JUAN 8

1Sa tapos sadto ang tagsatagsa nagpauli, pero si Jesus nagkadto sa bukid sang mga Olivo. 2Madulomdulom pa sang madason nga aga nagbalik sia sa templo. Ang tanan nga mga tawo nagtipon sa iya palibot, kag naglingkod sia sa pagpanudlo sa ila. 3Ang mga manunodlo sang Kasugoan kag ang mga Fariseo nagdala didto sang isa ka babayi nga nadakpan nga nagapanginlalaki, kag ginpatindog nila sia sa atubangan sang tanan nga mga tawo. 4Nagsiling sila kay Jesus, “Manunodlo, nadakpan ini nga babayi nga nagapanginlalaki. 5Suno sa Kasugoan ni Moises ang amo nga sahi sang babayi dapat batuhon tubtob mapatay. Karon, ano bala ang masiling mo?” 6Ginsiling nila ini sa pagdakupdakop sa iya, agod nga may isumbong sila batok sa iya. Pero nagdungok si Jesus kag nagsulat sia sang iya tudlo sa duta. 7Sang sagad sila pamangkot sa iya, si Jesus nagtungkaaw kag nagsiling sa ila, “Kon sin-o sa inyo ang wala sing sala, amo ang mag-una haboy sa iya sing bato.” 8Kag nagdungok sia liwat kag nagsulat sa duta. 9Sang pagkabati nila sini, isaisa nga naghalalin sila tanan, sugod sa mga tigulang. Si Jesus na lang ang nabilin kag ang babayi nga nagatindog pa didto. 10Nagtungkaaw si Jesus kag nagsiling sa iya, “Babayi, diin na bala sila? May yara pa bala nga nagakondenar sa imo?” 11Nagsabat sia, “Sir, wala na gid bisan isa.” Si Jesus nagsiling, “Ako wala man nagakondenar sa imo. Lakat ka, pero indi ka na magpakasala liwat.”] 12Si Jesus naghambal liwat sa mga tawo, “Ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon indi na gid maglakat sa kadudolman, kundi may kapawa sang kabuhi.” 13Ang mga Fariseo nagsiling sa iya, “Karon nagapanaksi ikaw sa imo man lang kaugalingon. Gani ang imo ginasiling indi mapatihan.” 14Si Jesus nagsabat, “Bisan pa nga ako nagapanaksi sa akon man lang kaugalingon, ang akon ginasiling matuod, kay nahibaluan ko kon diin ako nagikan kag kon diin ako makadto. Kamo inyo wala makahibalo kon diin ako nagikan kag kon diin ako makadto. 15Ang inyo mga paghukom tawuhanon lamang. Ako akon wala nagahukom bisan kay sin-o. 16Pero kon maghukom gid man ako, ang akon paghukom matarong, kay indi lamang ako ang nagahukom, kundi duha kami sang Amay nga nagpadala sa akon. 17Nasulat sa inyo Kasugoan nga kon magsinanto ang panaksihon sang duha ka tawo, ang ila pagpanaksi matuod. 18Ako nagapanaksi sa akon kaugalingon, kag ang Amay nga nagpadala sa akon nagasaksi man sa akon.” 19Ginpamangkot nila si Jesus, “Diin bala ang imo amay?” Si Jesus nagsabat, “Wala kamo makakilala sa akon ukon sa akon Amay. Kuntani kon nakilala ninyo ako, makilala man ninyo ang akon Amay.” 20Ini tanan ginsiling ni Jesus sa kuwarto nga ginataguan sang mga kolekta, sang nagpanudlo sia sa templo. Kag wala sing may nagdakop sa iya, kay wala pa mag-abot ang iya tion. 21Sa liwat nagsiling si Jesus sa ila, “Magalakat ako, kag pangitaon ninyo ako, pero magakalamatay kamo sa inyo mga sala. Kon diin ako makadto, indi kamo makakadto.” 22Gani ang mga Judio nagsiling, “Nagakahulogan bala ini nga manginmatay sia, sa iya pagsiling, ‘Kon diin ako makadto, indi kamo makakadto’?” 23Si Jesus nagsabat, “Kamo nagikan diri sa idalom, pero ako nagikan sa ibabaw. Nagikan kamo sa sining kalibutan, pero ako wala nagikan sa sining kalibutan. 24Amo ina nga nagsiling ako sa inyo nga magakalamatay kamo sa inyo mga sala. Kon indi kamo magtuo nga ‘Ako Amo Ako’, magakalamatay gid kamo sa inyo mga sala.” 25Ginpamangkot nila sia, “Sin-o bala ikaw?” Si Jesus nagsabat, “Ginsugiran ko na kamo halin pa sa ginsugoran. 26May madamo ako nga mga butang nga inughambal kag inughukom sa inyo. Ugaling ang nagpadala sa akon amo ang matuod, kag ginasugid ko sa kalibutan ang akon lamang nabatian gikan sa iya.” 27Wala sila makahangop nga nagahambal sia sa ila nahanungod sa Amay. 28Gani si Jesus nagsiling sa ila, “Kon inyo na mabayaw ang Anak sang Tawo, makilala ninyo nga ‘Ako Amo Ako’. Sa sadto nga tion mahibaluan ninyo nga wala ako sing ginahimo nga akon-akon lamang, kundi nga ang akon ginahambal amo lamang ang gintudlo sa akon sang Amay. 29Kag ang nagpadala sa akon nagaupod sa akon. Wala niya ako ginapabay-i, kay ginahimo ko sa gihapon ang iya nahamut-an.” 30Madamo sang mga nakabati sining ginhambal ni Jesus ang nagtuo sa iya. 31Gani si Jesus nagsiling sa mga Judio nga nagtuo sa iya, “Kon ginatuman ninyo ang akon mga ginatudlo, matuod gid nga mga gintuton-an ko kamo, 32kag makilala ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo.” 33Nagsabat sila, “Kami mga kaliwat ni Abraham, kag wala gid kami maulipon ni bisan sin-o. Ano ang buot mo silingon sa imo pagsiling, ‘Manginhilway kamo’?” 34Si Jesus nagsabat sa ila, “Nagasiling ako sa inyo sang matuod: ang nagapakasala ulipon sang sala. 35Ang isa ka ulipon agi lang sa panimalay, pero ang isa ka anak permanente. 36Kon ang Anak maghilway sa inyo, ti, matuodtuod gid nga manginhilway kamo. 37Nahibaluan ko nga mga kaliwat kamo ni Abraham. Wala sapayan sini nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon, tungod kay indi kamo magbaton sang akon mga ginatudlo. 38Nagahambal ako sang ginpakita sang Amay sa akon, pero kamo nagahimo sang ginsiling sang inyo amay.” 39Nagsabat sila sa iya, “Ang amon amay amo si Abraham.” Si Jesus nagsabat, “Kon matuod kamo nga mga anak ni Abraham, kuntani magahimo kamo sang mga buhat nga iya ginhimo. 40Pero ang akon man lang nahimo amo ang pagsugid sa inyo sang kamatuoran nga nabatian ko gikan sa Dios. Wala sapayan, nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon. Si Abraham wala gid makahimo sini! 41Ginahimo ninyo ang ginhimo man sang inyo amay.” Nagsabat sila, “Ang Dios mismo amo lamang ang amon Amay. Kami amo ang iya matuod nga mga anak.” 42Si Jesus nagsiling sa ila, “Kon matuod nga ang Dios amo ang inyo amay, kuntani higugmaon ninyo ako, kay ako nagikan sa Dios, kag karon yari na ako. Wala ako magkari sa akon luyag, kundi ginpadala niya ako. 43Ngaa bala nga indi kamo makahangop sang akon ginahambal? Ini tungod kay indi kamo makabatas sa pagpamati sa akon pulong. 44Mga anak kamo sang inyo amay nga amo ang Yawa, kag buot ninyo sundon ang luyag sang inyo amay. Manugpatay sia sang tawo halin sa ginsugoran. Wala sia sa kamatuoran halin sang una, kay wala sing kamatuoran sa iya. Kon nagabinutig sia, ginahimo lamang niya ini suno sa iya kinaugali, kay butigon sia kag amay sang tanan nga kabutigan. 45Gani bisan ginasugid ko sa inyo ang kamatuoran, wala kamo nagatuo sa akon. 46Sin-o bala sa inyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kon ako nagasugid sang kamatuoran, ngaa bala nga indi kamo magtuo sa akon? 47Ang nagagikan sa Dios nagapamati sa pulong sang Dios. Pero, kay indi kamo iya sang Dios, indi kamo magpamati.” 48Ang mga Judio nagsabat sa kay Jesus, “Indi bala husto ang amon ginsiling nga ikaw isa ka Samariahanon, kag ginagamhan ka sang yawa?” 49Si Jesus nagsabat, “Wala ako ginagamhi sang yawa. Ginapadunggan ko ang akon amay, pero ginapakahuy-an ninyo ako. 50Wala ako nagapangita sing kadungganan para sa akon. May isa nga nagapangita sini para sa akon, kag sia ang nagahukom pabor sa akon. 51Nagasiling ako sa inyo sing matuod: ang nagatuman sang akon pulong indi gid mapatay.” 52Ang mga Judio nagsiling sa iya, “Karon napat-od gid namon nga ginagamhan ka sang yawa! Si Abraham napatay kag ang mga propeta nagkalamatay man, pero ikaw nagasiling, ‘Ang nagatuman sa akon pulong indi gid mapatay.’ 53Ang amon amay nga si Abraham napatay. Gamhanan ka pa bala sa kay Abraham? Ang mga propeta nagkalamatay man. Ngaa, sin-o ka na gid?” 54Si Jesus nagsabat, “Kon ako ang magpadungog sang akon kaugalingon, ang akon kadungganan manginwala sing pulos. Ang nagapadungog sa akon amo ang akon Amay—ang ginasiling man ninyo nga inyo Dios. 55Wala gid ninyo makilala sia, pero kilala ko sia. Kon magsiling ako nga ako wala makakilala sa iya, butigon ako subong sa inyo. Pero akon gid sia nakilala, kag ginatuman ko ang iya pulong. 56Si Abraham nga inyo amay nagkalipay nga makakita sia sang akon adlaw. Nakita niya ini kag nagkalipay sia.” 57Ang mga Judio nagsiling sa iya, “Wala pa gani magsingkuwenta ka tuig ang imo edad, kag nakakita ka na kay Abraham?” 58Si Jesus nagsabat, “Nagasiling ako sa inyo sang matuod: sang wala pa matawo si Abraham, ‘Amo na Ako’.” 59Nagpulot sila sing mga bato agod habuyon sia, pero si Jesus nagpanago kag naghalin sa templo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\