JUAN 14

1Si Jesus nagsiling sa ila, “Indi kamo magpalibog kag magkatublag. Magtuo kamo sa Dios, kag magtuo man kamo sa akon. 2Sa balay sang akon Amay may madamo nga mga kuwarto, kag magalakat ako sa pag-aman sing duog para sa inyo. Indi ako magsiling sini sa inyo kon indi ini matuod. 3Sa tapos ako makalakat kag makaaman sing duog para sa inyo, magabalik ako kag dalhon ko kamo, agod nga kon diin ako didto man kamo. 4Nahibaluan ninyo ang dalan pakadto sa duog nga akon pagakadtuan.” 5Si Tomas nagsiling sa iya, “Ginoo, wala kami makahibalo kon diin ikaw makadto, paano bala ang pagkatultol namon sang dalan pakadto didto?” 6Si Jesus nagsabat sa iya, “Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi; wala sing may makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon. 7Karon nga nakilala ninyo ako, inyo man makilala ang akon Amay, kag sugod karon inyo gid sia nakilala kag nakita.” 8Si Felipe nagsiling sa iya, “Ginoo, ipakita sa amon ang Amay, kag tuman na ina para sa amon.” 9Si Jesus nagsabat, “Dugay na ang aton pag-inupdanay, Felipe, kag wala pa ikaw makakilala sa akon? Ang nakakita sa akon nakakita sa Amay. Ngaa bala masiling ka, ‘Ipakita sa amon ang Amay’? 10Felipe, wala ka bala nagatuo nga ako yara sa Amay kag ang Amay yari sa akon? Ang mga pulong nga ginhambal ko sa inyo, wala nagagikan sa akon. Ang Amay nga yari sa akon amo gid ang nagahimo sang iya mga buhat. 11Magtuo kamo nga ako yara sa Amay, kag ang Amay yari sa akon. Kon indi gani, magtuo kamo tungod sining mga buhat. 12Nagasiling ako sa inyo sang matuod: ang nagatuo sa akon magahimo sang mga buhat nga akon ginahimo, kag dalagku pa sini nga mga buhat ang iya himuon, kay ako magakadto sa Amay. 13Kag akon himuon ang bisan ano nga inyo pangayuon sa akon ngalan, agod nga ang himaya sang Amay mapakita paagi sa Anak. 14Kon kamo magpangayo sa akon sang bisan ano nga butang sa akon ngalan, akon ina pagahimuon.” 15“Kon ginahigugma ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo. 16Pangayuon ko sa Amay kag hatagan niya kamo sang isa ka Mananabang, ang Espiritu sang kamatuoran, nga magapabilin upod sa inyo sa walay katapusan. 17Ang kalibutan indi makabaton sa iya, kay ang kalibutan indi makakita ukon makakilala sa iya. Pero kilala ninyo sia, kay sia nagapabilin upod sa inyo kag nagakabuhi sa inyo. 18“Indi ko kamo pagbayaan nga mga ilo, kay magabalik ako sa inyo. 19Sa indi na lang madugay, ang kalibutan indi na makakita sa akon, pero kamo makakita sa akon; kag tungod kay ako nagakabuhi, kamo man magakabuhi. 20Sa sina nga adlaw, inyo mahibaluan nga yara ako sa akon Amay kag kamo yari sa akon, kag ako yara sa inyo. 21“Ang nagabaton kag nagatuman sang akon mga sugo amo ina sia ang nagahigugma sa akon. Ang akon Amay magahigugma sa iya nga nagahigugma sa akon, kag ako man magahigugma sa iya kag magapahayag sang akon kaugalingon sa iya.” 22Si Judas (nga indi si Judas Iscariote) nagsiling, “Ginoo, ngaa man sa amon ka lang magapahayag sang imo kaugalingon kag indi sa kalibutan?” 23Si Jesus nagsabat sa iya, “Ang nagahigugma sa akon magatuman sang akon pulong, kag ang akon Amay magahigugma sa iya kag kami magakadto sa iya kag magakabuhi upod sa iya. 24Ang wala nagahigugma sa akon, wala nagatuman sang akon mga pulong. Ang mga pulong nga inyo nabatian indi akon, kundi nagikan sa Amay nga nagpadala sa akon. 25“Ginasugid ko ini samtang yari pa ako upod sa inyo. 26Ang Mananabang, ang Espiritu Santo nga ipadala sang Amay sa akon ngalan, magatudlo sa inyo sang tanan nga mga butang, kag magapahanumdom sia sa inyo sang tanan nga akon ginsiling sa inyo. 27“Ang paghidait ginabilin ko sa inyo, ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Ginahatag ko ini sa inyo indi subong sang paghatag sang kalibutan. Indi kamo magpalibog kag magkatublag, indi kamo magkahadlok. 28Nabatian ninyo nga nagsiling ako sa inyo, ‘Ako magalakat, pero magabalik man ako sa inyo.’ Kon ginahigugma ninyo ako, magakalipay kamo nga ako magakadto sa Amay, kay sia gamhanan pa sa akon. 29Karon ginasugid ko ini sa inyo sa wala pa mahanabo, agod nga kon mahanabo ini, magtuo kamo. 30Indi na ako makapadugay sa paghambal sa inyo, kay ang nagagahom sining kalibutan nagapakari. Wala sia sing gahom sa akon, 31pero kinahanglan makahibalo ang kalibutan nga ako nagahigugma sa Amay. Gani ginahimo ko ang tanan nga iya ginasugo sa akon. “Dali kamo, malakat na kita.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\