JUAN 3

1May isa ka tawo nga ginhingalanan kay Nicodemo, isa ka pangulo sang mga Judio, nga katapo sang partido sang mga Fariseo. 2Isa sadto ka gab-i, nagkadto sia kay Jesus kag nagsiling sa iya, “Rabbi, nahibaluan namon nga ikaw isa ka manunodlo nga ginpadala sang Dios. Wala sing makahimo sang gamhanan nga mga buhat nga imo ginahimo kon ang Dios wala nagaupod sa iya.” 3Si Jesus nagsabat, “Nagasiling ako sa imo sang matuod: wala sing isa nga makakita sang Ginharian sang Dios kon indi sia matawo liwat.” 4Si Nicodemo nagpamangkot, “Paano bala ang pagkatawo liwat sang tawo kon daku na sia? Makasulod pa bala sia sa tiyan sang iya iloy kag magpakatawo liwat?” 5Si Jesus nagsabat, “Nagasiling ako sa imo sang matuod: wala sing isa nga makasulod sa Ginharian sang Dios, kon indi sia matawo sa tubig kag sa Espiritu. 6Ang gin-anak sang tawo, tawo, kag ang gin-anak sa Espiritu, espiritu. 7Indi ka magkatingala nga ako nagasiling sa imo, ‘Dapat kamo tanan matawo liwat.’ 8Ang hangin nagahuyop bisan sa diin ang luyag niya. Mabatian mo ang iya huni, pero indi ka makahibalo kon diin ini nagahalin kag kon diin nagapakadto. Subong man sini ang nagakatabo sa tagsatagsa nga natawo sa Espiritu.” 9Si Nicodemo nagpamangkot, “Paano bala ang pagkahimo sini?” 10Si Jesus nagsabat, “Bantog ka nga manunodlo sang Israel, kag wala ka makahibalo sini? 11Nagasiling ako sa imo sang matuod: nagahambal kami sang amon nahibaluan, kag nagasugid sang amon nakit-an, pero wala gid sing isa sa inyo nga nagapati sang amon ginsiling. 12Wala kamo nagapati sa akon kon magsugid ako sa inyo nahanungod sang mga butang sa sini nga kalibutan. Gani, paano abi ang pagtuo ninyo sa akon, kon sugiran ko kamo nahanungod sang mga butang nga langitnon? 13Kag wala sing bisan isa nga nakasaka sa langit luas lamang sa Anak sang Tawo nga nagpanaog halin sa langit.” 14Subong nga si Moises nagbayaw sang man-og nga saway sa isa ka tukon didto sa desierto, sa amo man nga bagay pagabayawon ang Anak sang Tawo, 15agod nga ang tagsatagsa nga magtuo sa iya may kabuhi nga wala sing katapusan. 16Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi na mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. 17Kay ang Dios wala magpadala sang iya Anak sa kalibutan sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sang kalibutan. 18Ang bisan sin-o nga nagatuo sa Anak indi pagkondenahon, pero ang bisan sin-o nga wala nagatuo nakondenar na, bangod kay wala sia magtuo sa bugtong nga Anak sang Dios. 19Amo ini ang kabangdanan sang pagkondenar: ang kapawa nagkari sa kalibutan, pero ang mga tawo naghigugma sang kadudolman sa baylo sang kapawa, kay malaut ang ila ginahimo. 20Kag ang bisan sin-o nga nagahimo sing malaut nagakontra sa kapawa kag indi magpalapit sa kapawa, kay indi sia luyag nga masapwan ang iya malain nga binuhatan. 21Pero ang bisan sin-o nga nagaginawi suno sa kamatuoran nagapalapit sa kapawa, agod mapahayag sang kapawa ang tanan nga iya ginhimo sa pagtuman sa Dios. 22Sa tapos sini, si Jesus kag ang iya mga gintuton-an nagkadto sa probinsya sang Judea. Nagtener sia didto sing pila ka adlaw kaupod nila, kag nagpangbautiso. 23Si Juan nagpangbautiso man sa Enon malapit sa Salim, kay madamo ang tubig didto. Ang mga tawo nagkadto sa iya, kag ginbautisohan niya sila. 24(Si Juan wala pa sadto nabilanggo.) 25Ang iban sang mga gintuton-an ni Juan nagpakigbais sa isa ka Judio nahanungod sang pagsulondan sa pagpaninlo. 26Gani, nagkadto sila kay Juan kag nagsiling sa iya, “Manunodlo, nadumdoman mo bala yadtong tawo nga upod mo anay didto sa tabok sang Jordan nga ginsugid mo sa amon? Abi mo nagapangbautiso na sia karon, kag halos ang tagsatagsa nagakadto sa iya!” 27Si Juan nagsabat, “Wala sing bisan sin-o nga makaangkon sang bisan ano nga butang kon indi pag-ihatag ini sang Dios sa iya. 28Kamo mismo amo ang akon mga saksi nga ako nagsiling, ‘Indi ako ang Cristo, kundi ako amo ang ginpadala sa pag-una sa iya.’ 29Ang nagaangkon sang nobya amo ang nobyo; ang abyan sang nobyo nga nagatambong kag nagapamati, nagakalipay sa pagpamati sang tingog sang nobyo. Sa amo man nga paagi, nanginbug-os ang akon kalipay. 30Dapat sia magmangindaku, pero ako magmangindiutay.” 31Ang nagakari halin sa ibabaw labaw sa tanan; ang nagahalin sa kalibutan, iya sang kalibutan kag nagahambal sang mga butang nga kalibutanon. Ang nagakari halin sa langit labaw sa tanan. 32Nagasugid sia sang iya nakita kag nabatian, pero wala sing may nagapati sang iya mensahi. 33Ang bisan sin-o nga nagapati sang iya mensahi nagapamatuod paagi sini nga ang Dios matuod. 34Ang ginpadala sang Dios nagahambal sang mga pulong sang Dios, kay ginahatag sang Dios sa iya ang kabug-osan sang iya Espiritu. 35Ang Amay nagahigugma sang iya Anak kag nagtugyan sa iya sang tanan. 36Ang bisan sin-o nga nagatuo sa Anak may kabuhi nga wala sing katapusan, pero ang bisan sin-o nga nagalalis sa Anak indi makaangkon sang kabuhi, kundi ang kaakig sang Dios magapabilin sa iya sa walay katubtoban.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\