JUAN 12

1Anom ka adlaw sa wala pa ang Piesta sang Pascua, si Jesus nagkadto sa Betania, sa diin nagapuyo si Lazaro nga ginbanhaw ni Jesus. 2Gin-amanan nila sia sing panihapon kag si Marta nagsirbe, samtang si Lazaro nagkaon upod kay Jesus. 3Dayon si Maria nagkuha sing agwa nga malahalon, nga nahimo gikan sa puraw nga nardo nga ang kadamuon mga tunga sa litro. Ginbuboan niya sini ang mga tiil ni Jesus kag ginpahiran sang iya buhok. Ang kahamot sang agwa nagtugob sa bug-os nga balay. 4Si Judas Iscariote nga isa sang mga gintuton-an ni Jesus, kag amo ang magaluib sa iya, nagsiling, 5“Ngaa wala pag-ibaligya ini nga agwa sing P300 kag ang kuwarta ipanghatag sa mga imol?” 6Ginsiling niya ini indi kay nagakabalaka sia sa mga imol, kundi bangod kay isa sia ka makawat. Sia ang nagauyat sang ila kuwarta kag nagakuha sia sa sini. 7Pero si Jesus nagsiling, “Pabay-i lang sia! Kay gintigana niya ini para sa adlaw sang akon lubong. 8Ang mga imol kaupod ninyo sa gihapon, pero ako indi makapadayon sa pag-upod sa inyo.” 9Madamo nga mga Judio ang nakahibalo nga si Jesus yara sa Betania, gani nagkadto sila didto. Nagkadto sila indi lamang bangod kay Jesus, kundi sa pagtan-aw man kay Lazaro nga ginbanhaw ni Jesus. 10Gani ang pangulo nga mga pari naghimbon sa pagpatay man kay Lazaro, 11kay tungod sa iya madamo nga mga Judio ang nagbiya sa ila mga pangulo kag nagtuo kay Jesus. 12Sang madason nga adlaw, ang madamo nga mga tawo nga nag-abot sa pagpamiesta nakabati nga si Jesus nagapakari sa Jerusalem. 13Gani nagkuha sila sang mga lukay kag naggwa sa pagsugata sa iya nga nagasinggit, “Dayawon ang Dios! Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo! Dayawon ang Hari sang Israel!” 14Nakakita si Jesus sang isa ka tinday nga asno kag iya ini ginsakyan, suno sa ginasiling sang kasulatan: 15“Indi ka magkahadlok, Siyudad sang Sion! Yari, nagapakari ang imo hari, Nga nagasakay sa tinday nga asno.” 16Sadtong tion, ang iya mga gintuton-an wala makahangop sini, pero sang nahimaya na si Jesus, nadumdoman nila nga ang kasulatan nagsiling sini nahanungod sa iya, kag ila ini ginhimo para sa iya. 17Ang madamo nga mga tawo nga nakaupod kay Jesus sang iya pagtawag kay Lazaro nga maggwa sa lulobngan kag sang iya pagbanhaw sa iya, nagpanugid sang nahanabo. 18Gani ginsugata sia sang madamo nga mga tawo, kay nakabati sila nga nakahimo sia sining gamhanan nga buhat. 19Gani, ang mga Fariseo nagsinilingay, “Kita ninyo, wala kita sing mahimo! Tan-awa, ang tanan nga mga tawo nagasunod sa iya!” 20Sang piesta, may mga Griego nga nagkadto sa Jerusalem sa pagsimba. 21Nagkadto sila sa kay Felipe nga taga-Betsaida, sa Galilea, kag nagsiling, “Tyoy, luyag kami magpakigkita kay Jesus.” 22Si Felipe naglakat kag nagsugid kay Andres, kag sila nga duha naglakat kag nagsugid kay Jesus. 23Si Jesus nagsabat sa ila, “Karon nag-abot na ang tion nga pagahimayaon ang Anak sang Tawo. 24Nagasiling ako sa inyo sang matuod: ang isa ka binhi sang humay indi magdamo kon indi pag-ipanggas sa duta kag mapatay. Kon mapatay ini, ti, magapamunga ini sing madamo. 25Ang nagahigugma sang iya kabuhi madula niya ini. Ang nagasikway sang iya kabuhi sa sining kalibutan magatipig sini sa kabuhi nga wala sing katapusan. 26Ang luyag mag-alagad sa akon dapat magsunod sa akon, agod nga kon diin ako didto man ang akon alagad. Ang akon Amay magapadungog sa nagaalagad sa akon.” 27“Karon natublag gid ang akon tagipusoon; kag ano bala ang akon isiling? Masiling bala ako, ‘Amay, ipaiway sa akon ini nga tion’? Pero amo ini ang tinutoyo sang akon pagkari, sa pag-antos sa sining tion sang kasakitan. 28O Amay, himayaa ang imo ngalan!” Dayon may naghambal gikan sa langit, “Ginhimaya ko na ini, kag akon himayaon liwat.” 29Ang mga tawo nga nagatambong didto nakabati sang tingog kag nagsiling, “Nagdaguob!” Ang iban nagsiling, “Naghambal sa iya ang isa ka anghel!” 30Pero si Jesus nagsiling sa ila, “Ini nga tingog wala maghambal tungod sa akon, kundi tungod sa inyo. 31Tion na ini nga pagahukman ang kalibutan. Karon ang nagagahom sining kalibutan pagadag-on. 32Kon ako mabayaw na gikan sa duta, buyokon ko ang tanan nga mga tawo sa akon.” 33(Sa iya pagsiling sini, ginpakilala niya ang sahi sang kamatayon nga iya pagaantuson.) 34Ang mga tawo nagsabat sa iya, “Ang amon Kasugoan nagasiling nga ang Cristo magakabuhi sing dayon. Ngaa bala makasiling ka nga ang Anak sang Tawo dapat bayawon? Sin-o bala ining Anak sang Tawo?” 35Si Jesus nagsabat, “Ang kapawa magapabilin sa tunga ninyo sa diutay pa nga tinion. Padayuna ang inyo paglakat samtang may kapawa pa kamo, agod indi kamo maabtan sang kadudolman, kay ang nagalakat sa kadudolman indi makahibalo kon diin sia nagapadulong. 36Gani magtuo kamo sa kapawa samtang yara pa ang kapawa sa inyo, agod nga kamo mangin-anak sang kapawa.” Sa tapos mahambal ini ni Jesus naglakat sia kag nagpanago sa ila. 37Bisan pa nga nakita na gid nila ang gamhanan nga mga buhat nga ginhimo ni Jesus, sa gihapon wala sila magtuo sa iya, 38agod nga ang ginsiling ni Isaias nga propeta mapamatud-an: “Ginoo, sin-o bala ang nagpati Sang balita nga amon ginsugid? Sin-o bala ang ginpakitaan Sang Ginoo sang iya gahom?” 39Sa sini nga kabangdanan indi sila makatuo, kay si Isaias nagsiling man: 40“Ginbulag sang Dios ang ila mga mata, Gintakpan niya ang ila mga hunahona, Agod nga ang ila mga mata Indi makakita, Ang ila mga hunahona indi makahangop, Kag indi sila magliso sa akon, Siling sang Dios, Agod nga ayuhon ko sila.” 41Ginsiling ini ni Isaias kay nakita niya ang himaya ni Jesus, kag naghambal sia nahanungod sa iya. 42Wala sapayan sini madamo nga mga pangulo sang mga Judio ang nagtuo kay Jesus, ugaling tungod sang mga Fariseo wala sila magpabutyag sang ila pagtuo, agod indi sila pagsikwayon sa sinagoga. 43Ginpasulabi nila ang pagdayaw sang mga tawo sang sa pagdayaw sang Dios. 44Si Jesus naghambal sa mabaskog nga tingog, “Ang nagatuo sa akon, indi lamang nagatuo sa akon, kundi nagatuo man sa nagpadala sa akon. 45Ang nakakita sa akon nakakita man sa nagpadala sa akon. 46Nagkari ako sa kalibutan subong kapawa, agod nga ang magtuo sa akon indi magpabilin sa kadudolman. 47Ang nagapamati sang akon mensahi kag wala nagatuman sini, indi ako ang magahukom sa iya. Nagkari ako indi sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sini. 48Ang nagasikway sa akon kag wala nagabaton sang akon mensahi, may magahukom sa iya. Ang pulong nga akon ginhambal amo ang magahukom sa iya sa katapusan nga adlaw! 49Kay ang akon ginhambal indi akon, kundi ang Amay nga nagpadala sa akon nagsugo sa akon kon ano ang akon isiling kag ihambal. 50Kag nahibaluan ko nga ang iya sugo nagadala sang kabuhi nga wala sing katapusan. Gani ang ginasiling ko, amo ang ginsiling sang Amay nga akon ihambal.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\