JUAN 7

1Sa tapos sini, si Jesus nagpanglakaton sa kadutaan sang Galilea. Indi sia luyag magpanglakaton sa Judea, kay ang mga pangulo sang mga Judio buot magpatay sa iya. 2Malapit na ang piesta sang mga Judio nga ginatawag Piesta sang mga Tolda. 3Gani ang mga utod ni Jesus nagsiling sa iya, “Halin ka diri kag magkadto sa Judea, agod makita sang imo mga gintuton-an ang imo mga ginahimo. 4Wala sing tawo nga nagatago sang iya ginabuhat kon luyag sia makilala sang tanan. Tungod kay nagahimo ikaw sini nga mga butang, ipakilala sa bug-os nga kalibutan ang imo kaugalingon!” 5(Bisan gani ang iya mga utod wala magtuo sa iya.) 6Si Jesus nagsiling sa ila, “Ang akon tion wala pa mag-abot, pero ang bisan ano nga tion bagay para sa inyo. 7Ang kalibutan indi makadumot sa inyo, pero nagadumot ini sa akon, kay ginabuyagyag ko ang iya malaut nga mga buhat. 8Magpamiesta kamo. Indi ako magkadto sa sini nga piesta, kay ang akon tion wala pa mag-abot.” 9Ginsiling niya ini sa ila, kag nagpabilin sia sa Galilea. 10Sang makalumbos ang mga utod ni Jesus sa pagpamiesta, nag-apas sa ila si Jesus sa tago lamang, kag wala mahibaloi. 11Ginpangita sia sang mga pangulo sang mga Judio sa piesta. Nagpamangkot sila, “Diin bala sia?” 12Madamo nga mga tawo ang naghinuringhoring nahanungod sa iya. Ang iban nagsiling, “Maayo sia nga tawo.” Pero may iban man nga nagsiling, “Indi ina matuod, kay ginapatalang niya ang mga tawo.” 13Pero sekrito lang ang paghambal nila nahanungod sa iya, kay nahadlok sila sa mga pangulo sang mga Judio. 14Sang nagatungatonga na ang piesta, nagkadto si Jesus sa templo kag nagpanudlo. 15Ang mga pangulo sang mga Judio nga natingala gid nagsiling, “Ngaa bala kaalam gid sini nga tawo nga wala man gani ini sia makaeskuwela?” 16Si Jesus nagsabat, “Ang akon ginatudlo wala nagikan sa akon, kundi nagikan sa Dios nga nagpadala sa akon. 17Ang bisan sin-o nga luyag magtuman sang kabubot-on sang Dios makahibalo kon ining akon ginatudlo gikan sa Dios ukon akon-akon lamang. 18Ang tawo nga nagahambal sa iya kaugalingon nga kaalam nagapadungog sa iya lamang kaugalingon. Pero ang nagapadungog sa nagpadala sa iya, amo ang mapatihan kag indi butigon. 19Indi bala nga ginhatag ni Moises sa inyo ang Kasugoan? Pero wala sing bisan isa sa inyo nga nagatuman sang Kasugoan. Ngaa man nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon?” 20Nagsabat ang mga tawo, “Ginagamhan ka sang yawa! Sin-o bala ang nagatinguha sa pagpatay sa imo?” 21Si Jesus nagsabat, “Isa gid lang ka buhat nga gamhanan ang akon nahimo kag natingala kamo. 22Tungod kay si Moises nagsugo sa inyo sa pagtuli sang inyo mga anak (bisan nga indi si Moises, kundi ang inyo mga katigulangan amo ang nagsugod sini), nagapangtuli kamo bisan sa Adlaw nga Inugpahuway. 23Kon ang bata ginatuli sa Adlaw nga Inugpahuway agod indi malapas ang Kasugoan ni Moises, ngaa bala naakig kamo sa akon kay gin-ayo ko ang isa ka tawo sa Adlaw nga Inugpahuway? 24Indi kamo maghukom suno sa inyo makita sa gwa, kundi maghukom sing matarong.” 25May mga taga-Jerusalem nga nagsiling, “Indi bala amo ini nga tawo ang ila ginahingabot nga patyon? 26Tan-awa ninyo, nagahambal sia sa atubangan sang mga tawo, kag wala gid sing may nagahambal batok sa iya! Nahibaluan gid ayhan sang mga pangulo nga sia amo ang Cristo? 27Pero kon ang Cristo magkari wala sing may makahibalo kon diin sia magikan. Kag kita tanan nakahibalo kon taga-diin ini nga tawo.” 28Sang nagatudlo si Jesus sa templo nagsiling sia sa mabaskog nga tingog, “Nakilala gid bala ninyo ako, kag nakahibalo bala kamo kon diin ako maghalin? Wala ako magkari sa akon kaugalingon nga luyag. Pero sia nga nagpadala sa akon amo ang matuod. Wala ninyo sia makilala, 29pero ako nakakilala sa iya, kay ako nagikan sa iya, kag sia nagpadala sa akon.” 30Gintinguhaan nila nga dakpon sia, pero wala sing may nagdakop sa iya, kay ang iya tion wala pa mag-abot. 31Pero madamo sa sadto nga mga tawo ang nagtuo sa iya kag nagsiling, “Kon mag-abot ang Cristo, magahimo bala sia sing gamhanan nga mga buhat nga labi pa sang ginahimo sini nga tawo?” 32Nabatian sang mga Fariseo ang mga hinuringhoring nahanungod kay Jesus, gani sila kag ang pangulo nga mga pari nagpadala sing mga gwardya sa pagdakop kay Jesus. 33Si Jesus nagsiling, “Malip-ot na lang ang tion sang akon pagpakig-upod sa inyo, kag dayon magabalik ako sa nagpadala sa akon. 34Magapangita kamo sa akon, pero indi ninyo ako makita, kay indi kamo makakadto sa akon kadtuan.” 35Ang mga pangulo sang mga Judio nagsinilingay, “Diin bala sia makadto nga indi naton sia makita? Magakadto bala sia sa mga siyudad sang mga Griego sa diin may nagapuyo nga mga Judio, kag magapanudlo sia sa mga Griego? 36Kay nagasiling sia, ‘Magapangita kamo sa akon, pero indi ninyo ako makita,’ kag ‘Indi kamo makakadto sa akon kadtuan.’ Ano bala ang buot niya silingon?” 37Ang katapusan nga adlaw sang piesta amo ang labing importante nga adlaw. Sa sadto nga adlaw nagtindog si Jesus kag naghambal sa mabaskog nga tingog, “Ang bisan sin-o nga ginauhaw magkari sa akon kag mag-inom. 38Subong sang ginasiling sang kasulatan, ‘Ang bisan sin-o nga nagatuo sa akon, magailig gikan sa iya tagipusoon ang mga suba sang tubig nga buhi.’ ” 39(Ginhambal ini ni Jesus nahanungod sang Espiritu nga madali na lang pagabatunon sadtong mga nagtuo sa iya. Sadto nga tion wala pa mahatag ang Espiritu, kay si Jesus wala pa mahimaya.) 40Madamo nga mga tawo ang nakabati sang iya ginhambal kag nagsiling sila, “Ini nga tawo amo gid ang Propeta!” 41Ang iban nagsiling, “Sia amo ang Cristo!” Pero may iban pa nga nagsiling, “Ang Cristo indi magagikan sa Galilea! 42Ang kasulatan nagasiling nga ang Cristo magagikan sa kaliwat ni David, kag matawo sa Betlehem, ang banwa nga ginpuy-an ni David.” 43Gani may pagbinahinbahin sa mga tawo tungod sa iya. 44Ang iban luyag nga magdakop sa iya, pero wala sing isa nga nagtandog sa iya. 45Ang mga gwardya nagbalik sa pangulo nga mga pari kag mga Fariseo nga nagpamangkot sa ila, “Ngaa bala wala ninyo sia pagdalha diri?” 46Ang mga gwardya nagsabat, “Wala pa sing tawo nga nakahambal subong sang paghambal sini nga tawo!” 47Ang mga Fariseo nagpamangkot sa ila, “Ginbuang man bala kamo sini nga tawo? 48May isa bala sang aton mga pangulo ukon Fariseo nga nagatuo sa iya? 49Ining nagdulogok nga mga tawo wala makahibalo sang Kasugoan ni Moises, gani pinakamalaut sila sang Dios!” 50Ang isa sini sa ila amo si Nicodemo nga nagpakigkita anay kay Jesus. Nagsiling sia sa ila, 51“Suno sa aton Kasugoan indi kita makakondenar sang isa ka tawo sa wala pa naton sia mabatii kag mausisa kon ano ang iya nahimo.” 52Nagsabat sila, “Ano, taga-Galilea man bala ikaw? Usisaa ang mga Kasulatan kag masapwan mo nga wala sing propeta nga magagikan sa Galilea.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\