LUCAS 16

50lang.’

1Si Jesus nagsiling sa iya mga gintuton-an, “May isa ka manggaranon nga tawo nga may enkargado. Ini nga enkargado ginsumbong sa iya nga nagausik lang sang pagkabutang sang iya amo. 2Ginpatawag niya ang iya enkargado kag ginpamangkot, ‘Ano ining nabatian ko nahanungod sa imo? Hatagi ako sing husay sang akon pagkabutang nga gintugyan ko sa imo, kay pahalinon ko ikaw.’ 3Ang enkargado nagsiling sa iya kaugalingon, ‘Ano bala ang himuon ko, kay pahalinon ako sang akon amo? Wala ako sing kusog sa pagkutkot, kag nahuya ako magpakilimos. 4A, nahibaluan ko na kon ano ang akon himuon, agod nga kon wala na ako sing obra may mga abyan ako nga magabaton sa akon sa ila mga puloy-an.’ 5Gani ginpatawag niya ang tanan nga mga tawo nga nakautang sa iya amo. Sa nahauna nagpamangkot sia, ‘Pila ang utang mo sa akon amo?’ 6Nagsabat ang tawo, ‘Isa ka gatos ka barel nga lana sang olibo.’ Ang enkargado nagsiling sa iya, ‘Yari ang imo listahan. Pungko ka kag isulat nga 50 lang.’ 7Sa isa na man nagpamangkot sia, ‘Kag ikaw, pila ang utang mo?’ Nagsabat sia, ‘Isa ka libo ka sako nga trigo.’ Nagsiling sa iya ang enkargado, ‘Yari ang imo listahan. Isulat nga 800 lang.’ 8Ang amo sining di-matarong nga enkargado nagdayaw sa iya bangod sang iya pagkaabtik, kay ang mga tawo sining kalibutan maabtik pa sang sa mga tawo nga yara sa kapawa sa pagpatikang sang ila mga bulohaton.” 9Si Jesus nagpadayon sa pagsiling, “Gani nagasiling ako sa inyo, gamita ninyo ang dutan-on nga manggad sa pagpangamigo, agod nga kon ining manggad maurot na pagabatunon kamo sa puloy-an nga wala sing katapusan. 10Ang matutom sa diutay nga mga butang magamatutom man sa dalagku nga mga butang, kag ang indi masaligan sa diutay nga mga butang indi man masaligan sa dalagku nga mga butang. 11Gani, kon indi kamo masaligan sa pagpatikang sang manggad nga dutan-on, sin-o ang makasalig sa pagtugyan sa inyo sang matuod nga manggad? 12Kag kon indi kamo masaligan sang mga pagkabutang nga iya sang iban, sin-o bala ang magahatag sa inyo sang pagkabutang nga para sa inyo? 13“Wala sing suloguon nga makaalagad sa duha ka agalon, kay pakalainon niya ang isa kag higugmaon ang isa, ukon pasulabihon niya ang isa kag tamayon ang isa. Indi kamo makaalagad sa Dios kag sa manggad!” 14Ang mga Fariseo nga nakabati sini tanan, nagyaguta kay Jesus kay makikuwarta sila. 15Si Jesus nagsiling sa ila, “Ginapakamatarong ninyo ang inyo kaugalingon sa atubangan sang mga tawo, pero ang Dios nakahibalo sang inyo tagipusoon. Kay ang ginapakamahal sang mga tawo kangil-aran sa Dios. 16“Ang Kasugoan ni Moises kag ang mga sinulat sang mga propeta tubtob lamang kay Juan Bautista. Halin sadto nga tion ang Maayong Balita sang Ginharian sang Dios ginawali kag ang mga tawo nagatinguha sa pagsulod sa Ginharian. 17Pero mahapos pa nga magtaliwan ang langit kag ang duta sang sa mawala ang isa ka diutay nga bahin sang kasugoan. 18“Ang tawo nga nagabulag sa iya asawa kag nagapangasawa sang isa pa gid ka babayi nagapanginbabayi, kag ang tawo nga nagapangasawa sang ginbulagan nga babayi nagapanginbabayi.” 19“May isa anay ka manggaranon nga tawo nga nagabayu sing malahalon kag nagapatuyang sa iya pagkaon adlaw-adlaw. 20May isa man ka imol nga tawo nga ginhingalanan kay Lazaro nga puno sang katol. Ini sia pirme lang ginadala sa puwertahan sang balay sadtong manggaranon nga tawo 21kag nagahandom sia nga makakaon sang nagakadagdag nga mga pagkaon gikan sa lamisa sang manggaranon. Bisan pa ang mga ido nagapalapit kag nagadilap sang iya katol. 22Ang imol nga tawo napatay kag gindala sang mga anghel sa luyo gid ni Abraham. Ang manggaranon nga tawo napatay man kag ginlubong. 23Nag-antos sia didto sa Hades kag sang pagtangla niya nakita niya sa malayo si Abraham kag si Lazaro sa iya gid luyo. 24Gani nagpanawag sia, ‘Amay nga Abraham! Kaluoyi ako, kag ipadala si Lazaro sa pagtum-oy sang iya tudlo sa tubig kag pabugnawan ang akon dila, kay tama ang akon pag-antos sa sini nga kalayo.’ 25Pero si Abraham nagsabat, ‘Dumdoma, anak ko, nga sang nagakabuhi pa ikaw, imo ang tanan nga maayo nga mga butang, samtang ang kay Lazaro iya ang malain nga mga butang. Pero karon nagakalipay sia diri, samtang ikaw imo nagakasakit. 26Wala labot sina, sa gin-utlan naton may daku nga kadadalman, gani ang luyag magkadto dira halin diri indi makatabok, kag wala man sing may makatabok halin dira pakari diri.’ 27Ang manggaranon nga tawo nagsiling, ‘Amay, kon amo ina, nagapakiluoy ako sa imo nga ipadala mo si Lazaro sa balay sang akon amay, 28sa diin may lima pa ako ka mga utod nga lalaki. Pakadtoa sia didto sa pagpaandam sa ila agod nga sila indi man magkadto sa sining duog sang pag-antos.’ 29Si Abraham nagsabat, ‘Didto man si Moises kag ang mga propeta sa pagpaandam sa imo mga utod nga lalaki. Papamatia ang imo mga utod sa ginahambal nila.’ 30Ang manggaranon nga tawo nagsabat, ‘Amay nga Abraham, kulang pa ina. Kon may isa nga mabanhaw kag magkadto sa ila, ti, magabiya sila sa ila mga sala.’ 31Pero si Abraham nagsiling, ‘Kon indi sila magpamati kay Moises kag sa mga propeta, indi man ina sila magpamati bisan pa may isa nga mabanhaw.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\