JUAN 2

46ka tuig, kag patindugon mo bala ini sa sulod sang tatlo lamang ka adlaw?”

1Sang makaligad ang duha ka adlaw, may ginhiwat nga kasal sa banwa sang Cana, sa Galilea. Ang iloy ni Jesus yadto didto, 2kag si Jesus kag ang iya mga gintuton-an gin-agda man sa kasal. 3Sang naurot na inom ang tanan nga bino, ang iloy ni Jesus nagsiling sa iya, “Naurotan sila sing bino.” 4Si Jesus nagsabat, “Ginang, indi na kinahanglan nga singganan mo pa ako kon ano ang akon himuon. Ang akon tion wala pa mag-abot.” 5Dayon, ang iloy ni Jesus nagsiling sa mga suloguon, “Himoa ninyo ang bisan ano nga isiling niya sa inyo.” 6Ang mga Judio may pagsulondan nahanungod sa pagpanghinaw, kag sa sini nga tinutoyo may anom didto ka mga tadyaw, ang tagsa ka tadyaw sarang masudlan sang apat ukon lima ka lata nga tubig. 7Si Jesus nagsiling sa mga suloguon, “Pun-a ninyo sing tubig ang mga tadyaw.” Ginpuno nila sing tubig ang mga tadyaw tubtob sa bibig, 8kag dayon ginsingganan niya sila, “Karon, sandok kamo sa sinang tubig kag dalha sa manugdumala sang punsyon.” Gindala nila ini sa manugdumala, 9kag iya gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Wala sia makahibalo kon diin ini nga bino maghalin (pero nakahibalo iya ang mga suloguon nga nagsandok sang tubig). Gani gintawag niya ang nobyo 10kag ginsingganan, “Ang tanan nga mga tawo nagasirbe sang labing maayo nga bino una sa tanan kag kon tama na ang nainom sang mga dinapit, ginahatag nila ang ordinaryo nga bino. Pero ikaw iya nagasirbe sang labing maayo nga bino tubtob karon!” 11Ini amo ang nahauna sang gamhanan nga mga buhat nga ginhimo ni Jesus sa Cana sang Galilea. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintuton-an nagtuo sa iya. 12Sa tapos sini si Jesus kag ang iya iloy, ang iya utod nga mga lalaki, kag mga gintuton-an nagpa-Capernaum, kag nagtener sila didto sing pila ka adlaw. 13Nagahilapit na ang Piesta sang Pascua sang mga Judio, gani si Jesus nagpa-Jerusalem. 14May nakita sia nga mga tawo didto sa templo nga nagabaligya sang mga baka, mga karnero, kag mga pating, kag ang mga manugbaylo man sang kuwarta nga yara sa ila mga lamisa. 15Naghimo si Jesus sang inughanot nga lubid kag iya ginpanabog ang tanan nga mga sapat pa gwa sa templo, ang mga karnero kag mga baka. Ginpamaliskad niya ang mga lamisa sang mga manugbaylo sang kuwarta, kag ginwas-ag niya ang ila mga kuwarta; 16kag ginmanduan niya ang mga manugbaligya sang pating, “Kuhaa ninyo ina diri! Indi ninyo paghimoa nga balaligyaan ang balay sang akon Amay!” 17Nadumdoman sang iya mga gintuton-an nga ang kasulatan nagasiling, “Ang akon kabalaka sa imo balay, O Dios, nagadabdab sa sulod nakon subong sang kalayo.” 18Ang mga pangulo sang mga Judio nagpamangkot sa iya, “Ano bala nga milagro ang imo mahimo sa pagpakita sa amon nga may katarungan ka sa paghimo sini?” 19Si Jesus nagsabat, “Gub-a ninyo ining templo sang Dios kag sa sulod sang tatlo ka adlaw patindugon ko ini liwat.” 20Namangkot sila sa iya, “Ini nga templo ginpatindog sa sulod sang 46 ka tuig, kag patindugon mo bala ini sa sulod sang tatlo lamang ka adlaw?” 21Pero ang templo nga ginsiling ni Jesus amo ang iya lawas. 22Gani sang nabanhaw sia, nadumdoman sang iya mga gintuton-an nga ginhambal niya ini, kag nagtuo sila sa kasulatan kag sa mga pulong nga ginhambal ni Jesus. 23Sang didto si Jesus sa Jerusalem sa Piesta sang Pascua, madamo ang mga nagtuo sa iya sang makita nila ang gamhanan nga mga buhat nga ginhimo niya. 24Pero si Jesus wala magsalig sang iya kaugalingon sa ila, tungod kay nakilala gid niya sing maayo ang tanan nga mga tawo. 25Wala na sing kinahanglan nga sugiran sia nahanungod sang mga tawo, kay nahibaluan gid niya kon ano ang yara sa ila mga tagipusoon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\