JUAN 17

1Sang makasiling sini si Jesus, nagtangla sia sa langit kag nagsiling, “O Amay, ang tion nag-abot na. Himayaa ang imo Anak, agod himayaon ka man sang Anak. 2Kay ginhatagan mo sia sing awtoridad sa paggahom sang tanan nga mga tawo, agod nga mahatagan niya sing kabuhi nga wala sing katapusan ang tanan nga ginhatag mo sa iya. 3Kag amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan, nga ang mga tawo magkilala sa imo, nga ikaw lamang ang matuod nga Dios, kag kay Jesu-Cristo nga imo ginpadala. 4Ginhimaya ko ikaw sa duta, kag natapos ko na ang bulohaton nga imo ginhatag sa akon. 5Karon, O Amay, sa imo atubangan ihatag sa akon ang himaya, ang amo nga himaya nga akon man anay upod sa imo sa wala pa matuga ang kalibutan. 6“Ginpakilala ko ikaw sa mga tawo nga ginpili mo gikan sa kalibutan para sa akon. Imo sila, kag ginhatag mo sila sa akon, kag gintuman nila ang imo pulong. 7Karon nakahibalo sila nga ang tanan nga ginhatag mo sa akon nagikan sa imo. 8Kay ginhatag ko sa ila ang mensahi nga imo ginhatag sa akon, kag ginbaton nila ini. Nahibaluan nila nga matuod gid nga ako nagikan sa imo, kag nagatuo sila nga ikaw nagpadala sa akon. 9“Ako nagapangamuyo para sa ila. Wala ako nagapangamuyo para sa kalibutan, kundi para sa mga tawo nga ginhatag mo sa akon, kay imo sila. 10Ang tanan nga akon imo kag ang tanan nga imo akon, kag ang akon himaya ginapakita paagi sa ila. 11Kag karon magakadto ako sa imo; ako wala na sa kalibutan, pero sila yara pa sa kalibutan. O balaan nga Amay! Paagi sa gahom sang imo ngalan bantayi sila nga ginhatag mo sa akon, agod mangin-isa sila subong nga ikaw kag ako isa. 12Sang ako kaupod pa nila, ginbantayan ko sila paagi sa gahom sang imo ngalan nga ginhatag mo sa akon. Ginbantayan ko sila, kag wala sing isa sa ila nga nadula, luas sa tawo nga madula gid man agod matuman ang kasulatan. 13Karon magakadto ako sa imo kag ginasiling ko ini nga mga butang sa kalibutan, agod maangkon nila sing bug-os ang akon kalipay. 14Ginpaalinton ko sa ila ang imo mensahi, kag gindumtan sila sang kalibutan, kay indi sila iya sang kalibutan, subong nga ako man indi iya sang kalibutan. 15Wala ako nagapangayo nga kuhaon mo sila sa kalibutan, kundi nga apinan mo sila batok sa Malaut. 16Subong nga ako indi iya sang kalibutan, sila man indi iya sang kalibutan. 17Pakabalaana sila paagi sa kamatuoran; ang imo pulong kamatuoran. 18Ginpadala ko sila sa kalibutan subong nga ginpadala mo ako sa kalibutan. 19Tungod sa ila ginahalad ko ang akon kaugalingon sa imo, agod mangin-imo sila paagi sa kamatuoran. 20“Ako nagapangamuyo indi lamang para sa ila, kundi para man sa mga nagatuo sa akon paagi sa ila mga pulong. 21Nagapangamuyo ako nga sila tanan mangin-isa. O Amay, kabay nga sila manginyari sa aton, subong nga ikaw yari sa akon kag ako yara sa imo. Kabay nga mangin-isa sila, agod ang kalibutan magtuo nga ikaw nagpadala sa akon. 22Ginhatag ko sa ila ang himaya nga ginhatag mo man sa akon, agod sila mangin-isa, subong nga ikaw kag ako isa. 23Ako yara sa ila kag ikaw yari sa akon, agod nga mangin-isa sila sing bug-os, kag ang kalibutan makakilala nga ikaw ang nagpadala sa akon kag nagahigugma sa ila subong sang imo paghigugma sa akon. 24“O Amay, ginhatag mo sila sa akon, kag luyag ko nga sila manginkaupod nakon bisan diin ako, agod nga makita nila ang akon himaya, ang himaya nga ginhatag mo sa akon. Kay ikaw naghigugma sa akon sa wala pa matuga ang kalibutan. 25O matarong nga Amay, ang kalibutan wala makakilala sa imo, pero ako nakakilala sa imo, kag ini sila nakahibalo nga ikaw ang nagpadala sa akon. 26Ginpakilala ko ikaw sa ila kag magapadayon ako sa paghimo sini, agod nga ang imo paghigugma sa akon manginyara sa ila, kag ako man manginyara sa ila.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\