JUAN 4

1Nakabati ang mga Fariseo nga si Jesus may madamo na nga mga sumolunod kag nagpangbautiso sia sing madamo pa nga mga gintuton-an sang sa kay Juan. 2(Ang matuod amo nga indi si Jesus ang nagapangbautiso, kundi ang iya lang mga gintuton-an.) 3Sang mahibaluan ini ni Jesus, naghalin sia sa Judea kag nagbalik sa Galilea. 4Sa iya pagpakadto didto kinahanglan maagi gid sia sa Samaria. 5Nag-abot sia sa isa ka banwa sang Samaria nga ginatawag Sicar, malapit sa isa ka puna nga duta nga ginhatag ni Jacob sa iya anak nga si Jose. 6Yadto didto ang bubon ni Jacob, kag si Jesus nga nalapyo tungod sa panglakaton, naglingkod sa bibi sang bubon. Mga udtong adlaw gid sadto. 7Nag-abot ang isa ka babayi nga taga-Samaria sa pagsag-ob, kag si Jesus nagsiling sa iya, “Paimna ako.” 8(Ang iya mga gintuton-an nagkadto sa banwa sa pagbakal sang pagkaon.) 9Ang babayi nga taga-Samaria nagsabat, “Ikaw Judio kag ako Samariahanon, ngaa bala nga nagapangayo ka sa akon nga paimnon ko ikaw?” (Kay ang mga Judio kag mga Samariahanon wala nagaayuhay.) 10Si Jesus nagsabat, “Kon imo lang nahibaluan kon ano ang ginahatag sang Dios, kag kon sin-o ang nagapangayo sa imo sang tubig makapangayo ka kuntani sa iya kag sia magahatag sa imo sang tubig nga buhi.” 11Ang babayi nagsiling, “Sir, wala ikaw sing timba kag ang bubon madalom. Diin bala ikaw makuha sang tubig nga buhi? 12Ang amon amay nga si Jacob naghatag sini nga bubon sa amon; sia, ang iya mga kaanakan, kag ang iya mga hayop, tanan sila nag-inom sa sini nga bubon. Sobra pa bala ikaw sa amon amay nga si Jacob?” 13Si Jesus nagsabat, “Ang bisan sin-o nga nagainom sini nga tubig pagauhawon liwat, 14pero ang bisan sin-o nga nagainom sang tubig nga akon ihatag indi na gid pag-uhawon. Kay ang tubig nga akon ihatag sa iya mangintuboran sa sulod niya nga magahatag sa iya sang tubig nga buhi kag sang kabuhi nga wala sing katapusan.” 15Ang babayi nagsiling, “Sir, hatagi ako sini nga tubig, agod indi na gid ako pag-uhawon liwat, kag agod indi na ako magbalikbalik diri sa pagsag-ob.” 16Si Jesus nagsiling sa iya, “Lakat ka, tawga ang imo bana, kag magbalik diri.” 17Ang babayi nagsiling, “Wala ako sing bana.” Si Jesus nagsabat, “Husto ang imo ginsiling nga wala ikaw sing bana. 18Kay may lima ikaw ka bana, kag ang tawo nga imo ginapuyo karon indi man matuod mo nga bana. Matuod ang ginsiling mo.” 19Ang babayi nagsabat, “Sir, sa banta ko isa ikaw ka propeta. 20Ang mga katigulangan namon nga mga Samariahanon nagsimba sa Dios sa sini nga bukid, pero kamo nga mga Judio nagasiling nga ang Jerusalem amo ang duog sa diin dapat kita magsimba sa Dios.” 21Si Jesus nagsiling sa iya, “Inday, patiha ako, magaabot ang tion nga ang mga tawo indi magsimba sa Amay sa sini nga bukid ukon sa Jerusalem. 22Kamo nga mga Samariahanon wala gid makakilala kon sin-o ang inyo ginasimba. Kami nga mga Judio nakakilala kon sin-o ang amon ginasimba, kay ang kaluwasan nagagikan sa mga Judio. 23Pero ang tion magaabot, kag nag-abot na, nga ang matuod nga mga manugsimba magasimba sa Amay sa espiritu kag sa kamatuoran. Amo ini ang mga manugsimba nga luyag sang Amay nga magsimba sa iya. 24Ang Dios Espiritu, kag ang nagasimba sa iya dapat magsimba sa espiritu kag sa kamatuoran.” 25Ang babayi nagsiling sa iya, “Nakahibalo ako nga ang Mesias, nga ginatawag Cristo, magaabot. Kon mag-abot sia, magasugid sia sa amon sang tanan nga mga butang.” 26Si Jesus nagsiling, “Ako ina sia, ako nga nagahambal sa imo.” 27Sa amo man nga tion nagbalik ang mga gintuton-an ni Jesus, kag daku gid ang ila katingala sang makita nila nga nagapakighambal sia sa isa ka babayi. Pero wala gid sing bisan isa sa ila nga nagsiling sa babayi, “Ano bala ang kinahanglan mo?” ukon nagpamangkot kay Jesus, “Ngaa bala nagapakighambal ka sa iya?” 28Dayon ginbilin sang babayi ang iya tibod nga salag-uban, nagbalik sia sa banwa, kag nagsiling sa mga tawo didto, 29“Dali kamo kag tan-awa ninyo ang tawo nga nagsugid sa akon sang tanan nga akon nahimo. Amo na ayhan ini ang Cristo?” 30Gani naggwa sila sa banwa kag nagkadto kay Jesus. 31Sa amo nga tion ang mga gintuton-an nagsagi agda sa kay Jesus, “Manunodlo, magkaon ka man!” 32Pero nagsabat sia, “May kalan-on ako nga wala gid ninyo mahibaloi.” 33Gani ang mga gintuton-an nagpinamangkutanay, “May nagdala ayhan sa iya sing pagkaon?” 34Si Jesus nagsiling sa ila, “Ang akon kalan-on amo ang pagtuman sang kabubot-on sang nagpadala sa akon kag ang pagtapos sang bulohaton nga iya ginhatag sa akon. 35May hulobaton kamo nga nagasiling, ‘Apat pa ka bulan kag dayon tig-alani na.’ Nagasiling ako sa inyo, tan-awa ninyo sing maayo ang mga kaumhan, ang trigo alanyon na! 36Ang mangangani ginasuholan kag nagatipon sang patubas para sa kabuhi nga wala sing katapusan, sa bagay nga ang tawo nga nagatanom magakalipay upod sa tawo nga nagaani. 37Kay matuod ang ginasiling sang hulobaton, ‘Lain ang nagatanom, kag lain man ang nagaani.’ 38Ginpadala ko kamo sa pag-ani sa kaumhan nga wala ninyo mapangabudlayi. Iban ang nagpangabudlay didto, kag kamo ang nagapulos sang ila pinangabudlayan.” 39Madamo sang mga Samariahanon sa sadtong banwa ang nagtuo sa kay Jesus, tungod kay ang babayi nagsiling, “Ginsugiran niya ako sang tanan nga akon nahimo.” 40Gani sang pagkadto sang mga Samariahanon kay Jesus, ginpangabay gid nila sia nga magpabilin anay upod sa ila, kag si Jesus nagpabilin didto sing duha ka adlaw. 41Madamo pa gid ang mga nagtuo tungod sang iya mensahi, 42kag nagsiling sila sa babayi, “Karon nagatuo kami indi tungod sang imo ginsiling, kundi kay kami gid nakabati sa iya, kag nakahibalo nga sia gid amo ang Manlulowas sang kalibutan.” 43Sa tapos sang duha ka adlaw nga nakapabilin didto si Jesus, naglakat sia kag nagkadto sa Galilea. 44Kay si Jesus mismo nagsiling, “Ang propeta wala ginatahod sa iya kaugalingon nga banwa.” 45Sang pag-abot ni Jesus sa Galilea, gin-abiabi sia sang mga tawo didto, kay sila ila nakakadto sa Jerusalem sa Piesta sang Pascua, kag nakita nila ang tanan nga ginhimo niya sang piesta. 46Gani nagbalik si Jesus sa Cana sang Galilea sa diin ginhimo niya nga bino ang tubig. May isa ka opisyal sang gubyerno didto nga ang iya anak nga lalaki nagamasakit sa Capernaum. 47Sang pagkabati niya nga si Jesus nag-abot sa Galilea halin sa Judea, nagkadto sia kay Jesus, kag iya ginpangabay nga magkadto sa Capernaum kag ayuhon ang iya anak nga tagumatayon. 48Si Jesus nagsiling sa iya, “Kon indi ninyo makita ang dalagku kag makatilingala nga mga buhat, indi kamo magtuo.” 49Ang opisyal nagsabat, “Sir, upod ka sa akon sa wala pa mapatay ang akon anak.” 50Si Jesus nagsiling sa iya, “Lakat ka, ang imo anak indi mapatay!” Ang opisyal nagtuo sa mga pulong ni Jesus kag naglakat. 51Sang nagahinampot sia sa iya balay, ginsugata sia sang iya mga suloguon kag ginsugiran, “Ang imo anak maayo na.” 52Ginpamangkot niya sila kon san-o nag-ayuayo ang iya anak, kag nagsiling sila, “Mga alauna kahapon sing hapon wala na sia sing hilanat.” 53Nadumdoman dayon sang amay nga amo gid yadto nga oras sang magsiling si Jesus sa iya, “Ang imo anak indi mapatay.” Gani sia kag ang iya bug-os nga panimalay nagtuo. 54Amo ini ang ikaduha nga gamhanan nga buhat nga ginhimo ni Jesus halin sang pag-abot niya sa Galilea gikan sa Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\