LUCAS 15

1Sang isa ka tion madamo nga mga manugsokot sang buhis kag mga makasasala ang nagpalapit sa pagpamati kay Jesus. 2Ang mga Fariseo kag ang mga manunodlo sang Kasugoan nagkulomuron, “Ini nga tawo nagabaton sang mga makasasala kag nagakaon pa gani upod sa ila.” 3Gani si Jesus naghambal sa ila sining palaanggiran: 4“Abi kon ang isa sa inyo may 100 ka karnero kag madula ang isa sa ila, ano bala ang iya himuon? Bayaan niya ang 99 sa halalban kag magalakat sia sa pagpangita sang nadula nga karnero tubtob makita niya ini. 5Kon makita niya ini malipayon gid sia sa pagpas-an 6kag sa pagdala pauli. Dayon tipunon niya ang iya mga abyan kag mga kaingod kag magasiling sa ila, ‘Magkalipay kamo upod sa akon kay nakita nakon ang nadula ko nga karnero!’ 7Nagasiling ako sa inyo, nga sa amo man nga bagay, may labi pa nga kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol, sang sa 99 nga matarong nga wala nagakinahanglan sing paghinulsol.” 8“Ukon abi ang isa ka babayi nga may napulo ka salapion madulaan sang isa. Ano ang himuon niya? Magasindi sia sang suga, magasilhig sia sang iya balay, kag magapangita gid sia sing maayo bisan diin tubtob nga makita niya ini. 9Kon makita na niya ini, tipunon niya ang iya mga abyan kag mga kaingod kag magasiling sa ila, ‘Magkalipay kamo upod sa akon, kay nakita ko ang nadula ko nga salapi!’ 10Sa amo man nga bagay, nagasiling ako sa inyo, ang mga anghel sang Dios nagakalipay tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol.” 11Dayon nagsiling pa gid si Jesus, “May isa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. 12Ang manghod nagsiling sa iya amay, ‘Tay, ihatag na sa akon ang palanublion nga naigo sa akon.’ Gani ginpartida sang amay sa duha niya ka anak ang iya pagkabutang. 13Sa tapos ang pila ka adlaw ginbaligya sang manghod ang iya bahin sang pagkabutang kag naglakat nga dala niya ang kuwarta. Nagkadto sia sa malayo nga duog, sa diin gin-uyangan niya ang iya kuwarta sa patuyang nga pangabuhi. 14Gin-urot niya gasto ang tanan niya nga kuwarta. Dayon nag-abot ang tama nga tiggulotom sa sadto nga duta kag nagpiot ang iya pangabuhi. 15Gani nagpamugon sia sa isa sang mga pumoluyo sa sadtong duta, nga nagpadala sa iya sa uma sa pagsagod sang mga baboy. 16Buot niya kuntani nga sudlan ang iya tiyan sang bahog sang baboy, pero wala sing may naghatag sini sa iya. 17Sang ulihi nakatalupangod sia sang iya kahimtangan kag nagsiling, ‘Ang tanan nga mga mamumogon sang akon amay may pagkaon nga nagasulobra lang, kag ako iya daw mapatay na sa kagutom. 18Mapauli ako kag magasiling sa akon amay, “Tay, nakasala ako batok sa Dios kag batok sa imo. 19Indi na ako takos nga pagatawgon pa nga imo anak. Kabiga ako nga isa sang imo mga mamumogon.” ’ 20Gani nagpauli sia sa iya amay. “Malayo pa sia sa ila balay sang makita sia sang iya amay. Ang tagipusoon sang iya amay napun-an gid sing kaluoy, gani dumalagan sia kag ginhakos ang iya anak kag ginhalukan. 21‘Tay,’ siling sang anak, ‘Nakasala ako batok sa Dios kag batok sa imo. Indi na ako takos nga pagatawgon pa nga imo anak.’ 22Pero ang iya amay nagtawag sang iya mga suloguon, ‘Dali kamo, dalha ninyo diri ang labing malahalon gid nga bayu kag ipasuksok sa iya. Suksoki sang singsing ang iya tudlo kag sang sapatos ang iya mga tiil. 23Dayon kuhaa ninyo ang pinatambok nga tinday sang baka kag ihawa ini, kay mahiwat kita sing punsyon kag magkinasadya! 24Kay ining akon anak napatay, pero karon nabuhi; nadula sia, pero karon nakita na.’ Kag nagsugod sila sa pagkinasadya. 25“Sa pihak nga bahin, ang anak nga magulang yadto sa uma. Sang nagapauli sia kag nagahinampot na sa balay, nabatian niya ang tinukar kag sinaot. 26Gintawag niya ang isa sang mga suloguon kag ginpamangkot, ‘May ano diri?’ 27Ang suloguon nagsabat, ‘Ang imo utod nagpauli kag si tatay mo nagpaihaw sang pinatambok nga tinday sang baka, kay nakapauli sia nga wala man maano.’ 28Naakig gid ang magulang kag indi sia magsulod sa balay. Gani ang iya amay naggwa kag nag-uloulo sa iya nga magsulod. 29Ginsingganan niya ang iya amay, ‘Abi kon sa imo man lugar, tan-awa bala, sa sulod sining mga tinuig nagpangabudlay ako nga daw suloguon mo kag bisan kaisa lang wala gid ako maglapas sang imo sugo. Ano ang ginhatag mo sa akon? Wala mo gani ako mahatagi bisan tinday lang sang kanding agod magkasadya ako upod sa akon mga abyan! 30Pero ining anak mo nag-uyang sang imo pagkabutang upod sa mahigko nga mga babayi, kag sang pagpauli niya gin-ihaw mo ang pinatambok nga tinday sang baka para sa iya.’ 31‘Anak ko,’ ang sabat sang amay, ‘ikaw imo yari man pirme sa balay kag ang tanan nga akon imo. 32Pero dapat kita maghiwat sing punsyon kag magkalipay, kay ang imo utod napatay, pero karon nabuhi; nadula sia, pero karon nakita na.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\