JUAN 16

1“Ginsugid ko ini sa inyo agod indi malingkang ang inyo pagtuo. 2Tabugon nila kamo sa mga sinagoga; kag magaabot ang tion nga ang makapatay sa inyo magahunahona nga nagaalagad sia sa Dios sa iya paghimo sini. 3Himuon nila ini sa inyo, kay wala sila makakilala sa Amay ukon sa akon. 4Pero ginasugid ko ini sa inyo, agod nga kon mag-abot ang tion nga himuon nila ini sa inyo, madumdoman ninyo nga ginsugiran ko na kamo sini.” “Ini nga mga butang wala ko ginsugid sa inyo sang una, kay ako kaupod pa ninyo. 5Pero karon makadto na ako sa nagpadala sa akon, kag wala gid sing may nagapamangkot sa inyo kon diin ako makadto. 6Anay nga nasugiran ko na kamo, nagakasubo gid kamo. 7Pero nagasiling ako sa inyo sang matuod: mas maayo para sa inyo nga maglakat ako, kay kon indi ako maglakat, ang Mananabang indi magkari sa inyo. Pero kon makalakat ako, ipadala ko sia sa inyo. 8Kag kon mag-abot sia, ipakilala niya sa mga tawo sang kalibutan nga nagsayop sila nahanungod sang sala, sang katarungan, kag sang paghukom sang Dios. 9Nagsayop sila nahanungod sang sala, kay wala sila magtuo sa akon; 10sang katarungan, kay ako magakadto sa Amay kag indi na kamo makakita sa akon; 11sang paghukom sang Dios, kay ang nagagahom sini nga kalibutan nahukman na. 12“May madamo pa ako nga inugsugid sa inyo, ugaling indi pa kamo sarang makahangop sini karon. 13Pero kon mag-abot ang Espiritu sang kamatuoran, sia magatuytoy sa inyo sa bug-os nga kamatuoran. Ang iya ihambal indi iya, kundi magasugid sia sa inyo sang iya nabatian, kag magapahayag sia sang mga butang nga palaabuton. 14Magahimaya sia sa akon, kay sia magabaton sang akon inugsiling kag iya ini ipahayag sa inyo. 15Ang tanan nga iya sang Amay akon, gani nagsiling ako nga ang Espiritu magabaton sang akon inugsiling kag iya ini ipahayag sa inyo.” 16“Sa indi na lang madugay indi na ninyo ako makita, pero sa indi madugay makita naman ninyo ako.” 17Ang iban sang iya mga gintuton-an nagsinilingay, “Ano ang buot niya silingon sini? Nagasiling sia sa aton, ‘Sa indi na lang madugay indi na ninyo ako makita, pero sa indi madugay makita naman ninyo ako,’ kag nagasiling man sia, ‘Ini tungod kay ako makadto sa Amay.’ ” 18Gani nagpamangkot sila, “Ano bala ang kahulogan sang, ‘Sa indi na lang madugay’? Indi kita makahangop sang buot niya silingon!” 19Si Jesus nakahibalo nga luyag sila magpamangkot sa iya, gani nagsiling sia sa ila, “Nagsiling ako, ‘Sa indi na lang madugay indi na ninyo ako makita, pero sa indi madugay makita naman ninyo ako.’ Amo bala ini ang ginapamangkot ninyo? 20Nagasiling ako sa inyo sang matuod: magahibi kamo kag magapanangis, pero ang kalibutan magakalipay. Magakasubo kamo, pero ang inyo kasubo pagabayluhan sang kalipay. 21Kon ang isa ka babayi manugbata na nagakasubo sia, kay ang tion sang iya pagpasakit nag-abot; pero kon ang bata matawo na, malimtan niya ang iya mga kasakit, kay nagakalipay sia nga ang isa ka lapsag natawo sa sining kalibutan. 22Amo man ini sa inyo. Karon nagakasubo kamo, pero magapakigkita pa ako sa inyo kag ang inyo tagipusoon mapuno sang kalipay, ang sahi sang kalipay nga wala sing may makakuha sa inyo. 23“Kon mag-abot ina nga adlaw, indi kamo magpangayo sa akon sang bisan ano nga butang. Nagasiling ako sa inyo sang matuod: ang Amay magahatag sa inyo sang bisan ano nga inyo pangayuon sa akon ngalan. 24Tubtob karon wala pa kamo makapangayo sang bisan ano sa akon ngalan; pangayo kamo kag kamo magabaton, agod nga ang inyo kalipay manginbug-os.” 25“Ginsugid ko ini nga mga butang sa inyo paagi sa mga palaanggiran. Pero magaabot ang tion nga indi na ako maggamit sang mga palaanggiran, kundi magahambal sa inyo sing maathag nahanungod sa Amay. 26Kon mag-abot ina nga adlaw magapangayo kamo sa iya sa akon ngalan, kag wala ako nagasiling nga kinahanglan pa nga magapangayo ako sa Amay para sa inyo, 27kay ang Amay mismo nagahigugma sa inyo. Ginahigugma niya kamo kay kamo nagahigugma sa akon kag nagatuo nga ako nagikan sa Dios. 28Nagikan gid ako sa Amay kag nagkari sa kalibutan; kag karon magabiya ako sang kalibutan kag magakadto sa Amay.” 29Dayon ang iya mga gintuton-an nagsiling sa iya, “Karon, nagahambal ikaw sing maathag nga wala nagagamit sang mga palaanggiran. 30Karon nahibaluan namon nga ikaw nakahibalo sang tanan kag indi na kinahanglan nga pamangkuton pa. Tungod sini nagatuo kami nga ikaw nagikan sa Dios.” 31Si Jesus nagsabat, “Nagatuo na bala kamo karon? 32Ang tion magaabot kag kon sa bagay nag-abot na, nga tanan kamo magaalaplaag kag magapalauli kag ako magaisahanon na lang. Pero indi gid ako mag-isahanon, kay ang Amay kaupod nakon. 33Ginsugiran ko kamo sini, agod may paghidait kamo paagi sa akon. Ang kalibutan magapaantos sa inyo, pero magpakaisog kamo! Gindaog ko ang kalibutan!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\