JUDAS 1

1Pag-abiabi halin kay Judas, alagad ni Jesu-Cristo kag utod ni Santiago— Sa mga gintawag sang Dios, nga nagakabuhi sa paghigugma sang Dios nga Amay kag sa pagbantay ni Jesu-Cristo. 2Kabay nga mabaton ninyo ang bugana nga kaluoy, paghidait kag gugma. 3Mga hinigugma ko, nagtinguha gid ako sa pagsulat sa inyo nahanungod sang aton kaluwasan. Pero nagabatyag ako karon nga kinahanglan gid nga ako magsulat sa inyo, sa pagpaisog sa inyo sa pagpadayon sa pagpakig-away tungod sang pagtuo nga gintugyan sang Dios sing makaisa gid lamang sa iya mga tumoluo. 4Kay may mga di-diosnon nga mga tawo nga nagbuylog sa aton sing likom, kag ginapatiko nila ang mensahi nahanungod sang grasya sang aton Dios, agod may ibalibad sila sa ila malaw-ay nga mga pagginawi, kag ginasikway nila si Jesu-Cristo nga amo lamang ang aton Agalon kag Ginoo. Halin pa sang una gintagna na sang mga Kasulatan ining silot nga nabaton nila. 5Bisan pa nga ini tanan nahibaluan ninyo, luyag ko kamo pahanumdomon kon paano ginpagwa sang Ginoo ang mga Israelinhon sa Egipto, pero sang ulihi ginlaglag niya ang mga wala magtuo. 6Dumdoma ninyo ang mga anghel nga wala magtipig sang ila nahauna nga kahimtangan, kundi ginbayaan nila ang ila kaugalingon nga puloy-an. Ini sila ginbilanggo kag ginkadenahan sa walay katapusan sa kadudolman sa idalom, sa diin ginahunong sila sang Dios para sa sadtong daku nga Adlaw nga sila pagasilutan. 7Dumdoma ang Sodoma kag Gomorra kag ang ila kaingod nga mga banwa. Ang ila mga pumoluyo kaangay sadtong mga anghel nga naghimo sang mga pagpakighilawas kag mga buhat nga unodnon batok sa kinaugali. Nagaantos sila sang silot sang walay katapusan nga kalayo subong nga maathag nga paandam sa tanan. 8Subong man, ini nga mga tawo may mga palanan-awon nga nagatulod sa ila sa pagpakasala batok sa ila kaugalingon nga mga lawas. Ginatamay nila ang awtoridad sang Dios kag ginapasipalahan nila ang mahimayaon kag langitnon nga mga tinuga. 9Bisan pa gani ang pangulo nga anghel nga si Miguel, wala makahimo sini. Sa iya pagsumpong sa Yawa, sang ginabaisan nila kon sin-o ang makuha sang bangkay ni Moises, si Miguel wala magpangahas sa pagpakalain sa Yawa paagi sa pagpasipala kundi nagsiling sia, “Kabay pa nga sabdungon ka sang Ginoo!” 10Pero ini nga mga tawo nagapasipala sang mga butang nga indi nila mahangpan. Kag subong sang mga sapat nga talunon, ang mga butang nga ila nahibaluan paagi sa kinaugali nga balatyagon, amo ang nagalaglag sa ila. 11Kailo man sila! Ginasunod nila ang ginhimo ni Cain, kag subong kay Balaam ginatugyan nila ang ila kaugalingon sa paghimo sang kalainan tungod sa kuwarta, kag subong kay Core ginlaglag sila tungod sang ila pagrebelde. 12Kaangay sila sang dagta sa inyo sinalusalo sa paghiliusa paagi sa ila makahuloya nga pagpatuyang. Ginatatap nila ang ila lamang kaugalingon. Daw mga panganod sila nga ginapalid sang hangin kag wala nagadala sing ulan. Kaangay sila sang mga kahoy nga wala nagapamunga bisan sa tion sang tigbulonga. Mga kahoy sila nga ginpanggabot kag patay na. 13Subong sila sang dalagku nga mga balod sa dagat, nga ang ila makahuloya nga mga binuhatan nagapakita subong sang bukal. Subong sila sang nagtalang nga mga bituon nga gintigan-an sang Dios sing duog sa mangitungito nga kadudolman nga wala sing katapusan. 14Si Enoc, ang ikan-om nga kaliwat ni Adam, amo ang nagtagna sang una anay nahanungod sa ila sa iya pagsiling, “Tan-awa ninyo! Ang Ginoo magakari nga ginaupdan sang linibo sang iya balaan nga mga anghel 15sa paghukom sa tanan kag sa pagsilot sang di-diosnon nga mga makasasala tungod sang ila di-diosnon nga mga binuhatan, kag tungod sang masakit nga mga pulong nga ginpanghambal sining di-diosnon nga mga tawo batok sa Dios!” 16Ini nga mga tawo pirme lang nagakumod kag nagabasol sa iban. Ginatuman nila ang ila malaut nga mga handom. Ginapabugal nila ang ila kaugalingon kag ginainto nila ang iban agod nga matuman ang ila luyag. 17Pero dumdoma ninyo, mga hinigugma ko! Dumdoma ang ginsiling sa inyo sang una sang mga apostoles sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 18Nagsiling sila sa inyo, “Kon mag-abot ang katapusan nga mga inadlaw, may mga tawo nga magayaguta sa inyo, mga tawo nga nagatuman sang ila di-diosnon lamang nga mga handom.” 19Amo ini sila ang nagapahito sang pagbinahinbahin, nga ginagamhan sang ila tawuhanon nga mga handom kag wala sa ila ang Espiritu. 20Pero kamo, mga hinigugma ko, patuboa ninyo ang inyo kaugalingon sa inyo pagtuo nga labing balaan. Magpangamuyo kamo sa gahom sang Espiritu Santo, 21kag tipigi ang inyo kaugalingon sa gugma sang Dios, samtang ginahulat ninyo ang aton Ginoong Jesu-Cristo nga sa iya kaluoy, magahatag sa inyo sing kabuhi nga walay katapusan. 22Kaluoyi ang mga nagapangduhadoha. 23Luwasa sila paagi sa pagsabnit sa ila gikan sa kalayo. Kaluoyi man ang iban, pero mag-andam kamo, kag kangil-ari bisan pa ang ila mga bayu nga namansahan sang ila lawasnon nga kailigbon. 24Sa iya nga makasarang sa pagbantay sa inyo agod nga indi kamo mahulog, kag sa pagdala sa inyo nga wala sing dagta kag malipayon sa iya mahimayaon nga atubangan, 25sa isa lamang ka Dios nga aton Manlulowas, paagi kay Jesu-Cristo nga aton Ginoo, sa iya ang himaya, pagkahalangdon, gahom kag awtoridad, sa tanan nga nagligad nga mga katuigan, sa karon, kag sa walay katubtoban! Kabay pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\