JUAN 6

1Sa tapos sini, si Jesus nagtabok liwat sa Linaw sang Galilea nga ginatawag man nga Linaw sang Tiberias. 2Madamo nga mga tawo ang nag-apas sa iya, kay nakakita sila sang iya gamhanan nga mga buhat sa pagpang-ayo sang mga masakiton. 3Nagtaklad si Jesus sa isa ka bakulod kag naglingkod sia upod sa iya mga gintuton-an. 4Ang Piesta sang Pascua sang mga Judio malapit na. 5Nanghulonghulong si Jesus kag nakita niya ang madamo nga mga tawo nga nagapalapit sa iya, gani nagpamangkot sia kay Felipe, “Diin bala kita makabakal sang kalan-on nga makaigo sa sini nga mga tawo?” 6(Nagpamangkot sia sini sa pagtilaw kay Felipe; ang matuod amo nga si Jesus nakahibalo na kon ano ang iya himuon.) 7Si Felipe nagsabat, “Bisan tigdiutay lang ang ihatag mo sa sining mga tawo, ang tinapay nga nagabili sang P200 kulang pa.” 8Si Andres nga isa sang iya mga gintuton-an kag utod ni Simon Pedro nagsiling, 9“May bata diri nga lalaki nga may lima ka bilog nga tinapay nga sebada kag duha ka bilog nga isda. Pero ano bala ang pulos sini sa amo nga kadamuon sang mga tawo?” 10Si Jesus nagsiling sa ila, “Palingkura ninyo ang mga tawo.” (Hilamunon yadto nga duog.) Gani naglingkod ang tanan. Mga 5,000 ang mga lalaki. 11Ginkuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sia sa Dios, kag ginpanagtag niya ini sa mga tawo nga nagalingkod didto. Amo man ang ginhimo niya sa isda, kag ang tanan nakakaon suno sa luyag nila. 12Sang nabusog na sila tanan, nagsiling si Jesus sa iya mga gintuton-an, “Tipuna ninyo ang mga nabilin nga wala gid sing may mausik.” 13Gani gintipon nila ang tanan nga nabilin, kag ang sobra sang lima ka bilog nga tinapay nga sebada nga ginkaon sang mga tawo nagpuno sang dose ka mga alat. 14Sang makita sang mga tawo ining gamhanan nga buhat nga ginhimo ni Jesus, nagsiling sila, “Matuod gid nga ini sia amo ang Propeta nga magakari sa kalibutan!” 15Nahibaluan ni Jesus nga magakari sila kag piliton sia nga manginhari nila. Gani nagkadto sia liwat sa mga bakulod nga isahanon lang. 16Sang sirom na, ang iya mga gintuton-an nagdulhog pakadto sa linaw, 17nagsakay sa sakayan kag nagtabok pa Capernaum. Gab-i na kag si Jesus wala pa makabalik sa ila. 18Sa amo man nga tion nagmadlos ang hangin kag nagdalagku ang balod. 19Nakagaud na ang mga gintuton-an sing mga lima ukon anom ka kilometro sang nakita nila si Jesus nga nagalakat sa ibabaw sang tubig pakadto sa ila sakayan, kag hinadlukan sila. 20Si Jesus nagsiling sa ila, “Indi kamo magkahadlok, ako ini!” 21Luyag nila nga pasakyon sia; kag sa gilayon nagdungka sila sa ila kaladtuan. 22Sang madason nga adlaw, nakita sang mga tawo nga nagpabilin sa tabok sang linaw nga isa na lang ang sakayan nga nabilin didto. Nahibaluan nila nga si Jesus wala magsakay upod sa iya mga gintuton-an, kundi nga naglakat sila nga silahanon lang. 23May mga sakayan gikan sa Tiberias nga nagdungka malapit sa duog diin ang mga tawo nagkaon sang tinapay, sa tapos makapasalamat ang Ginoo. 24Sang matalupangdan sang mga tawo nga wala na didto si Jesus kag ang iya mga gintuton-an, nagsakay sila sa mga sakayan kag nagkadto sa Capernaum sa pagpangita kay Jesus. 25Sang makita sang mga tawo si Jesus didto sa tabok sang linaw, nagsiling sila sa iya, “Manunodlo, san-o ka pa diri?” 26Si Jesus nagsabat, “Nagasiling ako sa inyo sang matuod: ginapangita ninyo ako, indi tungod kay nakita ninyo ang akon gamhanan nga mga buhat, kundi kay nakakaon kamo sang tinapay kag nabusog gid kamo. 27Indi kamo magpangabudlay tungod sa kalan-on nga nagakapan-os, kundi magpangabudlay kamo tungod sa kalan-on nga nagatener kag nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ini nga kalan-on ihatag sa inyo sang Anak sang Tawo, kay sia ang ginhatagan sang Dios nga Amay sang awtoridad.” 28Gani nagpamangkot sila sa iya, “Ano ang amon himuon agod mahimo namon ang bulohaton nga luyag sang Dios?” 29Si Jesus nagsabat, “Amo ini ang bulohaton nga luyag sang Dios nga inyo himuon: magtuo kamo sa iya ginpadala.” 30Nagsabat sila, “Ano nga milagro ang mapakita mo sa amon, agod magtuo kami sa imo? Ano ang himuon mo? 31Ang amon mga katigulangan nagkaon sang mana sa desierto, suno sa ginasiling sang kasulatan, ‘Ginhatagan niya sila sing tinapay nga kalan-on halin sa langit.’ ” 32Si Jesus nagsiling, “Nagasiling ako sa inyo sang matuod: indi si Moises ang naghatag sa inyo sang tinapay halin sa langit, kundi ang akon Amay amo ang nagahatag sa inyo sang matuod nga tinapay halin sa langit. 33Kay ang tinapay nga ginahatag sang Dios amo sia nga nagapanaog halin sa langit kag nagahatag sing kabuhi sa kalibutan.” 34Nagsiling sila, “Sir, hatagi kami pirme sini nga tinapay.” 35Si Jesus nagsiling sa ila, “Ako amo ang tinapay sang kabuhi. Ang nagakari sa akon indi na gid paggutomon, kag ang nagatuo sa akon indi na gid pag-uhawon. 36Karon, nagsiling ako sa inyo nga nakita na ninyo ako, pero indi kamo magtuo. 37Ang tagsatagsa nga ginahatag sang Amay sa akon magakari sa akon, kag ang bisan sin-o nga nagakari sa akon indi ko gid pagsikwayon. 38Kay nagkari ako halin sa langit indi sa pagtuman sang akon kabubot-on, kundi sang kabubot-on sang nagpadala sa akon. 39Amo ini ang kabubot-on sang nagpadala sa akon: nga wala ako sing madula sang bisan isa sang iya mga gintugyan sa akon, kundi nga akon sila banhawon sa katapusan nga adlaw. 40Kay amo ini ang kabubot-on sang akon Amay: nga ang tanan nga makakita sa Anak kag magtuo sa iya magaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag akon sila banhawon sa katapusan nga adlaw.” 41Ang mga Judio nagkulomuron batok kay Jesus, kay nagsiling sia, “Ako amo ang tinapay nga naghalin sa langit.” 42Gani, nagsiling sila, “Indi bala ini si Jesus nga anak ni Jose? Kilala naton ang iya amay kag iloy. Ngaa bala makasiling sia nga nagpanaog sia halin sa langit?” 43Si Jesus nagsabat, “Indi kamo magkulomuron sa inyo kaugalingon. 44Wala sing may makakari sa akon, kon indi sia pagbuyokon sang Amay nga nagpadala sa akon, kag banhawon ko sia sa katapusan nga adlaw. 45Ang mga propeta nagsulat, ‘Pagatudloan sang Dios ang tanan nga mga tawo.’ Ang tagsatagsa nga nagapamati kag nagatuo sa Amay nagakari sa akon. 46Wala ini nagakahulogan nga may nakakita sa Amay. Sia nga naghalin sa Dios amo lang ang nakakita sa Amay. 47Nagasiling ako sa inyo sang matuod: ang nagatuo may kabuhi nga wala sing katapusan. 48Ako amo ang tinapay sang kabuhi. 49Ang inyo mga katigulangan nagkaon sang mana sa desierto, pero nagkalamatay sila. 50Pero ang nagakaon sang tinapay nga naghalin sa langit indi mapatay. 51Ako amo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. Ang bisan sin-o nga magkaon sini nga tinapay magakabuhi sing dayon; kag ang tinapay nga akon ihatag amo ang akon unod, nga akon ginahatag para sa kabuhi sang kalibutan.” 52Amo ini ang ginsugoran sang mainit nga pagbinaisay sang mga Judio. Nagsiling sila, “Paano bala ang paghatag sini nga tawo sa aton sang iya unod agod aton kaunon?” 53Si Jesus nagsiling sa ila, “Nagasiling ako sa inyo sang matuod: kon indi kamo magkaon sang unod sang Anak sang Tawo kag mag-inom sang iya dugo wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. 54Ang bisan sin-o nga nagakaon sang akon unod kag nagainom sang akon dugo may kabuhi nga wala sing katapusan kag banhawon ko sia sa katapusan nga adlaw. 55Kay ang akon unod amo ang matuod nga kalan-on, kag ang akon dugo amo ang matuod nga ilimnon. 56Ang bisan sin-o nga magkaon sang akon unod kag mag-inom sang akon dugo nagakabuhi sa akon kag ako sa iya. 57Ako ginpadala sang buhi nga Amay, kag tungod sa iya nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sin-o nga nagakaon sa akon magakabuhi tungod sa akon. 58Gani amo ini ang tinapay nga naghalin sa langit. Indi ini kasubong sang tinapay nga ginkaon sang inyo mga katigulangan, kag wala sapayan nagkalamatay sila. Ang nagakaon sini nga tinapay magakabuhi sing dayon.” 59Ginsiling ini ni Jesus sang nagpanudlo sia sa sinagoga didto sa Capernaum. 60Madamo sang iya mga gintuton-an ang nakabati sini kag nagsiling sila, “Tama kabudlay ining mga ginatudlo niya. Sin-o bala ang makabatas sa pagpamati sini?” 61Bisan wala masugiri si Jesus, nahibaluan niya nga nagakulomuron ang iya mga gintuton-an nahanungod sini. Gani nagsiling sia sa ila, “Nasaklaw bala kamo sini? 62Abi kon makita ninyo ang Anak sang Tawo nga nagakayab pabalik sa iya ginhalinan? 63Ang Espiritu sang Dios amo ang nagahatag sang kabuhi. Ang unod wala gid sing pulos. Ang mga pulong nga ginahambal ko sa inyo amo ang Espiritu kag kabuhi. 64Pero ang iban sa inyo wala nagatuo.” (Kay sa ginsugoran nakilala ni Jesus kon sin-o ang indi magtuo kag kon sin-o ang magaluib sa iya.) 65Kag nagsiling pa gid sia, “Amo ini ang kabangdanan kon ngaa nagsiling ako sa inyo nga wala sing may makakari sa akon, kon indi sia pagtugotan sang Amay.” 66Tungod sini, madamo sang mga gintuton-an ni Jesus ang nagbiya sa iya, kag indi na mag-upod sa iya. 67Dayon nagsiling si Jesus sa dose ka mga apostoles, “Luyag man bala kamo magbiya sa akon?” 68Si Simon Pedro nagsabat sa iya, “Ginoo, sa kay sin-o bala kami makadto? Yara sa imo ang mga pulong nga nagahatag sang kabuhi nga dayon. 69Kag karon nagatuo kami kag nakahibalo nga ikaw amo ang Balaan halin sa Dios.” 70Si Jesus nagsabat sa ila, “Indi bala nga ako ang nagpili sa inyo nga dose? Pero ang isa sa inyo yawa!” 71Nagahambal sia nahanungod sa kay Judas nga anak ni Simon Iscariote, kay si Judas bisan isa sang dose ka mga apostoles, magaluib kay Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\