JUAN 18

1Sa tapos makapangamuyo si Jesus, naglakat sia upod sa iya mga gintuton-an kag nagtabok sa sapa sang Cedron. May hardin sa sadto nga duog, kag si Jesus nagsulod didto upod sa iya mga gintuton-an. 2Si Judas nga traidor, nakatultol sini nga duog, kay sa masunson si Jesus kag ang iya mga gintuton-an nagatipon didto. 3Gani, si Judas nagkadto sa hardin nga may dala nga guban sang mga soldado kag mga gwardya sa templo nga ginpadala sang pangulo nga mga pari kag sang mga Fariseo. May mga hinganiban sila, mga parol kag mga sulo. 4Si Jesus nga nakahibalo sang tanan nga mahanabo sa iya, nagpalapit sa ila kag nagsiling, “Sin-o bala ang ginapangita ninyo?” 5Nagsabat sila, “Si Jesus nga taga-Nazaret.” Nagsiling si Jesus, “Ako amo sia.” Si Judas nga traidor nagatindog didto kaupod nila. 6Sang pagsiling ni Jesus sa ila, “Ako amo sia,” nag-isol sila kag nagkalatumba sa duta. 7Ginpamangkot sila liwat ni Jesus, “Sin-o gid bala ang inyo ginapangita?” Nagsiling sila, “Si Jesus nga taga-Nazaret.” 8Si Jesus nagsiling, “Ginsingganan ko na kamo nga ako amo sia. Gani, kon ako ang inyo ginapangita, indi lang ninyo paghilabti ining iban.” 9(Ginhambal niya ini agod matuman ang iya ginsiling, “O Amay, wala ako sing may nadula bisan isa lang sang tanan nga imo ginhatag sa akon.”) 10Si Simon Pedro may espada, gingabot niya ini kag ginlabo ang suloguon sang Pinakamataas nga Pari, kag nautas ang iya tuo nga dulonggan. Ang ngalan sang suloguon amo si Malco. 11Si Jesus nagsiling kay Pedro, “Itagob ang imo espada! Nagahunahona ka bala nga indi ko pag-imnon ang kupa sang pag-antos nga ginhatag sang Amay sa akon?” 12Ang guban sang mga soldado kag ang ila kapitan kaupod sang mga gwardya nga Judio nagdakop kay Jesus. Gingapos nila sia 13kag gindala anay kay Anas, ang ugangan ni Caifas nga amo ang Pinakamataas nga Pari sadto nga tuig. 14Si Caifas amo ang naglaygay sa mga Judio nga mas maayo na lang nga may isa ka tawo nga mapatay para sa tanan nga mga tawo. 15Si Simon Pedro kag ang isa pa ka gintuton-an nagsunod kay Jesus. Yadto nga gintuton-an kilala gid sang Pinakamataas nga Pari; gani nag-upod sia kay Jesus sa sulod sang hardin sang palasyo sang Pinakamataas nga Pari. 16Si Pedro iya nagpabilin sa gwa, sa may puwerta. Yadtong gintuton-an nga kilala sang Pinakamataas nga Pari nagbalik sa gwa, ginhambal ang babayi nga nagabantay sang puwerta, kag ginpasulod niya si Pedro. 17Ang babayi nga nagabantay sang puwerta nagsiling kay Pedro, “Indi bala isa man ikaw sang mga gintuton-an sina nga tawo?” Si Pedro nagsabat, “Indi.” 18Matugnaw sadto, gani ang mga suloguon kag ang mga gwardya nagdabok sing kalayo kag nagtindog sa palibot sini sa pagpainit-init. Si Pedro nagpalapit kag nagtindog man didto upod sa ila, kag nagpainit-init. 19Ginpamangkot si Jesus sang Pinakamataas nga Pari nahanungod sang iya mga gintuton-an kag sang iya pagtulon-an. 20Si Jesus nagsabat, “Pirme ako naghambal sing hayag sa tanan. Nagpanudlo ako sa mga sinagoga kag sa templo sa diin ang mga Judio nagatilipon. Wala ako sing may ginhambal sa tago. 21Ngaa bala ginausisa ninyo ako karon? Pamangkuta ninyo ang mga nakabati sa akon. Pamangkuta sila kon ano ang ginsiling ko sa ila—nakahibalo sila kon ano ang akon ginpanghambal.” 22Sang makasiling sini si Jesus, gintampa sia sang isa sang mga gwardya kag ginsingganan, “Amo bala ina ang panabat mo sa Pinakamataas nga Pari?” 23Nagsabat si Jesus sa iya, “Kon nakasayop gid man ako, pamatud-i ini sa tanan nga yari diri. Pero kon husto ako sa akon ginsiling, ngaa bala nga gintampa mo ako?” 24Dayon ginpadala ni Anas si Jesus nga nagapos kay Caifas nga Pinakamataas nga Pari. 25Si Pedro nagatindog pa didto nga nagapainit-init sa kalayo. Gani ang iban didto nagsiling sa iya, “Indi bala ikaw isa man sang mga gintuton-an sina nga tawo?” Si Pedro nagpanghiwala kag nagsiling, “Indi.” 26Ang isa sang mga suloguon sang Pinakamataas nga Pari nga paryente sang tawo nga gingilangan ni Pedro, naghambal, “Indi bala nga ikaw atong nakita ko upod sa iya didto sa hardin?” 27Liwat si Pedro nagsiling, “Indi.” Kag sa amo nga tion nagpamalo ang manok. 28Gindala nila si Jesus halin sa balay ni Caifas pakadto sa palasyo sang Gobernador. Nagapamanagbanag na sadto. Wala magsulod ang mga Judio sa palasyo tungod kay indi sila luyag nga madagtaan, agod nga makakaon sila sang panihapon sa Piesta sang Pascua. 29Gani si Pilato naggwa sa pagpakigkita sa ila kag nagsiling, “Ano bala ang panumbongon ninyo batok sini nga tawo?” 30Nagsabat sila, “Kon wala sia sing may nahimo nga malain, wala namon sia kuntani pagdalha sa imo.” 31Si Pilato nagsiling sa ila, “Dalha ninyo sia kag hukmi suno sa inyo kasugoan.” Ang mga Judio nagsabat, “Indi tugot sa amon ang pagpatay sang tawo.” 32(Ini nahanabo agod matuman ang ginsiling ni Jesus kon ano nga sahi sang kamatayon ang iya pagaagihan.) 33Si Pilato nagsulod sa palasyo, gintawag niya si Jesus kag ginpamangkot, “Ikaw bala ang hari sang mga Judio?” 34Si Jesus nagsabat, “Imo gid bala ini nga pamangkot ukon ginsugiran ka lang sang iban nahanungod sa akon?” 35Si Pilato nagsabat, “Ano ang dumdom mo, Judio bala ako? Ang imo mga kasimanwa kag ang ila pangulo nga mga pari amo ang nagtugyan sa imo sa akon. Ano bala ang nahimo mo?” 36Si Jesus nagsabat, “Ang akon ginharian indi sa sining kalibutan. Kon ang akon ginharian yari sa sining kalibutan, ang akon mga sumolunod magapakig-away kuntani, agod nga indi ako matugyan sa mga Judio. Pero ang akon ginharian indi sa sining kalibutan!” 37Gani si Pilato nagpamangkot sa iya, “Kon amo gali, hari ikaw?” Si Jesus nagsabat, “Ginasiling mo nga ako hari. Tungod sini nagpakatawo ako kag nagkari sa kalibutan sa pagsaksi sa kamatuoran. Ang yara sa kamatuoran nagapamati sa akon.” 38Si Pilato nagpamangkot, “Ano bala ang kamatuoran?” Sang makasiling sini si Pilato, naggwa sia liwat sa mga Judio kag nagsiling sa ila, “Wala ako sing may nakita nga kabangdanan sa pagkondenar sa iya. 39Pero suno sa inyo kinabatasan, sa tagsa ka Piesta sang Pascua, nagahilway ako sa inyo sang isa ka binilanggo. Karon luyag bala ninyo nga hilwayon ko ang Hari sang mga Judio?” 40Nagsinggit sila sa iya, “Indi sia, kundi si Barrabas!” (Si Barrabas isa ka buyong.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\