JUAN 15

1“Ako amo ang matuod nga puno sang ubas, kag ang akon Amay amo ang manugtatap. 2Ang tagsa ka sanga nga yara sa akon nga wala nagapamunga, ginautod niya, kag ang tagsa ka sanga nga nagapamunga, ginatinluan niya agod magpamunga pa gid sing madamo. 3Kamo natinluan na paagi sa mga pulong nga ginhambal ko sa inyo. 4Magpabilin kamo sa akon, kag ako magapabilin sa inyo. Kon indi kamo magpabilin sa akon indi kamo makapamunga, subong nga ang sanga indi makapamunga kon wala nagaangot sa puno. 5“Ako amo ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Ang nagapabilin sa akon, kag ako sa iya, magapamunga sing madamo, kay kon wala ako wala kamo sing may mahimo. 6Ang wala nagapabilin sa akon ginahaboy subong sang isa ka sanga, kag nagakalaya. Ini nga mga sanga ginatipon kag ginahaboy sa kalayo kag ginasunog. 7Kon kamo nagapabilin sa akon kag ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, dayon pangayo kamo sang bisan ano nga luyag ninyo, kag inyo ini mabaton. 8Sa inyo pagpamunga sing madamo, ginapakita ang himaya sang Amay, kag kamo mangin-akon gintuton-an. 9Ginahigugma ko kamo subong nga ang Amay nagahigugma sa akon. Pabilin kamo sa akon gugma. 10Kon ginatuman ninyo ang akon mga sugo, magapabilin kamo sa akon gugma, subong nga ginatuman ko ang mga sugo sang akon Amay, kag nagapabilin sa iya gugma. 11“Ginasugid ko ini sa inyo agod ang akon kalipay manginyara sa inyo, kag ang inyo kalipay manginbug-os. 12Ini amo ang akon sugo: maghigugmaanay kamo subong nga ako nagahigugma sa inyo. 13Ang labing daku nga gugma nga mapakita sang isa ka tawo sa iya mga abyan amo ang paghalad sang iya kabuhi para sa ila. 14Mga abyan ko kamo, kon ginatuman ninyo ang akon mga sugo. 15Wala ko na kamo ginatawag nga mga ulipon, kay ang ulipon wala makahibalo kon ano ang ginahimo sang iya agalon. Sa baylo, ginatawag ko kamo mga abyan, kay ginsugid ko sa inyo ang tanan nga akon nabatian gikan sa akon Amay. 16Indi kamo ang nagpili sa akon, kundi ako ang nagpili sa inyo, kag nagsugo sa inyo sa paglakat kag sa pagpamunga sing madamo, ang sahi sang bunga nga nagapadayon. Dayon ang Amay magahatag sa inyo sang bisan ano nga inyo pangayuon sa akon ngalan. 17Gani, amo ini ang akon ginasugo sa inyo: maghigugmaanay kamo.” 18“Kon ginadumtan kamo sang kalibutan, dapat ninyo dumdomon nga ako ang una nga gindumtan sini. 19Kon iya kamo sang kalibutan, ang kalibutan magahigugma sa inyo subong nga iya sang kalibutan. Pero ginpili ko kamo gikan sa sining kalibutan kag indi na kamo iya sining kalibutan. Gani, ang kalibutan nagadumot sa inyo. 20Dumdoma ang akon ginhambal sa inyo: ‘Wala sing ulipon nga labaw pa sa iya agalon.’ Kon ginhingabot nila ako, hingabuton man nila kamo. Kon gintuman nila ang akon pulong, ila man tumanon ang inyo mga pulong. 21Pero ini tanan ila himuon sa inyo tungod kay akon kamo, kag wala sila makakilala sang nagpadala sa akon. 22Wala sila kuntani sing sala, kon ako wala magkari kag maghambal sa ila. Karon wala na sila sing may ibalibad sa ila mga sala. 23Ang nagadumot sa akon, nagadumot man sa akon Amay. 24Kuntani wala sila sing sala, kon ako wala maghimo sa tunga nila sing mga buhat nga wala gid mahimo sang bisan sin-o. Karon nakita nila ang akon ginbuhat, kag ginadumtan nila ako kag ang akon Amay. 25Pero dapat ini mahanabo, agod nga ang nasulat sa ila Kasugoan matuman, ‘Gindumtan nila ako nga wala sing kabangdanan.’ 26“Pero kon mag-abot ang Mananabang, ang Espiritu sang kamatuoran nga ipadala ko gikan sa Amay, sia magasaksi nahanungod sa akon. 27Kag kamo man magapanaksi para sa akon kay kamo kaupod ko halin sa ginsugoran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\