JUAN 20

1Aga pa gid sang nahauna nga adlaw sang simana sang madulomdulom pa, si Maria Magdalena nagkadto sa lulobngan, kag nakita niya nga nakuha na ang bato sa puwertahan sang lulobngan. 2Nagdalagan sia kag nagkadto kay Simon Pedro kag sa gintuton-an nga hinigugma ni Jesus, kag ginsugiran sila, “Ginkuha nila ang Ginoo sa lulobngan, kag wala kami makahibalo kon diin nila sia ginbutang!” 3Dayon si Pedro kag yadtong isa ka gintuton-an nagkadto sa lulobngan. 4Nagdalagan sila nga duha, pero yadtong isa ka gintuton-an madasig pa sa kay Pedro kag una sia nakaabot sa lulobngan. 5Nagsid-ing sia kag nakita niya ang tela nga lino, pero wala sia magsulod. 6Si Simon Pedro nga nagasunod sa iya, nag-abot man, kag nagsulod sia dayon sa lulobngan. Nakita niya ang tela nga lino nga nahamtang didto, 7kag ang tela nga ginsambod sa ulo ni Jesus. Wala ini nahamtang upod sa mga tela nga lino, kundi nabalulon. 8Dayon yadtong gintuton-an nga una nag-abot sa lulobngan nagsulod man. Nakakita sia kag nagtuo. 9(Wala pa sila makahangop sang kasulatan nga nagasiling nga kinahanglan mabanhaw sia.) 10Dayon ang mga gintuton-an nagpauli. 11Karon si Maria nagtindog nga nagahilibion sa gwa sang lulobngan. Samtang nagahibi sia, nagduko kag nagsid-ing sia sa lulobngan, 12kag nakita niya nga may duha ka anghel didto nga nagabayu sing puti. Nagalingkod sila sa duog nga ginhamyangan sang bangkay ni Jesus. Ang isa sa tiilan kag ang isa sa ulohan. 13Ginpamangkot nila sia, “Babayi, ngaa bala nagahibi ka?” Nagsabat sia, “Ginkuha nila ang akon Ginoo kag wala ako makahibalo kon diin nila sia ginbutang!” 14Sang makasiling sia sini, nagliso sia kag iya nakita si Jesus nga nagatindog didto, pero wala niya makilala nga si Jesus yadto. 15Si Jesus nagpamangkot sa iya, “Babayi, ngaa bala nagahibi ka? Sin-o bala ang imo ginapangita?” Naghunahona si Maria nga hardinero sia, gani nagsiling sia sa iya, “Tyoy, kon ikaw ang nagkuha sa iya, sugiri ako kon diin mo sia ginbutang, kay kuhaon ko sia.” 16Si Jesus nagsiling sa iya, “Maria!” Nagliso si Maria sa pag-atubang kay Jesus kag nagsiling sa Hebreo, “Rabboni!” (Kon sayuron, “Manunodlo.”) 17Si Jesus nagsiling sa iya, “Indi ka anay mag-uyat sa akon, kay wala pa ako makakayab sa Amay. Pero kadtoi ang akon mga utod kag sugiri sila nga magakayab ako sa akon Amay kag inyo Amay, sa akon Dios kag inyo Dios.” 18Gani si Maria Magdalena nagsugid sa mga gintuton-an nga nakita niya ang Ginoo, kag ginsilingan niya sila sini nga mga butang. 19Sang sirom na sadto nga adlaw nga amo ang nahauna nga adlaw sang simana, nagtipon sa isa ka balay ang mga gintuton-an kag nagpanarangka sila, kay nahadlok sila sa mga pangulo sang mga Judio. Dayon si Jesus nag-abot kag nagtindog sa tunga nila. Nagsiling sia, “Paghidait sa inyo.” 20Sang makasiling sia sini, ginpakita niya sa ila ang iya mga kamot kag ang iya kilid. Daku gid ang kalipay sang mga gintuton-an sang makita nila ang Ginoo. 21Dayon si Jesus nagsiling liwat sa ila, “Paghidait sa inyo. Subong nga ang Amay nagpadala sa akon, ako man nagapadala sa inyo.” 22Ginsiling niya ini, kag ginhuypan niya sila kag ginsingganan, “Batuna ninyo ang Espiritu Santo. 23Kon ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisan sin-o, ti ginapatawad sila; kon wala ninyo ginapatawad sila, ti wala man sila ginapatawad.” 24Ang isa sang mga dose ka gintuton-an, si Tomas nga gintawag ang Kapid, wala didto sang pag-abot ni Jesus. 25Gani ginsugiran sia sang iban nga mga gintuton-an, “Nakita namon ang Ginoo!” Si Tomas nagsiling sa ila, “Kon indi ko makita ang agi sang mga lansang sa iya mga kamot, kag magulo ko ang akon tudlo sa agi sang mga lansang, kag magulo ko ang akon kamot sa iya kilid, indi ako magtuo.” 26Sang makaligad ang isa ka simana, ang mga gintuton-an nagtipon liwat sa sulod sang balay kag si Tomas kaupod na nila. Ang mga puwertahan natrangkahan, pero si Jesus nag-abot kag nagtindog sa tunga nila kag nagsiling, “Paghidait sa inyo.” 27Dayon nagsiling sia kay Tomas, “Idab-ot diri ang imo tudlo, kag tan-awa ang akon mga kamot. Dayon idab-ot ang imo kamot kag igulo sa akon kilid. Indi ka na magpangduhadoha, kundi magtuo!” 28Si Tomas nagsabat sa iya, “Ginoo ko kag Dios ko!” 29Si Jesus nagsiling sa iya, “Nagatuo ka bala kay nakakita ka sa akon? Bulahan ang mga nagatuo bisan wala sila makakita!” 30Madamo pa gid nga gamhanan nga mga buhat ang ginhimo ni Jesus sa atubangan sang iya mga gintuton-an nga wala masulat sa sini nga libro. 31Ginsulat ini agod magtuo kamo nga si Jesus amo ang Cristo, ang Anak sang Dios, kag paagi sa sini nga pagtuo may kabuhi kamo sa iya ngalan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\