo ka kilometro halin sa Jerusalem, 19kag madamo nga mga Judio ang nag-abot sa paglipay kay Marta kag kay Maria tungod sang pagkapatay sang ila utod. 20Sang pagkabati ni Marta nga nagapadulong si Jesus, naggwa sia sa pagsugata sa iya, pero si Maria nagpabilin sa balay. 21Nagsiling si Marta kay Jesus, “Ginoo, kon yari ka lang diri, wala kuntani mapatay ang akon utod! 22Pero nahibaluan ko nga bisan subong ang Dios magahatag sa imo sang bisan ano nga imo pangayuon sa iya.” 23Si Jesus nagsiling sa iya, “Mabanhaw ang imo utod.” 24Nagsabat si Marta, “Nahibaluan ko nga mabanhaw sia sa katapusan nga adlaw.” 25Si Jesus nagsiling sa iya, “Ako amo ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Ang nagatuo sa akon, bisan pa nga mapatay sia, magakabuhi; 26kag ang nagakabuhi kag nagatuo sa akon indi gid mapatay. Nagatuo ka bala sini?” 27Nagsabat sia, “Huo, Ginoo! Nagatuo gid ako nga ikaw amo ang Cristo, ang Anak sang Dios, nga magakari sa kalibutan.” 28Sa tapos masiling ini ni Marta, nagbalik sia kag gintawag niya si Maria nga iya utod, kag ginhutikan, “Yari na ang Manunodlo, kag ginapangita niya ikaw.” 29Sang pagkabati sini ni Maria tumindog sia kag nagdalidali pa gwa sa pagsugata sa iya. 30(Si Jesus wala pa makasulod sa banwa, kundi yadto pa sia sa duog diin ginsugata sia ni Marta.) 31Ang mga Judio nga yadto sa balay sa paglipay kay Maria, nagsunod sa iya sang makita nila nga nagtindog sia kag nagdalidali pa gwa. Naghunahona sila nga makadto sia sa lulobngan, agod didto maghibi. 32Sang pag-abot ni Maria sa duog diin si Jesus, kag nakita niya sia, nagluhod sia sa tiilan ni Jesus kag nagsiling, “Ginoo, kon yari ka kuntani diri, wala mapatay ang akon utod!” 33Sang pagkakita ni Jesus nga si Maria nagahibi, kag ang mga Judio nga nag-abot upod sa iya nagahibi man, natandog ang iya tagipusoon kag natublag gid sia. 34Nagpamangkot sia sa ila, “Diin ninyo sia ginlubong?” Nagsabat sila, “Ginoo, dali kag tan-awa.” 35Si Jesus naghibi. 36Gani ang mga Judio nagsiling, “Kita ninyo kon daw ano ang iya pagpalangga kay Lazaro!” 37Pero ang iban sa ila nagsiling, “Indi bala nga gin-ayo niya ang mga mata sang bulag? Indi bala mahimo nga mapaiway man niya kuntani ang pagkamatay ni Lazaro?” 38Si Jesus nga sa liwat natublag gid, nagkadto sa lulobngan. Ini nga lulobngan isa ka kuweba nga natakpan sang isa ka bato. 39Si Jesus nagsugo, “Kuhaa ninyo ang bato.” Si Marta nga utod sang napatay, nagsabat, “Ginoo, mabaho na sia, kay apat na ka adlaw nga nalubong sia!” 40Si Jesus nagsiling sa iya, “Indi bala nga ginsiling ko sa imo nga kon magtuo ka, imo makita ang himaya sang Dios?” 41Dayon ginkuha nila ang bato. Nagtangla si Jesus kag nagsiling, “Amay, nagapasalamat ako sa imo, kay ginapamatian mo ako. 42Nahibaluan ko nga sa gihapon ginapamatian mo ako, pero ginasiling ko ini tungod sa mga tawo nga yari diri, agod nga magtuo sila nga ikaw ang nagpadala sa akon.” 43Sa tapos sia makasiling sini nagsinggit sia, “Lazaro, gwa ka!” 44Ang napatay nga tawo naggwa. Ang iya mga kamot kag mga tiil nasamburan sang panapton sa lubong, kag ang iya guya naputos sang panapton. Si Jesus nagsugo sa ila, “Hubari ninyo sia, kag palakta.” 45Ang kalabanan sang mga Judio nga nag-abot sa pagduaw kay Maria, nakakita sang ginhimo ni Jesus, kag nagtuo sila sa iya. 46Pero may iban sa ila nga nagbalik sa mga Fariseo kag nagsugid sang ginhimo ni Jesus. 47Gani ang mga Fariseo kag ang pangulo nga mga pari nagpakigkita sa konsilyo kag nagsiling, “Ano ang aton himuon, kay gamhanan nga mga buhat ang ginahimo sini nga tawo? 48Kon aton lang sia pabay-an, ang tanan magatuo sa iya, kag ang mga manugdumala nga Romanhon magakari kag magalaglag sang aton templo kag sang bug-os naton nga pungsod!” 49Ang isa sa ila nga ginahingalanan kay Caifas, ang Pinakamataas nga Pari sadto nga tuig, nagsiling, “Wala gid kamo sing may nahibal-an! 50Wala bala kamo makatalupangod nga maayo para sa inyo nga may isa nga kinahanglan mapatay tungod sa mga tawo, sang sa malaglag ang bug-os nga pungsod?” 51(Wala niya ini ginsiling nga iyaiya lang, kundi subong Pinakamataas nga Pari sina nga tuig, ginatagna niya nga si Jesus dapat mapatay para sa mga Judio. 52Indi lamang para sa ila, kundi man sa pagtipon sing tingob sang tanan nga nag-alaplaag nga mga anak sang Dios.) 53Gani sugod sadto nga adlaw, ang mga pangulo sang mga Judio naghimbon sa pagpatay kay Jesus. 54Gani si Jesus wala na magpasayangsayang sa Judea, kundi nagkadto sia sa isa ka banwa nga ginatawag Efraim malapit sa desierto. Didto nagtener sia upod sa iya mga gintuton-an. 55Malapit na ang Piesta sang Pascua, nga piesta sang mga Judio, kag madamo nga mga taga-uma ang nagpa-Jerusalem sa pagtuman sang kinabatasan nga pagpaninlo sa wala pa ang piesta. 56Ginpangita nila si Jesus, kag sang pagtipon nila sa templo nagpinamangkutanay sila, “Ano bala sa banta ninyo? Mamiesta ayhan sia ukon indi?” 57Ang pangulo nga mga pari kag ang mga Fariseo nagmando nga ang bisan sin-o nga nakahibalo kon diin si Jesus magsugid, agod madakop nila sia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\