JUAN 9

1Sang nagalakat si Jesus, nakita niya ang isa ka tawo nga bulag halin pa sang iya pagkatawo. 2Ang iya mga gintuton-an nagpamangkot sa iya, “Manunodlo, kay sin-o bala sala nga natawo sia nga bulag? Iya bala sala, ukon iya sang iya mga ginikanan?” 3Si Jesus nagsabat, “Indi tungod sang iya mga sala ukon sang mga sala sang iya ginikanan nga nabulag sia, kundi nabulag sia agod mapakita ang gahom sang Dios paagi sa pag-ayo sa iya. 4Samtang adlaw pa dapat kita magpadayon sa pagbuhat sang mga hilikuton sang nagpadala sa akon. Magaabot ang gab-i nga wala na sing may makapangabudlay. 5Samtang yari ako sa kalibutan ako amo ang kapawa sang kalibutan.” 6Sang makasiling sia sini, si Jesus nagdupla sa duta kag naghimo sing lunang sa dupla kag ginhamlitan niya sing lunang ang mga mata sang tawo, 7kag nagsiling sia, “Kadto ka sa punong sang Siloe kag magpanghilam-os.” (Ang Siloe nagakahulogan “Ginpadala.”) Gani naglakat ang tawo, nanghilam-os kag nagbalik nga makakita na. 8Gani, ang iya mga kasilingan kag ang mga nakakita anay sa iya nga nagapakilimos, nagpamangkot, “Indi bala amo ini ang tawo nga sang una nagalingkod kag nagapakilimos?” 9Ang iban nagsiling, “Amo ina sia,” pero may iban nga nagsiling, “Indi ina sia, kundi pareho lang ang ila hitsura.” Gani ang tawo mismo nagsiling, “Ako amo sia.” 10Ginpamangkot nila sia, “Paano bala nga makakita ka na karon?” 11Nagsabat sia, “Ang tawo nga ginahingalanan kay Jesus naghimo sang lunang, ginhamlit niya ini sa akon mga mata, kag ginsugo ako, ‘Kadto ka sa Siloe kag magpanghilam-os.’ Gani naglakat ako, kag sang nakapanghilam-os ako, makakita na ako.” 12Nagpamangkot sila, “Diin na bala sia?” Nagsabat sia, “Ambot, wala ako makahibalo.” 13Dayon gindala nila sa mga Fariseo ang tawo nga sadto anay bulag. 14Adlaw nga Inugpahuway sadto sang paghimo ni Jesus sang lunang kag pag-ayo sang mga mata sang tawo. 15Dayon ginpamangkot liwat sang mga Fariseo kon paano nga makakita na sia. Ginsugiran niya sila, “Ginhamlitan niya sing lunang ang akon mga mata, nanghilam-os ako kag karon makakita na ako.” 16May mga Fariseo nga nagsiling, “Ang tawo nga naghimo sini wala nagikan sa Dios, kay wala sia nagatuman sang kasugoan sa Adlaw nga Inugpahuway.” Pero ang iban nagsiling, “Ano bala ang pagkahimo sang isa ka tawo nga makasasala sang gamhanan nga mga buhat kaangay sini?” Kag nagbinahinbahin sila. 17Gani ginpamangkot pa gid liwat sang mga Fariseo ang tawo nga sadto anay bulag, “Siling mo nga gin-ayo niya ang imo mga mata, karon ano ang masiling mo nahanungod sa iya?” Nagsabat sia, “Isa sia ka propeta.” 18Pero ang mga pangulo sang mga Judio indi magpati nga sia bulag anay kag karon makakita na, kon wala nila ginpatawag ang iya mga ginikanan 19kag ginpamangkot sila, “Anak bala ninyo ini sia? Indi bala nga siling ninyo natawo sia nga bulag? Paano bala nga makakita na sia karon?” 20Ang iya mga ginikanan nagsabat, “Kilala namon nga sia amon anak kag nakahibalo kami nga sia natawo nga bulag, 21pero wala kami makahibalo kon paano nga makakita na sia, ukon sin-o ang nag-ayo sang iya mga mata. Pamangkuta ninyo sia, may buot naman ina sia, kag sarang sia makasabat para sa iya kaugalingon!” 22Ginsiling ini sang iya ginikanan, kay nahadlok sila sa mga pangulo sang mga Judio nga naghisugot nga daan nga ang bisan sin-o nga magkilala nga si Jesus amo ang Cristo pagasikwayon sa sinagoga. 23Amo gani nga ang iya mga ginikanan nagsiling, “May buot naman ina sia, pamangkuta ninyo sia!” 24Sa liwat gintawag nila ang tawo nga natawo nga bulag kag ginsingganan nila sia, “Magsaad ka sa atubangan sang Dios sa pagsugid sing matuod! Nahibaluan namon nga ining tawo makasasala.” 25Ang tawo nagsabat, “Wala ako makahibalo kon sia makasasala ukon indi. Amo lang ini ang akon nahibaluan: bulag anay ako, kag karon makakita na.” 26Nagpamangkot sila, “Ano bala ang ginhimo niya sa imo? Paano bala ang pag-ayo niya sang imo mga mata?” 27Nagsabat sia, “Ginsugiran ko na kamo, kag indi kamo magpati. Ngaa bala luyag kamo magpamati sini liwat? Luyag man bala kamo nga mangingintuton-an niya?” 28Ginbuyayaw nila sia kag ginsingganan, “Ikaw gintuton-an sina nga tawo, pero kami amon mga gintuton-an ni Moises. 29Nahibaluan namon nga ang Dios naghambal kay Moises, pero nahanungod sina nga tawo, wala gani kami makahibalo kon taga-diin sia!” 30Ang tawo nagsabat, “Makatilingala ini nga butang! Wala kamo makahibalo kon taga-diin sia, pero gin-ayo niya ang akon mga mata! 31Nahibaluan naton nga ang Dios wala nagapamati sa mga makasasala, pero nagapamati sia sa mga tawo nga nagatahod sa iya kag nagatuman sang iya kabubot-on. 32Halin sa ginsugoran sang kalibutan wala pa gid mabatii nga may isa nga nag-ayo sang mata sang isa ka tawo nga natawo nga bulag. 33Kon indi lang nagikan sa Dios ini nga tawo, kuntani wala sia sing sarang mahimo.” 34Ginsabat nila sia, “Natawo ikaw kag nagdaku sa sala, kag karon tudloan mo pa kami?” Kag ginpagwa nila sia sa sinagoga. 35Nakabati si Jesus nga ginpagwa nila ang tawo. Nakita sia ni Jesus kag ginsingganan, “Nagatuo ka bala sa Anak sang Tawo?” 36Ang tawo nagsabat, “Sir, sugiri ako kon sin-o sia agod makatuo ako sa iya!” 37Si Jesus nagsiling sa iya, “Nakita mo na sia, kag sia amo ang nagahambal sa imo subong.” 38Ang tawo nagsiling, “Ginoo, nagatuo ako!” Dayon nagluhod sia sa atubangan ni Jesus. 39Si Jesus nagsiling, “Ako nagkari sa sining kalibutan sa paghukom, agod nga ang mga bulag makakita kag ang mga makakita manginbulag.” 40May mga Fariseo didto nga kaupod niya nga nakabati sini kag nagpamangkot sa iya, “Ang buot mo bala silingon nga mga bulag man kami?” 41Si Jesus nagsabat, “Kon kamo mga bulag, kuntani wala kamo sing sala; pero kay nagasiling kamo, ‘Makakita kami,’ ini nagakahulogan nga may sala pa kamo gihapon.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\