LUCAS 11

1Isa sadto ka tion si Jesus nagapangamuyo sa isa ka duog. Sang pagkatapos niya, ang isa sang iya mga gintuton-an nagsiling sa iya, “Ginoo, tudloi kami sa pagpangamuyo, subong nga si Juan nagtudlo man sang iya mga gintuton-an.” 2Si Jesus nagsiling sa ila, “Magpangamuyo kamo sing subong sini: ‘Amay, Kabay nga magkari ang imo Ginharian. 3Hatagi kami adlaw-adlaw sang kalan-on Nga amon kinahanglanon. 4Patawara kami sang amon mga sala, Kay ginapatawad man namon Ang tanan nga nakasala sa amon. Indi kami pag-ipadaog sa mga pagsulay.’ ” 5Kag si Jesus nagsiling sa iya mga gintuton-an, “Abi may isa sa inyo nga magkadto sa balay sang iya amigo sa tungang gab-i kag magsiling sa iya, ‘Abyan, pahulama ako sing tatlo ka bilog nga tinapay, 6kay may amigo ako nga nagapanglakaton nga nag-abot sa balay kag wala gid ako sing ipakaon sa iya.’ 7Kag abi, ang imo amigo magsabat didto sa sulod sang iya balay, ‘Indi ako pagtublaga! Nakapanirado na kami, nagahigda na ako kag ang akon kabataan, mabudlay na ang magbangon sa paghatag sa imo sing bisan ano.’ 8Ti, ano karon? Nagasiling ako sa inyo, bisan nga indi sia magbangon sa paghatag sa imo sing tinapay tungod sang inyo pag-abyanay, pero tungod sang imo pagpamilit nga wala gid huyahoya magabangon sia kag magahatag sa imo sang imo kinahanglanon. 9Gani nagasiling ako sa inyo: Pangayo kamo, kag kamo magabaton, pangita kamo kag kamo makakita, panuktok kamo kag ang puwertahan pagabuksan sa inyo. 10Kay ang tagsatagsa nga nagapangayo magabaton, kag ang nagapangita makakita, kag ang puwertahan pagabuksan sa iya nga nagapanuktok. 11Kamo nga mga amay, may isa bala sa inyo nga magahatag sa iya bata sing man-og kon ang iya ginapangayo isda? 12Hatagan mo bala sia sing iwiiwi kon ang iya ginapangayo itlog? 13Kon kamo nga mga malaut makahibalo maghatag sing maayo nga butang sa inyo mga kabataan, daw ano pa gid ang inyo Amay nga langitnon. Magahatag sia sang Espiritu Santo sa mga nagapangayo sa iya.” 14Gintabog ni Jesus ang isa ka yawa nga apa. Sang makagwa ang yawa sa tawo, ang tawo naghambal. Natingala gid ang mga tawo, 15ugaling ang iban sa ila nagsiling, “Si Beelzebul nga hari sang mga yawa ang naghatag sa iya sing gahom sa pagtabog sa ila.” 16Ang iban luyag magdakupdakop sa iya, gani nagpangayo sila nga maghimo sia sing milagro sa pagpamatuod nga ang Dios nahamuot sa iya. 17Pero si Jesus nga nakahibalo sang ila mga panghunahona nagsiling sa ila, “Kon ang mga pumoluyo sang isa ka pungsod nagabinahinbahinay kag nagailinaway, ina nga pungsod malaglag. Ang panimalay nga nagabinahinbahinay magabuloblag. 18Gani, kon ang ginharian ni Satanas magbinahinbahinay, paano bala ini makapadayon? Suno sa inyo nagatabog ako sang mga yawa tungod sang gahom nga ginhatag sa akon ni Beelzebul. 19Kon nagatabog ako sang yawa paagi kay Beelzebul, sa ano bala nga paagi ang inyo mga sumolunod nagatabog sang yawa? Gani, ang inyo mga sumolunod nagapamatuod nga sayop gid kamo! 20Sa gahom sang Dios nagatabog ako sang mga yawa, kag ini nagapamatuod nga ang Ginharian sang Dios nakaabot na sa inyo. 21“Kon ang isa ka makusog nga tawo nga lupit sa hinganiban nagabantay sang iya kaugalingon nga balay, indi maano ang tanan niya nga pagkabutang. 22Pero kon gubaton sia sang mas makusog pa nga tawo kag madaog sia, maagaw sang makusog nga tawo ang tanan niya nga mga hinganiban nga ginasaligan, kag pamartidahon niya ang iya mga inagaw. 23“Ang wala nagadampig sa akon batok sa akon, kag ang wala nagabulig sa akon sa pagpanipon nagapaaplaag.” 24“Kon ang malaut nga espiritu maggwa sa isa ka tawo, nagapanglugayawan sia sa mamala nga mga duog nga wala sing tubig sa pagpangita sing palahuwayan. Kon wala sia sing may makita, nagasiling sia sa iya kaugalingon, ‘Mabalik ako sa akon ginhalinan.’ 25Sa pagbalik niya, iya nakita nga ang iya ginhalinan matinlo kag nahimos na. 26Dayon magalakat sia kag manghagad sang pito ka espiritu nga mas malaut pa sa iya. Magasulod sila kag magaestar sa sadto nga tawo. Gani, ini nga tawo magamalaut pa gid sang sa una niya nga kahimtangan.” 27Sang makahambal si Jesus sini, may isa ka babayi sa tunga sang mga tawo didto nga nagsinggit, “Bulahan ang babayi nga nagbusong kag nagbatiti sa imo.” 28Pero si Jesus nagsabat, “Bulahan pa gid ang mga nagapamati sang pulong sang Dios kag nagatuman sini!” 29Sang nagatilipon ang mga tawo sa palibot ni Jesus, nagsiling sia, “Daw ano kalaut sang mga tawo karon nga panahon! Nagapangayo sila sing isa ka milagro, pero wala sing may ipakita sa ila, kundi ang milagro nga natabo kay Jonas. 30Subong nga si Jonas nangintanda para sa mga tawo sa Ninive, amo man ang Anak sang Tawo mangintanda para sa mga tawo sa sining panahon. 31Sa Adlaw sang Paghukom ang Rayna sang Bagatnan magatindog kag magasumbong sang mga tawo sining panahon, kay nagkari sia gikan sa malayo nga duog sa pagpamati sang kaalam ni Salomon, kag karon nagasiling ako sa inyo, may yari diri nga daku pa kay Salomon. 32Sa Adlaw sang Paghukom ang mga tawo sang Ninive magatindog kag magasumbong sa inyo, kay nagbiya sila sa ila mga sala sang pagkabati nila kay Jonas nga nagwali. Karon nagasiling ako sa inyo, may yari diri nga daku pa kay Jonas.” 33“Wala sing tawo nga nagasindi sang suga kag iya ginatago ukon ginatakluban ini sang sulokban, kundi ginabutang niya ini sa tulongtongan, agod nga ang mga nagasulod makakita sang kapawa. 34Ang suga sang imo lawas amo ang imo mata. Kon ang imo mata masanag, ang bug-os mo nga lawas may kapawa, pero kon ang imo mata malaut, ang bug-os mo nga lawas yara sa kadudolman. 35Gani maghalong ka agod nga ang kapawa sa imo indi manginkadudolman. 36Gani, kon ang imo bug-os nga lawas puno sing kapawa, kag wala sing bahin sini nga yara sa kadudolman, ti, ang bug-os mo nga lawas masanag, subong nga ang suga nagaiwag sa imo sang iya kasanag.” 37Sa tapos makahambal si Jesus, may isa ka Fariseo nga nag-agda sa iya sa pagkaon upod sa iya. Gani nag-upod sia kag nagkaon. 38Ang Fariseo natingala sang matalupangdan niya nga si Jesus wala magpanghinaw sa wala pa sia magkaon. 39Gani ang Ginoo nagsiling sa iya, “Kamo nga mga Fariseo nagahugas sang sa gwa lang sang tasa kag pinggan, pero sa sulod ninyo puno kamo sang panglugos kag kalautan. 40Mga buangboang! Indi bala nga ang Dios nga naghimo sang sa gwa naghimo man sang sa sulod? 41Pero ihatag sa mga imol ang yara sa sulod sang inyo mga tasa kag pinggan, kag ang tanan manginmatinlo para sa inyo. 42“Kailo man kamo, mga Fariseo! Nagahatag kamo sa Dios sang ikapulo nga bahin sang mga panakot subong sang tanglad, luy-a kag sang tanan nga sahi sang kahuykahoy, pero ginapatumbayaan ninyo ang katarungan kag ang paghigugma sa Dios. Ini sila amo kuntani ang inyo dapat himuon, nga wala nagapatumbaya sang iban. 43“Kailo man kamo, mga Fariseo! Naluyagan gid ninyo ang pinasulabi nga mga pulongkoan sa mga sinagoga, kag maluyag man kamo nga tamyawon sing matinahuron sa mga tiyendahan. 44Kailo man kamo, kay kasubong kamo sang mga lulobngan nga wala sing lapida nga ginatapakan sang mga tawo nga wala makahibalo.” 45Ang isa sang mga manunodlo sang Kasugoan nagsiling kay Jesus, “Manunodlo, sa imo pagsiling sini ginainsultohan mo man kami.” 46Si Jesus nagsabat, “Kailo man kamo nga mga manunodlo sang Kasugoan! Ginapapas-an ninyo ang mga tawo sang mabug-at nga mga palas-anon, pero kamo wala gid nagabulig sa ila bisan diutay lang. 47Kailo man kamo! Nagahimo kamo sing matahom nga mga lulobngan para sa mga propeta—ang mga propeta nga ginpamatay sang inyo mga katigulangan. 48Kon amo ginapakita ninyo nga sugot man kamo sang mga ginbuhat sang inyo mga katigulangan. Kay sila nagpamatay sang mga propeta kag kamo nagahimo sang ila mga pantyon. 49Gani ang Dios sa iya Kaalam nagsiling, ‘Magapadala ako sa ila sing mga propeta kag mga manugbalita. Ang iban sini ila pamatyon, kag ang iban ila hingabuton.’ 50Gani ang mga tawo sining panahon pagasilutan tungod sang kamatayon sang tanan nga mga propeta nga ginpamatay halin pa sang pagtuga sang kalibutan, 51halin sa pagpatay kay Abel tubtob kay Zacarias nga ginpatay sa gin-utlan sang altar kag sang santuaryo. Huo, nagasiling ako sa inyo, ang mga tawo sini nga panahon pagasilutan tungod sini tanan. 52“Kailo man kamo nga mga manunodlo sang Kasugoan! Kay gintago ninyo ang yabi nga nagabukas sang puwertahan sang kinaalam. Kamo inyo indi magsulod kag ginabalabagan ninyo ang buot magsulod.” 53Sang paghalin ni Jesus sa sadto nga duog ang mga manunodlo sang Kasugoan kag ang mga Fariseo nagsugod sa pagmulay sa iya kag sa pagpamangkot sa iya nahanungod sang madamo nga mga butang, 54sa pagdakupdakop sa iya paagi sa mga sayop nga iya mahambal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\