LUCAS 12

1Sang nagdugok ang linibo ka mga tawo, sa bagay nga nagatinapakay sila, si Jesus nagsiling sing una sa iya mga gintuton-an, “Mag-andam kamo sa lebadora sang mga Fariseo, nga amo ang ila pagkasalimpapaw. 2Wala sing ginatabunan nga indi mabuksan, kag wala sing sekrito nga indi mabuyagyag. 3Gani, kon ano ang ginhambal ninyo sa kadudolman pagapamatian sa kapawa, kag ang ginahutik ninyo sa mga tawo sa sirado nga mga kuwarto pagaisinggit gikan sa atop sang mga balay.” 4“Mga abyan ko, nagasiling ako sa inyo, indi kamo magkahadlok sa nagapatay sang lawas kag sa tapos sina wala na sila sing sarang mahimo. 5Ipahayag ko sa inyo ang dapat ninyo kahadlukan. Kahadluki ninyo ang Dios nga sa tapos sia makapatay, may gahom pa sa paghaboy sa impiyerno. Huo, nagasiling ako sa inyo, kahadluki ninyo sia! 6“Indi bala nga pisetas ang bili sang lima ka magamay nga mga pispis? Pero wala sing isa sa ila nga ginakalimtan sang Dios. 7Bisan ang buhok sang inyo ulo naisip ina tanan. Gani indi kamo magkahadlok! Mahal pa kamo sa magamay nga mga pispis!” 8“Nagasiling ako sa inyo, ang tagsatagsa nga nagakilala sa akon sa atubangan sang mga tawo, ang Anak sang Tawo magakilala man sa iya sa atubangan sang mga anghel sang Dios. 9Pero ang nagapanghiwala sa akon sa atubangan sang mga tawo, ang Anak sang Tawo magapanghiwala man sa iya sa atubangan sang mga anghel sang Dios. 10“Ang bisan sin-o nga nagahambal batok sa Anak sang Tawo mapatawad, pero ang nagapasipala sa Espiritu Santo indi mapatawad. 11“Kon dalhon nila kamo agod hukman sa mga sinagoga ukon sa atubangan sang mga gobernador, ukon mga pangulo, indi kamo magpalibog kon ano ang pagtabang ninyo sang inyo kaugalingon ukon ano ang inyo isabat. 12Kay ang Espiritu Santo magatudlo sa inyo sa sina nga tion kon ano ang inyo dapat ihambal.” 13Isa sang mga tawo nagsiling sa iya, “Manunodlo, singgana ang akon utod nga lalaki nga partihan niya ako sang amon palanublion.” 14Si Jesus nagsabat sa iya, “Hoy, sin-o bala ang naghimo sa akon nga hukom ukon manugparti sang inyo pagkabutang?” 15Kag nagsiling sia sa ila tanan, “Mag-andam kamo kag maglikaw sa tanan nga sahi sang kahakog. Kay ang matuod nga kabuhi sang tawo wala nasandig sa kadamuon sang iya mga pagkabutang, bisan daw ano ka manggaranon sa iya.” 16Dayon si Jesus nagsugid sa ila sining palaanggiran, “May isa ka manggaranon nga tawo nga maayo ang patubas sang iya duta. 17Nagpainuino sia kon ano ang iya himuon kay wala na sia sing butangan sang iya patubas. Nagsiling sia sa iya kaugalingon, 18‘Amo ini ang himuon ko: Gub-on ko ang akon mga tambubo kag magpatindog sing dalagku pa gid nga mga tambubo nga akon pagabutangan sang akon patubas kag sang iban ko nga mga pagkabutang. 19Magasiling ako sa akon kaugalingon: Mapalaron ka! May madamo ka nga maayo nga mga pagkabutang para sa malawig nga mga tinuig. Magpatawhay ka lang, magkaon, mag-inom kag magpangalipay.’ 20Pero ang Dios nagsiling sa iya, ‘Buangboang! Karon gid nga gab-i mapatay ka. Ti sin-o karon ang makapulos sining mga pagkabutang nga gintigana mo para sa imo kaugalingon?’ 21“Subong man sina ang nagatipon sing manggad para sa iya kaugalingon, pero indi manggaranon sa atubangan sang Dios.” 22Dayon nagsiling si Jesus sa iya mga gintuton-an, “Gani nagasiling ako sa inyo nga indi kamo magpalibog nahanungod sang pagkaon nga inyo kinahanglanon agod mabuhi kamo, ukon nahanungod sang panapton nga inyo kinahanglanon para sa inyo lawas. 23Kay ang kabuhi labi pa sa pagkaon, kag ang lawas labi pa sa panapton. 24Tan-awa ang mga uwak, wala sila nagasab-og ukon nagaani, wala sila sing mga tambubo ukon bodega, pero ang Dios nagapakaon sa ila. Indi bala nga labaw pa kamo sa mga pispis? 25Sin-o sa inyo ang makadugang sing mga tinuig sa iya kabuhi tungod sa pagpalibog? 26Kon kamo indi gani makahimo sining diutay nga butang, ngaa magpalibog kamo sang iban nga mga butang? 27Tan-awa ninyo ang mga bulak sa latagon kon daw ano ang pagtubo nila. Wala sila nagapangabudlay ukon nagahimo sing panapton para sa ila kaugalingon. Pero nagasiling ako sa inyo nga bisan si Salomon, sa iya pagkamanggaranon, wala makabayu pareho katahom sining mga bulak. 28Kon ang Dios nagapabayu sang hilamon nga karon yari pa kag buas idap-ong sa kalayo, indi bala sia magpabayu sa inyo? O daw ano kadiutay sang inyo pagtuo! 29Gani, indi kamo magpalibog sang inyo pagakaunon kag pagaimnon. 30(Kay amo ini tanan ang ginapangita sang mga pagano sining kalibutan.) Ang inyo Amay nakahibalo nga nagakinahanglan kamo sining mga butang. 31Sa baylo, pangitaa anay ninyo ang Ginharian sang Dios kag ini tanan nga mga butang ihatag sa inyo.” 32“Indi kamo magkahadlok, diutay nga panong. Kay ang inyo Amay nalipay sa paghatag sa inyo sang Ginharian. 33Ibaligya ang tanan ninyo nga pagkabutang kag ihatag ang kuwarta sa mga imol. Isulod ang inyo manggad sa puyo nga wala nagakagisi kag ipatago ini sa langit, sa diin indi sila maibanan, kay wala sing makawat nga makakuha, ukon sapatsapat nga makaut-ot sini. 34Kay kon diin ang inyo manggad didto man ang inyo tagipusoon.” 35“Maghanda kamo para sa bisan ano nga magaabot, nga nawagkusan ang inyo mga hawak kag nasindihan ang inyo mga suga, 36subong sang mga suloguon nga nagahulat sang ila agalon nga magapauli halin sa punsyon sa kasal. Kon mag-abot sia kag magpanuktok, sa gilayon abrihan nila sia. 37Bulahan yadto nga mga suloguon nga masapwan sang ila agalon nga nagamata kag handa sa pag-abot niya! Nagasiling ako sa inyo nga magawagkos sia sang iya tampi, papungkoon niya sila kag sirbehan. 38Daw ano ka malipayon sa ila kon iya sila maabtan nga nagahulat, bisan nga tungang gab-i ukon kaagahon na sia mag-abot. 39Dumdoma ninyo ini! Kon ang tag-iya sang balay nakahibalo kon ano nga oras magaabot ang makawat, magabantay gid sia agod indi makasulod sa iya balay ang makawat. 40Gani, kamo man maghanda kay ang Anak sang Tawo magaabot sa oras nga wala ninyo sia ginapaabot.” 41Si Pedro nagsiling, “Ginoo, kami lang bala ang ginatumod mo sini nga palaanggiran ukon ang tanan?” 42Ang Ginoo nagsabat, “Karon sin-o bala ang masaligan kag maalam nga suloguon? Sia amo ang pagatugyanan sang agalon sa pagdumala sang iya panimalay kag sa paghatag sa iban nga suloguon sang ila pagkaon sa nagakaigo nga tion. 43Bulahan ina nga suloguon kon makita sia sang iya agalon nga nagahimo sang gintugyan sa iya sa pag-abot niya. 44Matuod gid, nagasiling ako sa inyo, ang agalon magatugyan sa sina nga suloguon sang tanan niya nga pagkabutang. 45Pero kon ina nga suloguon magsiling sa iya kaugalingon, ‘Dugay pa mag-abot ang akon agalon,’ kag ginasakit niya ang iban nga mga suloguon nga lalaki kag babayi, kag dayon nagakaon, nagainom kag nagapahuboghubog sia. 46Ti, magabalik ang agalon sa adlaw nga wala sia ginapaabot sang suloguon kag sa tion nga wala niya mahibaloi. Ang agalon magahatukhatok sa iya kag magasilot upod sa mga malalison. 47“Ang suloguon nga nakahibalo sang luyag ipahimo sa iya sang iya agalon, pero daw wala lang sa buot niya ang paghimo sini, pagahanuton sing tudo-tudo. 48Pero ang suloguon nga wala makahibalo sang ginapahimo sa iya sang iya agalon, kag nagahimo sing mga butang nga dapat sia hanuton, pagahanuton sia sing diutay lang. Ang tawo nga ginhatagan sing madamo, madamo man ang ginapaabot sa iya. Ang tawo nga ginhatagan sing madamo pa gid, madamo pa gid ang ginapaabot sa iya.” 49“Nagkari ako sa pagdala sing kalayo sa duta, kag luyag ko kuntani nga nagadabdab na ini! 50May bautiso ako nga pagabatunon, kag indi gid ako mapahamtang sa wala pa ini matapos! 51Nagahunahona bala kamo nga nagkari ako sa pagdala sing paghidait sa kalibutan? Wala ako magkari sa pagdala sing paghidait, kundi pagbinahinbahin. 52Sugod karon ang panimalay nga may lima ka katapo magabinahinbahin, ang tatlo batok sa duha, ang duha batok sa tatlo. 53Ang mga amay manginkasumpong sang ila mga anak nga lalaki kag ang mga anak nga lalaki manginkasumpong sang ila mga amay. Ang mga iloy manginkasumpong sang ila mga anak nga babayi, kag ang mga anak nga babayi manginkasumpong sang ila mga iloy. Ang mga ugangan nga babayi manginkasumpong sang ila mga umagad nga babayi kag ang mga umagad nga babayi manginkasumpong sang ila mga ugangan nga babayi.” 54Si Jesus nagsiling pa gid sa mga tawo, “Kon makita gani ninyo nga nagadulom ang gal-om sa nakatundan, nagasiling kamo dayon, ‘Magaulan,’ kag nagaulan. 55Kag kon mabatyagan ninyo ang habagat nga nagahuyop, nagasiling kamo, ‘Magasingkal ang init,’ kag nagainit. 56Mga salimpapaw! Makapanimad-on kamo sang palaabuton paagi sa pagtan-aw ninyo sang langit kag duta, kag ngaa bala nga indi kamo makahibalo sang kahulogan sining panahon?” 57“Ngaa nga indi kamo inyo makahibalo magbinagbinag kon ano ang maayo himuon? 58Pareho abi, kon may isa ka tawo nga magsumbong sa imo sa korte, tinguhai ang pagpakighusay sa iya sa nagapadulong pa lang kamo sa korte agod nga indi na niya ikaw pagdalhon sa hukom. Kay kon madala ikaw sa hukom, ang hukom magatugyan sa imo sa pulis, kag ang pulis magabilanggo sa imo. 59Nagasiling ako sa imo nga indi ka makagwa sa bilangguan tubtob nga mabayaran mo ang tanan mo nga multa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\