LUCAS 13

18ka tuig. Buktot sia kag indi makatadlong. 18ka tuig. Indi bala sia dapat hilwayon bisan sa Adlaw nga Inugpahuway?” 18Si Jesus nagpamangkot, “Ano ang kaangay sang Ginharian sang Dios? Sa ano nga butang ipaanggid ko ini?

1Sa sadto nga tion may mga tawo didto nga nagsugid kay Jesus nahanungod sang mga taga-Galilea nga ginpapatay ni Pilato samtang nagadulot sila sang ila mga halad sa Dios. 2Si Jesus nagsabat sa ila, “Tungod kay ini nga mga taga-Galilea ginpamatay sa sini nga paagi, nagahunahona bala kamo nga labi sila ka makasasala sang sa iban nga mga taga-Galilea? 3Indi! Nagasiling ako sa inyo nga kon indi kamo magbiya sa pagpakasala mapatay man kamo tanan subong sa ila. 4Ano karon yadtong mga 18 ka mga tawo sa Siloe nga napatay sang natumbahan sila sang tore? Nagahunahona bala kamo nga labi pa sila kalain sang sa tanan nga mga tawo nga nagapuyo sa Jerusalem? 5Indi! Nagasiling ako sa inyo nga kon indi kamo magbiya sa pagpakasala, mapatay man kamo tanan subong sang sa ila.” 6Dason si Jesus nagsugid sa ila sining palaanggiran, “May higera sa katamnan sang isa ka tawo. Ang tawo nagkadto sa pagpangita sing bunga sa sina nga higera, pero wala gid sia sing may nakita nga bunga. 7Gani nagsiling sia sa iya manugtatap, ‘Abi dumdoma, tatlo na ka tuig ang pagbalikbalik ko diri sa pagpangita sing bunga sa sini nga higera, pero wala gid ako sing nakita nga bunga. Tapsa na lang ini! Ngaa magpadayon ini sa pagpalamgod sang duta?’ 8Pero ang manugtatap nagsabat, ‘Amoy, pabay-i lang anay sa sini nga tuig. Kutkotan ko ang palibot sini kag abunohan. 9Kon ini nga kahoy magpamunga sa madason nga tuig, ti, maayo; kon indi gani, ti, ipatapas mo na lang ini.’ ” 10Sang isa ka Adlaw nga Inugpahuway si Jesus nagapanudlo sa sinagoga. 11May isa ka babayi didto nga ginagamhan sang malaut nga espiritu nga nagpamasakit sa iya sa sulod sang 18 ka tuig. Buktot sia kag indi makatadlong. 12Sang pagkakita ni Jesus sa babayi gintawag niya sia, “Tyay, maayo ka na sa imo balatian.” 13Gintungtong niya ang iya mga kamot sa babayi kag sa gilayon nagtadlong ang likod sang babayi kag nagdayaw sia sa Dios. 14Ang opisyal sang sinagoga naakig tungod kay nagpang-ayo si Jesus sa Adlaw nga Inugpahuway. Gani nagsiling ang opisyal sang sinagoga sa mga tawo, “May anom ka adlaw nga inugpangabudlay. Gani, sa sini nga mga adlaw kari kamo kag magpabulong, pero indi sa Adlaw nga Inugpahuway.” 15Ang Ginoo nagsabat sa iya, “Mga salimpapaw! Ang bisan sin-o sa inyo nagahubad sang iya baka ukon asno sa toril sa Adlaw nga Inugpahuway kag nagadala sa iya sa pagpainom. 16Karon yari ang isa ka babayi nga kaliwat ni Abraham nga gingapos ni Satanas sa sulod sang 18 ka tuig. Indi bala sia dapat hilwayon bisan sa Adlaw nga Inugpahuway?” 17Sang ginsiling ni Jesus ini, ang tanan niya nga mga kaaway nahuya sa ila kaugalingon, kag ang tanan nga mga tawo nagkalipay sa tanan nga makatilingala nga butang nga nahimo niya. 18Si Jesus nagpamangkot, “Ano ang kaangay sang Ginharian sang Dios? Sa ano nga butang ipaanggid ko ini? 19Kasubong ini sang binhi sang mostasa nga ginkuha sang tawo kag ginpanggas sa iya uma. Ang binhi nagtubo kag nangin-isa ka kahoy, kag ang mga pispis nagpugad sa iya mga sanga.” 20Sa liwat si Jesus nagpamangkot, “Sa ano ko bala ipaanggid ang Ginharian sang Dios? 21Kaangay ini sang lebadora nga ginkuha sang isa ka babayi kag ginsamo sa tatlo ka sukob nga arina tubtob ang bug-os nga linamas naghabok.” 22Samtang nagapakadto si Jesus sa Jerusalem nagpanudlo sia sa mga baryo kag mga banwa nga iya gin-agihan. 23Karon may nagpamangkot sa iya, “Sir, diutay lang bala ang maluwas?” Si Jesus nagsabat sa ila, 24“Magtinguha kamo sa pagsulod sa makitid nga puwertahan. Kay nagasiling ako sa inyo nga madamo ang magatinguha sa pagsulod, pero indi makasulod. 25Ang pangulo sang balay magabangon kag magapanira sang puwertahan. Ti, kon didto pa kamo sa gwa kag magapanuktok kamo sa puwertahan kag magsiling, ‘Sir, abrihi kami!’ magasabat sia sa inyo, ‘Wala ako makahibalo kon taga-diin kamo.’ 26Ti, magasabat kamo, ‘Nagkaon kag nag-inom kami upod sa imo kag nagpanudlo ka sa amon banwa.’ 27Magasiling sia liwat, ‘Wala ako makahibalo kon taga-diin kamo. Palayo kamo sa akon, tanan kamo nga manugbuhat sang kalautan!’ 28Daw ano ang paghinibi kag pagbinagrot sang mga ngipon, kon makita ninyo si Abraham, si Isaac, kag si Jacob kag ang tanan nga mga propeta sa Ginharian sang Dios, samtang kamo inyo wala pagpasudla. 29May mga tawo nga magaabot halin sa sidlangan kag nakatundan, halin sa aminhan kag bagatnan, kag magapungko sa pagkaon sa punsyon sa Ginharian sang Dios. 30Ti, may mga naulihi karon nga mauna, kag may mga nauna karon nga maulihi.” 31Sa amo man nga tion may mga Fariseo nga nagpalapit kay Jesus kag nagsiling sa iya, “Kinahanglan maghalin ka diri kag magkadto sa iban nga duog kay si Herodes buot magpatay sa imo.” 32Si Jesus nagsabat sa ila, “Lakat kag singgani ina nga singgalong: ‘Nagapangtabog ako sing mga yawa kag nagapang-ayo subong kag buas, kag sa ikatlo ka adlaw tapuson ko ang akon hilikuton.’ 33Pero kinahanglan nga magpadayon ako sa akon paglakat karon kag buas kag sa madason pa gid nga adlaw, kay wala nagakabagay nga ang isa ka propeta mapatay sa iban nga duog luas sa Jerusalem. 34“O Jerusalem, Jerusalem! Ikaw nga nagapamatay sang mga propeta, ikaw nga nagabato sang mga ginpadala sa imo sang Dios. Makapila kuntani nga luyag ko tipunon ang imo mga tawo kaangay sang isa ka munga nga nagatipon sang iya mga piso sa idalom sang iya mga pakpak, pero indi ka luyag. 35Karon ang imo templo pagapatumbayaan. Nagasiling ako sa imo nga indi na nimo ako makita tubtob mag-abot ang tion nga magsiling ka, ‘Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\