LUCAS 10

40Si Marta indi na makaarapal sang madamo nga mga hilikuton, gani nagpalapit sia kay Jesus kag nagsiling, “Ginoo, wala ka bala nagakabalaka nga ginapabayaan lang ako sang akon utod sa mga hilimuson? Singgana sia nga magbulig sia sa akon.” 72ka mga tawo kag iya sila ginpadala sing tag-duhadoha sa pag-una sa iya sa tagsa ka mga banwa kag duog nga iya pagakadtuan. 72nagbalik nga puno sang kalipay. Nagsiling sila, “Ginoo, bisan pa ang mga yawa nagtuman sa amon tungod sa imo ngalan!”

1Sa tapos sini ang Ginoo nagpili sing 72 ka mga tawo kag iya sila ginpadala sing tag-duhadoha sa pag-una sa iya sa tagsa ka mga banwa kag duog nga iya pagakadtuan. 2Nagsiling sia sa ila, “Malapad ang alanyon, pero diutay lang ang mga mangangani. Gani magpangamuyo kamo sa tag-iya sang alanyon nga magpadala sia sing dugang pa nga mga mangangani sa iya alanyon. 3Lakat kamo! Ginapadala ko kamo subong mga karnero sa tunga sang mga lobo. 4Indi kamo magdala sing kahita, ukon puyo, ukon sandalyas. Indi kamo magdulog sa pagpanamyaw bisan kay sin-o sa dalan. 5Kon magsulod kamo sa isa ka balay, magsiling kamo anay, ‘Paghidait sa sini nga balay.’ 6Kon ang nagapuyo dira tawo nga mahidaiton, ibilin sa iya ang inyo panamyaw sang paghidait. Kon indi sia mahidaiton, bawia ninyo ang inyo panamyaw sang paghidait. 7Magdayon kamo sa sina nga balay, magkaon kag mag-inom sang ginaamuma nila sa inyo, kay ang manugpangabudlay dapat hatagan sang iya suhol. Indi kamo magsagad saylusaylo sing dalayunan. 8Kon magkadto kamo sa isa ka banwa kag ginaabiabi kamo, kauna ninyo ang ginaamuma sa inyo, 9ayuha ninyo ang mga nagamasakit sa sina nga banwa, kag magsiling kamo sa mga tawo didto, ‘Ang Ginharian sang Dios malapit na sa inyo.’ 10Pero kon magsulod kamo sa isa ka banwa kag wala kamo ginaabiabi didto, kadto kamo sa mga dalan kag magsiling, 11‘Bisan ang yab-ok sang inyo banwa nga nagatapik sa amon mga tiil amon nga taktakon batok sa inyo. Pero dumdoma ninyo ini, ang Ginharian sang Dios malapit na kuntani sa inyo.’ 12Nagasiling ako sa inyo nga sa Adlaw sang Paghukom sobra pa ang silot nga pagabatunon sadto nga banwa sang Sodoma.” 13“Kailo ka man, Corazin! Kailo ka man, Betsaida! Kay kon ang mga milagro nga ginhimo sa inyo ginhimo sa Tiro kag Sidon, dugay na kuntani ang mga tawo didto nagpungko, nagbayu sing sako kag nagbutang sing abo sa ila ulo sa pagpakita nga nagbiya sila sa ila mga sala. 14Sa Adlaw sang Paghukom sobra pa nga silot ang inyo pagabatunon sang sa Tiro kag sa Sidon. 15Kag ikaw, Capernaum, luyag ka bala magbayaw sang imo kaugalingon sa langit? Ihaboy ka sa impiyerno!” 16Nagsiling si Jesus sa iya mga gintuton-an, “Ang nagapamati sa inyo, nagapamati sa akon. Ang nagasikway sa inyo, nagasikway sa akon. Kag ang nagasikway sa akon, nagasikway man sa iya nga nagpadala sa akon.” 17Ang 72 nagbalik nga puno sang kalipay. Nagsiling sila, “Ginoo, bisan pa ang mga yawa nagtuman sa amon tungod sa imo ngalan!” 18Si Jesus nagsabat sa ila, “Nakita ko si Satanas nga nahulog subong sang kilat gikan sa langit. 19Pamatii ninyo ini! Ginhatag ko sa inyo ang gahom sa pagtapak sa mga man-og kag mga iwiiwi, kag sang tanan nga gahom sang Kaaway, kag wala sing bisan ano nga makahalit sa inyo. 20Pero indi kamo magkalipay tungod kay ang malaut nga mga espiritu nagatuman sa inyo, kundi magkalipay kamo kay ang inyo ngalan nasulat sa langit.” 21Sa amo nga takna si Jesus nga puno sing kalipay sang Espiritu Santo nagsiling, “O Amay, Ginoo sang langit kag duta, nagapasalamat ako sa imo kay ang imo gintago sa mga maalam kag may tinun-an imo ginpakita sa indi mga maalam. Huo, Amay, kay amo ini ang ginpakamaayo mo. 22“Gintugyan sa akon sang Amay ang tanan nga butang. Wala sing may nakakilala sa Anak luas sa Amay, kag wala sing may nakakilala sa Amay luas sa Anak kag sa mga luyag sang Anak ipahayag ang Amay.” 23Dayon si Jesus nag-atubang sa iya mga gintuton-an kag nagsiling sini sa ila lamang, “Bulahan kamo nga makakita sang mga butang nga inyo ginatan-aw. 24Nagasiling ako sa inyo nga madamo sang mga propeta kag mga hari ang naghandom sa pagtan-aw sang inyo ginatan-aw karon, pero indi sila makakita, kag sa pagpamati sa inyo ginapamatian, pero wala sila makabati.” 25Dayon may isa ka manunodlo sang Kasugoan nga nagtindog sa pagdakupdakop kay Jesus paagi sa isa ka pamangkot, “Manunodlo, ano bala ang himuon ko agod maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan?” 26Si Jesus nagsabat, “Ano bala ang ginasiling sang mga Kasulatan? Ano bala ang kahulogan sini sa imo?” 27Ang tawo nagsabat, “ ‘Higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon, sa bug-os mo nga kalag, sa bug-os mo nga kusog, kag sa bug-os mo nga hunahona,’ kag, ‘Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’ ” 28Si Jesus nagsabat, “Husto ang imo sabat. Himoa ini kag magakabuhi ka.” 29Pero ang manunodlo sang Kasugoan buot magpakamatarong sang iya kaugalingon, gani ginpamangkot niya si Jesus, “Sin-o bala ang akon isigkatawo?” 30Si Jesus nagsabat, “May isa ka tawo nga nagdulhog pakadto sa Jerico halin sa Jerusalem nga ginbanggaan sang mga buyong. Ginkuha nila ang iya tanan nga pagkabutang pati ang iya bayu, ginbakol sia kag ginbayaan nga daw sa patay na. 31May nag-agi nga isa ka pari sa sina nga dalan. Sang pagkakita niya sang tawo, naglikaw sia sa pihak sang dalan. 32Sa amo man nga dalan may nag-agi nga isa ka Levita, kag sang pagkakita niya sang tawo iya lang gintan-aw kag naglikaw sia sa pihak sang dalan. 33Pero may isa ka Samariahanon nga nakaagi sa amo nga dalan. Sang pagkakita niya sang tawo naluoy gid sia. 34Ginpalapitan niya ang tawo, ginhaplasan niya sing lana kag bino ang iya sini mga pilas kag ginbugkosan. Dayon ginpasakay niya sia sa iya kaugalingon nga asno, gindala sa dalayunan kag gin-atipan niya sia. 35Sang madason nga adlaw nagkuha sia sing P40 kag ginhatag niya ini sa tag-iya sang dalayunan. Nagsiling sia sa iya, ‘Tatapa sia, kag sa akon pagbalik bayaran ko ikaw sang tanan nga magasto mo sa iya.’ ” 36Dayon si Jesus nagpamangkot, “Ti, sa imo abi, sin-o bala sa sining tatlo, ang nangin-isigkatawo sining tawo nga ginbanggaan sang mga buyong?” 37Nagsabat sia, “Yadtong nagkaluoy gid sa iya.” Si Jesus nagsiling, “Ti, lakat ka kag himoa ang subong man.” 38Sang nagpadayon si Jesus kag ang iya mga gintuton-an sang ila pagpanglakaton, nakaabot sia sa isa ka baryo. Didto ginbaton sia sang isa ka babayi nga ginahingalanan kay Marta sa iya balay. 39Si Marta may utod nga babayi nga ginahingalanan kay Maria nga naglingkod sa tiilan sang Ginoo sa pagpamati sang iya pagpanudlo. 40Si Marta indi na makaarapal sang madamo nga mga hilikuton, gani nagpalapit sia kay Jesus kag nagsiling, “Ginoo, wala ka bala nagakabalaka nga ginapabayaan lang ako sang akon utod sa mga hilimuson? Singgana sia nga magbulig sia sa akon.” 41Ang Ginoo nagsabat sa iya, “Marta, Marta, nagapalibog ka, kag indi ka mapahamtang tungod sang madamo nga mga butang, 42pero isa gid lang ang kinahanglan. Husto ang ginpili ni Maria, kag ina indi makuha sa iya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\