LUCAS 1

1Halangdon nga Teofilo, Madamo na ang nagtinguha sa pagsulat nahanungod sang mga nagkalatabo sa tunga namon. 2Ginsulat nila ang ginsugid sa amon sang mga nakakita sang mga hitabo halin sa ginsugoran kag nagbantala sang mensahi. 3Gani, halangdon nga Teofilo, tungod kay nausisa ko sing tul-id ining mga hitabo halin sa ila ginsugoran, ginpakamaayo ko ang pagsulat sang pasunod nga kasaysayan sa imo, 4agod mahibaluan mo ang bug-os nga kamatuoran sadtong mga butang nga natudlo na sa imo. 5Sang si Herodes amo ang hari sa Judea, may isa ka pari nga ginhingalanan kay Zacarias sa linya sang pagkapari ni Abias. Ang iya asawa si Elisabet nga kaliwat man sang panimalay sang mga pari. 6Nagkabuhi sila sing matarong sa atubangan sang Dios, kag nagtuman sang tanan nga mga kasugoan kag mga pagsulondan sang Ginoo. 7Wala sila sing bata kay si Elisabet baw-as kag tigulang na sila. 8Isa ka adlaw, turno na ni Zacarias ang pag-alagad subong pari sa atubangan sang Dios sa bahin sang iya grupo. 9Suno sa kinabatasan sang mga pari, nahanabo nga natuon sa iya ang pagsunog sang insyenso sa altar. Gani nagsulod sia sa templo sang Ginoo, 10samtang ang madamo nga mga tawo nagapangamuyo sa gwa sa tion nga ginasunog ang insyenso. 11Dayon may nagpakita sa iya nga isa ka anghel sang Ginoo nga nagatindog sa tuo nayon sang altar sa diin ginasunog ang insyenso. 12Sang pagkakita ni Zacarias sa anghel natublag sia kag hinadlukan gid. 13Pero ang anghel nagsiling sa iya, “Zacarias, indi ka magkahadlok! Ginpamatian sang Dios ang imo pangamuyo kag si Elisabet nga imo asawa magaanak sing isa ka bata nga lalaki. Pagahingalanan mo sia kay Juan. 14Magamalipayon kag masinadyahon ka tungod sa iya, kag madamo ang magakalipay sa iya pagkatawo! 15Kay mangindaku sia sa atubangan sang Ginoo. Indi sia mag-inom sing bino ukon ilimnon nga makahulobog. Mapun-an sia sang Espiritu Santo halin sa iya pagkatawo. 16Pabalikon niya ang madamo nga mga tawo sang Israel sa Ginoo nga ila Dios. 17Magauna sia sa iya nga may kusog kag gahom kaangay kay Elias nga propeta. Pabalikon niya ang maayo nga kaangtanan sang mga ginikanan kag mga kaanakan. Palisuon niya ang mga di-masinulondon sa panghunahona sang mga matarong. Amanon niya ang mga tawo para sa Ginoo.” 18Si Zacarias nagsiling sa anghel, “Ano ang pagkahibalo ko kon matuod ini? Tigulang na ako kag subong man ang akon asawa.” 19Ang anghel nagsabat sa iya, “Ako si Gabriel nga nagatindog sa atubangan sang Dios. Ginpadala niya ako sa paghambal kag sa pagsugid sa imo sining maayong balita. 20Pero tungod kay wala ka magpati sang akon ginsugid sa imo nga matuman sa nagakaigo nga tion, magaapa ka tubtob sa adlaw nga matuman ining ginsiling ko.” 21Sa pihak nga bahin, ang mga tawo naghinulat kay Zacarias. Natingala sila nga nadugayan sia sa sulod sang templo. 22Sang paggwa niya indi na sia makahambal. Gani nahangpan nila nga nakakita sia sing palanan-awon sa templo. Nagsinyas na lang sia sa ila kay indi na sia makahambal. 23Sang matapos niya ang iya turno sa pag-alagad sa templo nagpauli sia. 24Sang ulihi ang iya asawa nga si Elisabet nagbusong kag wala sia magguwagowa sa ila balay sa sulod sang lima ka bulan. 25Nagsiling sia, “Sa sining paagi ginbuligan gid man ako sang Ginoo kag ginkuha niya ang akon kahuloy-an sa atubangan sang mga tawo.” 26Sa ikan-om nga bulan sang pagbusong ni Elisabet ginpadala sang Dios si Gabriel nga anghel didto sa banwa sang Galilea nga ginatawag Nazaret. 27Ang anghel may dala nga mensahi para sa isa ka ulay nga dalaga nga kalasalon sa isa ka tawo nga ginhingalanan kay Jose nga kaliwat ni Haring David. Ang ngalan sang dalaga amo si Maria. 28Ang anghel nagpakita sa iya kag nagsiling, “Magkalipay ka! Ikaw nga labing nahamut-an, ang Ginoo yara sa imo!” 29Sang pagkabati ni Maria sang ginsiling sang anghel natublag gid sia, kag nagpalibog kon ano ang kahulogan sang ginhambal sang anghel. 30Nagsiling ang anghel sa iya, “Indi ka magkahadlok, Maria, kay nahamut-an ka sang Dios. 31Yari karon, magabusong ka kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagahingalanan mo sia kay Jesus. 32Mangindaku sia kag pagatawgon nga Anak sang Labing Makagagahom nga Dios. Ang Ginoong Dios magahimo sa iya nga hari subong sang iya amay nga si David, 33kag manginhari sia sing dayon sa mga kaliwat ni Jacob kag ang iya ginharian wala sing katapusan.” 34Si Maria nagsabat sa anghel, “Ano ang pagkahimo sini, kay ulay ako nga babayi?” 35Ang anghel nagsabat, “Ang Espiritu Santo magakunsad sa imo, kag ang gahom sang Dios magalikop sa imo. Tungod sini ang balaan nga bata nga matawo sa imo pagatawgon nga Anak sang Dios. 36Dumdoma bala ang imo paryente nga si Elisabet. Bisan tigulang na sia kag baw-as, nagabusong na sing anom ka bulan sang isa ka bata nga lalaki. 37Kay sa Dios wala sing bisan ano nga indi mahimo.” 38Si Maria nagsiling, “Alagad ako sang Ginoo. Kabay nga matuman ini sa akon suno sa imo ginsiling.” Kag ang anghel nagbiya sa iya. 39Sa tapos sadto si Maria nanghimos kag nagdalidali sa pagkadto sa isa ka banwa sa kabakuloran sang Judea. 40Nagkadto sia sa balay ni Zacarias kag iya gin-abiabi si Elisabet. 41Sang pagkabati ni Elisabet sang pag-abiabi ni Maria, nagkibo ang bata sa iya tiyan. Napun-an si Elisabet sang Espiritu Santo, 42kag sa mabaskog nga tingog naghambal, “Bulahan ikaw sa tanan nga mga babayi! Bulahan ang bata nga imo ginadala! 43Ngaa matabo ining daku nga butang sa akon, nga ang iloy sang akon Ginoo magduaw sa akon? 44Kay sang pagkabati ko gid sang imo pag-abiabi, ang bata sa akon tiyan nagkibo sa kalipay. 45Bulahan ikaw nga nagtuo nga matuman sa imo ang ginsiling sang Ginoo.” 46Si Maria nagsiling: “Ang akon tagipusoon Nagadayaw sa Ginoo, 47Kag nagakalipay ang akon espiritu Tungod sa Dios nga akon Manlulowas. 48Kay gintamod niya ako, Ang iya kubos nga alagad! Sugod karon ang tanan nga mga tawo Magatawag sa akon ang bulahan, 49Tungod sang dalagku nga mga butang Nga nahimo sa akon Sang Gamhanan nga Dios. Ang iya ngalan balaan. 50Nagakaluoy sia sa tanan Nga nagakahadlok sa iya, Sa mga kaliwatan kag mga kaliwatan. 51Nagpakita sia sang iya gahom, Ginguba niya Ang mga plano sang mga bugalon. 52Ginpukan niya Ang gamhanan nga mga hari Sa ila trono, Kag ginbayaw niya ang mga kubos. 53Ginbusog niya Sang maayo nga mga butang Ang mga ginagutom, Ginpalakat niya nga wala sing dala Ang mga manggaranon. 54Gintuman niya Ang iya saad sa aton mga katigulangan; Ginbuligan niya si Israel Nga iya alagad, 55Kag wala sia magkalipat Sa pagkaluoy sa kay Abraham Kag sa tanan niya nga mga kaliwat Sa walay katubtoban!” 56Si Maria nagtener kanday Elisabet sa sulod sang tatlo ka bulan, kag ugaling nagpauli. 57Nag-abot ang tion nga inugbata na ni Elisabet, kag nagbata sia sing lalaki. 58Ang iya mga kaingod kag mga paryente nakabati kon daw ano kadaku ang kaluoy sang Ginoo sa iya kag nagkinalipay sila upod sa iya. 59Sang walo na ka adlaw ang bata, nag-abot sila sa pagtuli sa iya. Kuntani hingalanan nila sia nga Zacarias nga amo ang ngalan sang iya amay. 60Pero ang iya iloy nagsiling, “Indi! Pagahingalanan sia kay Juan.” 61Nagsiling sila sa iya, “Pero wala ka gid sing paryente nga amo ina ang ngalan!” 62Dayon nagsinyas sila sa iya amay sa pagpamangkot kon sin-o ang iya luyag nga ipahingalan sa bata. 63Nagpangayo si Zacarias sing papel kag nagsulat, “Hingalanan sia kay Juan.” Natingala gid sila tanan. 64Sa gilayon makahambal na si Zacarias kag nagdayaw sia sa Dios. 65Ang ila mga kaingod hinadlukan gid, kag ang balita nahanungod sining mga hitabo naglapnag sa mga kabaryuhanan sa mga bakulod sang Judea. 66Ang mga nakabati sini nga mga hitabo nagpamalandong kag nagpamangkot, “Mangin-ano ayhan ini nga bata?” Kag maathag nga ang gahom sang Ginoo yara sa iya. 67Si Zacarias nga iya amay napun-an sang Espiritu Santo kag nagtagna sang masunod: 68“Dayawon ta ang Ginoo, Ang Dios sang Israel! Kay iya ginduaw kag gintubos Ang iya mga tawo. 69Ginbangon niya Ang isa ka gamhanan nga Manlulowas Para sa aton, Ang isa nga kaliwat ni David Nga iya alagad. 70Amo ini ang iya ginsiling sang una Paagi sa iya balaan nga mga propeta: 71Nagsaad sia sa pagluwas sa aton Gikan sa aton mga kaaway, Kag sa gahom sang tanan Nga nagadumot sa aton. 72Nagsiling sia nga kaluoyan niya Ang aton mga ginikanan, Kag dumdomon niya Ang iya balaan nga kasugtanan. 73-74 Nagsaad sia sa aton amay Nga si Abraham, Kag nagsumpa nga luwason niya kita Sa aton mga kaaway, Kag tugotan kita sa pag-alagad sa iya Nga walay kahadlok, 75Nga manginbalaan kag matarong Sa iya atubangan, Sa tanan nga mga inadlaw Sang aton kabuhi. 76Ikaw, anak ko, Pagatawgon nga propeta Sang Labing Makagagahom nga Dios, Magauna ka sa Ginoo Sa pag-aman sang iya dalanon, 77Sa pagsugid sa iya mga tawo Nga maluwas sila, Paagi sa pagpatawad Sang ila mga sala. 78Kay ang aton Dios Maluloy-on kag malulo. Pabutlakon niya Ang adlaw sang kaluwasan sa aton, 79Kag pasilakon niya ini Gikan sa langit Sa tanan nga nagapuyo sa madulom Nga landong sang kamatayon, Sa pagtuytoy sang aton mga tikang Sa dalanon sang paghidait.” 80Ang bata nagdaku kag nagtubo sa lawas kag espiritu. Nagpuyo sia sa desierto tubtob sa adlaw nga sia magapakita na sa mga taga-Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\