JUAN 13

1Karon bisperas na sang Piesta sang Pascua. Si Jesus nakahibalo nga ang iya tion nag-abot na sa pagtaliwan sa sining kalibutan pakadto sa Amay. Ginhigugma gid niya sa gihapon ang mga iya sa sining kalibutan, kag ginhigugma niya sila tubtob sa katapusan. 2Si Jesus kag ang iya mga gintuton-an nagpanihapon. Ang Yawa nakatanom na sa tagipusoon ni Judas nga anak ni Simon Iscariote, sang handom sa pagluib kay Jesus. 3Si Jesus nakahibalo nga ang Amay naghatag sa iya sang bug-os nga gahom. Nakahibalo man sia nga nagikan sia sa Dios kag magabalik sia sa Dios. 4Gani nagtindog si Jesus, nag-uba sang iya kunop, nagkuha sang tualya kag ginwagkos ini sa iya hawak. 5Dayon nagbubo sia sang tubig sa labador, kag nagsugod sa paghugas sang mga tiil sang iya mga gintuton-an kag ginpahiran sang tualya nga iya ginwagkos. 6Nakaabot sia sa kay Simon Pedro nga nagsiling sa iya, “Ginoo, hugasan mo bala ang akon mga tiil?” 7Si Jesus nagsabat sa iya, “Indi pa ikaw makahangop sang ginahimo ko karon, pero mahangpan mo ini sa ulihi.” 8Si Pedro nagsiling, “Indi gid ako magpahugas sa imo sang akon mga tiil tubtob san-o!” Si Jesus nagsabat, “Kon indi ko mahugasan ang imo mga tiil, indi na ikaw akon gintuton-an.” 9Nagsabat si Simon Pedro, “Ginoo, kon amo ina, hugasi indi lamang ang akon mga tiil, kundi ang akon man mga kamot kag ulo!” 10Si Jesus nagsiling, “Ang nakapaligo matinlo na ang iya bug-os nga lawas, kag indi na kinahanglan manghugas luas lamang sa iya mga tiil. Tanan kamo mga matinlo na luas lamang sa isa.” 11(Si Jesus nakahibalo na kon sin-o ang magaluib sa iya. Gani nga nagsiling sia, “Tanan kamo mga matinlo na luas lamang sa isa.”) 12Sang mahugasan na ni Jesus ang ila mga tiil, ginsuksok niya ang iya kunop kag nagbalik sa iya lingkuran sa lamisa. Nagpamangkot sia sa ila, “Nahangpan bala ninyo ang akon ginhimo sa inyo? 13Ginatawag ninyo ako nga Manunodlo kag Ginoo, kag husto ina, kay amo gid man ako. 14Ako amo ang inyo Ginoo kag Manunodlo, kag bag-o lang ako maghugas sang inyo mga tiil. Gani kamo man dapat maghinugasay sang inyo mga tiil. 15Ginhatagan ko kamo sing sulondan, agod nga inyo man himuon ang ginhimo ko sa inyo. 16Nagasiling ako sa inyo sang matuod: wala sing ulipon nga labaw pa sa iya agalon, kag wala sing sinugo nga labaw pa sa nagsugo sa iya. 17Karon nahibaluan na ninyo ini nga kamatuoran. Bulahan kamo kon inyo ini buhaton! 18“Wala ako nagahambal nahanungod sa inyo tanan. Kilala ko ang akon mga ginpili. Pero kinahanglan matuman ang kasulatan nga nagasiling, ‘Ang tawo nga nagsalo sa akon pagkaon, nagkontra sa akon.’ 19Karon ginasugid ko ini sa inyo sa wala pa mahanabo, agod nga kon mahanabo ini, magatuo kamo nga ‘Ako Amo Ako’. 20Nagasiling ako sa inyo sang matuod: ang nagabaton sang akon ginapadala, nagabaton man sa akon, kag ang nagabaton sa akon, nagabaton sang nagpadala sa akon.” 21Sa tapos masiling ini ni Jesus, natublag pa gid sia kag nagpabutyag, “Nagasiling ako sa inyo sang matuod: ang isa sa inyo magaluib sa akon.” 22Ang mga gintuton-an nagtinulokay nga nagapalibog kon sin-o ang iya ginatumod. 23Ang isa sang mga gintuton-an nga ginhigugma ni Jesus, nagalingkod sa luyo gid ni Jesus. 24Ginsinyasan sia ni Simon Pedro kag ginsingganan, “Pamangkuta sia kon sin-o ang iya ginatumod.” 25Gani ang gintuton-an nagsandiay naman sa kay Jesus kag nagsiling, “Ginoo, sin-o bala sia?” 26Si Jesus nagsabat, “Ang akon hatagan sining diutay nga pinihak sang tinapay nga natusmog ko, amo ina sia.” Gani nagkuha sia sang diutay nga pinihak sang tinapay, gintusmog niya ini kag ginhatag kay Judas nga anak ni Simon Iscariote. 27Sang pagbaton ni Judas sang tinapay, sa gilayon ginsudlan sia ni Satanas. Si Jesus nagsiling sa iya, “Dalia kag himoa dayon ang dapat mo himuon!” 28Sa mga nagpanihapon, wala gid sing may nakahangop sang ginhambal ni Jesus sa iya. 29Naghunahona ang iban nga mga gintuton-an nga si Jesus nagsugo sa iya sa pagbakal sang mga kinahanglanon para sa piesta, ukon sa paghatag sing limos sa mga imol, kay si Judas amo ang nagauyat sang ila kuwarta. 30Ginbaton ni Judas ang tinapay kag naggwa sia gilayon. Gab-i na sadto. 31Sang makahalin na si Judas, si Jesus nagsiling, “Karon ginahimaya ang Anak sang Tawo, kag paagi sa iya, ginahimaya ang Dios. 32Kag kon ang Dios ginahimaya paagi sa iya, dayon ang Dios mismo magahimaya sang Anak sang Tawo, kag himuon niya ini sa gilayon. 33Mga anak ko, indi na ako makapakig-upod sa inyo sing madugay. Magapangita kamo sa akon, pero isiling ko sa inyo ang ginsiling ko man sa mga Judio, ‘Kamo indi makakadto sa akon pagakadtuan.’ 34Ginahatag ko sa inyo ang isa ka bag-o nga sugo: maghigugmaanay kamo. Subong nga ako nagahigugma sa inyo, sa amo man nga bagay dapat kamo maghigugmaanay. 35Kon nagahigugmaanay kamo, ang tanan nga mga tawo makahibalo nga mga gintuton-an ko kamo.” 36Si Simon Pedro nagpamangkot sa iya, “Ginoo, diin ka bala makadto?” Si Jesus nagsabat, “Indi ka subong makasunod sa akon kon diin ako makadto, pero sa ulihi, magasunod ka sa akon.” 37Si Pedro nagpamangkot, “Ginoo, ngaa man indi ako makasunod sa imo karon? Handa ako sa pagpanginmatay para sa imo!” 38Si Jesus nagsabat, “Handa ka gid bala sa pagpanginmatay para sa akon? Nagasiling ako sa imo sang matuod: sa wala pa magpamalo ang manok, magasiling ka sing makatlo nga ikaw wala makakilala sa akon.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\