LUCAS 14

1Sang isa ka Adlaw nga Inugpahuway si Jesus nagkadto sa pagkaon sa balay sang isa ka pangulo sang mga Fariseo, kag didto ginpanilagan nila sia. 2May isa ka tawo nga nagapalamanog ang iya mga tiil kag mga kamot nga nagpalapit kay Jesus. 3Si Jesus naghambal kag nagpamangkot sa mga manunodlo sang Kasugoan kag mga Fariseo, “Ginatugot bala sang aton Kasugoan ang pagpang-ayo sa Adlaw nga Inugpahuway, ukon wala?” 4Pero naghipos sila. Gin-uyatan ni Jesus ang tawo kag gin-ayo kag ginpalakat sia. 5Dayon nagsiling sia sa ila, “Kon may isa sa inyo nga may bata ukon baka nga mahulog sa bubon sa Adlaw nga Inugpahuway indi bala ninyo pagkuhaon sia gilayon sa sina gid nga adlaw?” 6Pero wala sila makasabat sini. 7Natalupangdan ni Jesus kon daw ano ang pagpili sang mga inagda sang mga pinasulabi nga mga pulongkoan, gani naghatag sia sa ila sining palaanggiran, 8“Kon may mag-agda sa imo sa punsyon sang kasal, indi ka magpungko sa pinasulabi nga pulongkoan, kay basi may inagda sia nga labing dungganon pa sa imo, 9kag ang nag-agda sa inyo nga duha magapalapit sa imo kag magsiling, ‘Sia ang papungkoa dira.’ Ti, mahuy-an ka kag mapilitan sa pagpungko sa kubos nga pulongkoan. 10Sa baylo, kon ginaagda ka, kadto ka kag magpungko sa labing kubos nga pulongkoan, agod nga kon mag-abot ang nag-agda sa imo magasiling sia sa imo, ‘Abyan, diri ka pungko upod sa mga dungganon.’ Ini magapadungog sa imo sa atubangan sang iban nga mga inagda. 11Kay ang nagapakataas sang iya kaugalingon pagapaubson kag ang nagapaubos sang iya kaugalingon pagapataason.” 12Dayon si Jesus nagsiling sa nag-agda sa iya, “Kon ikaw nagahatag sing panyaga ukon panihapon, indi pag-agdaha ang imo mga abyan, ukon ang imo mga utod, ukon ang imo mga himata, ukon ang imo kasilingan nga manggaranon, basi sila man magaagda sa imo, kag mabaton mo na ang imo balos. 13Kon nagahiwat ka sing punsyon, agdaha ang mga imol, ang mga pingkaw, ang mga piang kag ang mga bulag. 14Manginbulahan ka kay indi sila makabalos sa imo. Ang Dios ang magabalos sa imo sa pagkabanhaw sang mga matarong.” 15Ang isa sang mga tawo nga nagakaon upod kay Jesus sa lamisa nakabati sini kag nagsiling sa iya, “Bulahan yadtong magakaon sa Ginharian sang Dios.” 16Si Jesus nagsiling sa iya, “May isa ka tawo nga naghiwat sing daku nga punsyon kag madamo ang iya mga inagda. 17Sang inugkaon na, ginpadala niya ang iya suloguon sa pagsiling sa iya mga inagda, ‘Kari kamo, ang tanan nahanda na.’ 18Pero ang tagsatagsa sa ila nagpamalibad. Ang nahauna nagsiling sa suloguon, ‘Nakataba ako sing duta kag kinahanglan nga kadtuan ko kag tan-awon ini. Kon mahimo, pasayluhon mo ako.’ 19Ang ikaduha nagsiling, ‘Nakabakal ako sing lima ka paris nga mga baka kag magakadto ako sa pagtan-aw kon maayo man sila. Kon mahimo pasayluhon mo ako.’ 20Ang ikatlo nagsiling, ‘Bag-o lang ako makasal, gani indi ako makakadto.’ 21Ang suloguon nagpauli kag nagsugid sini tanan sa iya agalon. Ang agalon sang panimalay naakig kag nagasiling sa iya suloguon, ‘Dalidali ka sa pagkadto sa mga dalan kag sa mga hilithilit sang banwa kag dalha diri ang mga imol, ang mga pingkaw, ang mga bulag kag ang mga piang.’ 22Sa wala madugay ang suloguon nag-abot kag nagsiling, ‘Amoy, ang imo sugo natuman na, pero may lugar pa.’ 23Gani ang agalon nagsiling sa iya suloguon, ‘Kadto ka sa malapad kag makitid nga mga dalan sa gwa sang banwa kag pilita ang mga tawo sa pagkari agod nga mapuno ang akon balay. 24Kay nagasiling ako sa inyo, nga walay isa sadtong mga tawo nga gin-agda nga makatilaw sang akon pagkaon sa punsyon.’ ” 25May madamo gid nga mga tawo nga nag-upod kay Jesus. Nagliso sia kag nagsiling sa ila, 26“Ang bisan sin-o nga nagakari sa akon kag wala nagahigugma sa akon labi pa sa iya amay kag iloy, asawa kag kabataan, kautoran nga lalaki kag babayi, kag sa iya kaugalingon indi mangin-akon gintuton-an. 27Ang bisan sin-o nga wala nagapas-an sang iya kaugalingon nga krus kag nagasunod sa akon, indi mangin-akon gintuton-an. 28Kon ang isa sa inyo magpatindog sing tore, indi bala nga ginaisip niya anay ang bili, agod mahibaluan niya kon bala makaigo ang iya kuwarta sa pagpahuman sini? 29Kay basi sa tapos nga mapasad niya ang sadsaran, indi na sia makasarang sa pagpatapos sang tore, kag ang tanan nga makakita sini magayaguta sa iya. 30Magasiling sila, ‘Ini nga tawo nagpatindog sing tore kag indi makapatapos.’ 31Kon ang hari nga may 10,000 ka mga soldado magpakigsumpong sa isa ka hari nga may 20,000 ka mga soldado nga nagapadulong batok sa iya, magapungko anay sia kag magabinagbinag kon bala may tuman sia nga kusog sa pag-atubang sa nagapadulong nga hari. 32Kon indi sia makasarang, magapadala sia sing tiglawas sa pagsugata sang nagapadulong nga hari samtang malayo pa sia sa pagpangayo sang pagpakighusay.” 33Sa katapusan si Jesus nagsiling, “Sa amo man nga bagay, wala sing isa sa inyo nga mangingintuton-an ko kon indi sia magbiya sang tanan niya nga pagkabutang.” 34“Ang asin maayo, pero kon ang asin indi na maarat, indi na ini mapaarat liwat. 35Wala na ini sing pulos para sa duta, bisan sa ginatipon nga higko nga inug-abuno, kundi ginapilak ini sa gwa. Gani, magpamati kamo kon may dulonggan kamo!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\