JUAN 5

38gani nga ang iya mga pulong wala sa inyo, tungod kay indi kamo magtuo sa iya ginpadala.

1Sa tapos sadto may piesta ang mga Judio, kag si Jesus nagpa-Jerusalem. 2Didto sa Jerusalem, malapit sa Puwerta sang Karnero, may punong nga ginalibutan sang lima ka portico. Sa Hebreo ini nga punong ginatawag Betzata. 3Madamo nga mga masakiton ang nagahiligda sa portico—mga bulag, mga piang kag mga paralitiko. [Nagahulat sila nga maghulag ang tubig, 4kay may tion nga ang anghel sang Ginoo nagapanaog sa punong kag nagatublag sang tubig. Ang nahauna nga makalusong sa punong sa tapos matublag sang anghel ang tubig magaayo sa bisan ano nga balatian niya.] 5May isa ka tawo didto nga nagmasakit sa sulod sang 38 ka tuig. 6Nakita sia ni Jesus nga nagahigda didto, kag nahibaluan niya nga ang tawo nagmasakit sa amo na nga kadugayon, gani nagsiling si Jesus sa iya, “Luyag ka bala mag-ayo?” 7Ang masakiton nagsabat, “Sir, wala sing tawo nga nagadala sa akon sa punong kon ang tubig ginatublag; samtang nagatinguha pa lang ako sa paglusong ginaunahan ako sang iban.” 8Si Jesus nagsiling sa iya, “Bangon ka, dalha ang imo banig kag maglakat.” 9Sa gilayon nag-ayo ang tawo sa iya masakit; gindala niya ang iya banig kag naglakat. Nahanabo ini sang Adlaw nga Inugpahuway. 10Gani ang mga pangulo sang mga Judio nagsiling sa tawo nga gin-ayo, “Adlaw ini nga Inugpahuway, kag batok sa aton Kasugoan nga magdala ka sang imo banig.” 11Nagsabat sia, “Ang tawo nga nag-ayo sa akon nagsiling sa akon, ‘Dalha ang imo banig kag maglakat.’ ” 12Ginpamangkot nila sia, “Sin-o bala ang tawo nga nagsugo sa imo sa pagdala sang imo banig kag sa paglakat?” 13Pero ang tawo nga gin-ayo wala makakilala kon sin-o yadto, kay si Jesus nakahalin na tungod sang madamo nga mga tawo sa sadto nga duog. 14Sang ulihi nakita sia ni Jesus sa templo kag nagsiling sa iya, “Kita mo, maayo ka na karon. Indi ka na magpakasala, kay basi malain pa gid ang mahanabo sa imo.” 15Dayon ang tawo naglakat kag iya ginsugiran ang mga pangulo sang mga Judio nga si Jesus amo ang nag-ayo sa iya. 16Tungod sini nagsugod sila sa paghingabot kay Jesus, tungod kay nagpang-ayo sia sa Adlaw nga Inugpahuway. 17Gani si Jesus nagsabat sa ila, “Ang akon Amay wala nagauntat sa pagpangabudlay kag ako dapat man magpangabudlay.” 18Tungod sining ginhambal ni Jesus, nagtinguha sing labi pa gid ang mga pangulo sang mga Judio sa pagpatay sa iya; kay indi lamang nga ginlapas niya ang kasugoan sa Adlaw nga Inugpahuway, kundi nagsiling pa sia nga ang Dios amo gid ang iya kaugalingon nga Amay, kag tungod sini nagapakigtupong sia sa Dios. 19Gani si Jesus nagsabat sa ila, “Nagasiling ako sa inyo sang matuod: wala sing ginahimo ang Anak nga iyaiya lamang, kundi ang iya nakita nga ginahimo sang Amay amo lamang ang iya ginahimo. Ang ginahimo sang Amay amo man ang ginahimo sang Anak. 20Kay ang Amay nagahigugma sa Anak kag nagapakita sa Anak sang tanan nga iya ginahimo. Dalagku pa gid sa sini nga mga buhat ang ipakita sang Amay sa Anak, kag tanan kamo matingala. 21Kay subong nga ang Amay nagabanhaw sang mga minatay kag nagahatag sa ila sing kabuhi, subong man ang Anak nagahatag sing kabuhi sa ila nga iya luyag hatagan; 22wala man nagahukom ang Amay bisan kay sin-o. Ginhatag niya sa Anak ang bug-os nga awtoridad sa paghukom, 23agod nga padunggan sang tanan ang Anak subong man sang ila pagpadungog sa Amay. Ang wala nagapadungog sa Anak, wala man nagapadungog sa Amay nga nagpadala sa iya. 24“Nagasiling ako sa inyo sang matuod: ang bisan sin-o nga nagapamati sang akon mga pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon, may kabuhi nga wala sing katapusan. Indi na sia paghukman, kundi nakasaylo na sia halin sa kamatayon pa kabuhi. 25Nagasiling ako sa inyo sang matuod: ang tion magaabot, kag nag-abot na, nga ang mga patay makabati sang tingog sang Anak sang Dios, kag ang mga nakabati sini magakabuhi. 26Subong nga ang Amay gid amo ang ginagikanan sang kabuhi, sa amo man nga bagay ginhimo niya nga ang Anak pagagikanan sang kabuhi. 27Kag ginhatag niya sa Anak ang awtoridad sa paghukom, kay sia amo ang Anak sang Tawo. 28Indi kamo matingala sini, kay magaabot ang tion nga ang tanan nga mga patay sa lulobngan makabati sang iya tingog, 29kag magagwa sila sa ila lulobngan. Ang mga nakahimo sang maayo pagabanhawon kag magakabuhi, kag ang nakahimo sang malaut pagabanhawon kag pagasilutan.” 30“Wala ako sing sarang mahimo kon ako lang. Nagahukom lang ako suno sa ginasiling sang Dios sa akon, gani nga ang akon paghukom matarong tungod kay wala ako nagahimo sang akon luyag, kundi ang luyag sang nagpadala sa akon. 31“Kon ako ang nagasaksi nahanungod sa akon kaugalingon, ang akon pagpanaksi indi mabaton nga matuod. 32Pero may nagasaksi nahanungod sa akon, kag akon nahibaluan nga ang iya pagpanaksi nahanungod sa akon matuod. 33May ginpadala kamo sa pagpamangkot kay Juan, kag nagsugid sia sang kamatuoran. 34Indi kay kinahanglan ko ang panaksi sang tawo, kundi ginahambal ko lamang ini agod nga maluwas kamo. 35Si Juan kaangay sang isa ka suga nga nasindihan kag nagasiga, kag sa malip-ot nga tion naluyagan ninyo ang pagkalipay sa iya kapawa. 36Pero may nagasaksi nahanungod sa akon nga labi pa sang panaksi nga ginhatag ni Juan: ang mga buhat nga ginhimo ko, ang mga buhat nga ginhatag sang akon Amay nga himuon ko, ini nagasaksi nahanungod sa akon kag nagapamatuod nga ang Amay nagpadala sa akon. 37Kag ang Amay nga nagpadala sa akon nagasaksi man nahanungod sa akon. Wala gid ninyo mabatii ang iya tingog, wala ninyo sia makita, 38gani nga ang iya mga pulong wala sa inyo, tungod kay indi kamo magtuo sa iya ginpadala. 39Ginatun-an ninyo ang mga Kasulatan kay nagahunahona kamo nga sa ila masapwan ninyo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ini sila nagasaksi nahanungod sa akon! 40Pero indi kamo luyag magkari sa akon sa pag-angkon sang kabuhi. 41“Wala ako nagapangita nga dayawon ako sang mga tawo. 42Pero nakilala ko kamo; nahibaluan ko nga sa inyo tagipusoon wala kamo sing paghigugma sa Dios. 43Nagkari ako nga may awtoridad gikan sa akon Amay, pero wala kamo magbaton sa akon; kon may magkari sa iya kaugalingon nga awtoridad, inyo sia pagabatunon. 44Luyag kamo nga dayawon sang isa kag isa, pero wala kamo nagatinguha sa pag-agom sang pagdayaw gikan sa isa lamang ka Dios. Gani, paano bala kamo makatuo? 45Indi kamo maghunahona nga ako ang magasumbong sa inyo sa akon Amay. Si Moises ang magasumbong—si Moises nga ginalauman ninyo amo ang magasumbong sa inyo. 46Kon matuod nga nagtuo kamo kay Moises, kuntani nagtuo man kamo sa akon, kay nagsulat sia nahanungod sa akon. 47Pero kay wala kamo magtuo sang iya ginsulat, paano bala ang pagtuo ninyo sa akon mga pulong?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\