LUCAS 17

1Si Jesus nagsiling sa iya mga gintuton-an, “Indi malikawan ang mga kabangdanan nga ang mga tawo magapakasala, pero kailo man sia nga manginkabangdanan sang pagpakasala. 2Maayo pa nga tabiran ang iya liog sing daku nga bato nga galingan kag itagbong sia sa dagat, sang sa manginkabangdanan sia sang pagpakasala sining magamay nga kabataan. 3Mag-andam kamo! “Kon ang imo utod makasala, sawaya sia, kag kon maghinulsol sia, patawara sia. 4Kon makasala sia sa imo sing makapito sa isa ka adlaw, kag sa tagsa ka pagpakasala niya nagakadto sia sa imo kag nagasiling, ‘Nagahinulsol ako,’ patawara sia.” 5Ang mga apostoles nagsiling sa Ginoo, “Dugangi ang amon pagtuo.” 6Ang Ginoo nagsabat, “Kon may pagtuo kamo subong ka daku sang binhi sang mostasa makasiling kamo sa sining kahoy nga sikomoro, ‘Gabuta ang imo mga gamot kag itanom ang imo kaugalingon sa dagat!’ kag magatuman ini sa inyo.” 7“Abi ang isa sa inyo may suloguon nga nagaarado ukon nagabantay sang mga karnero. Kon magpauli sia halin sa uma, nagasiling bala kamo sa iya, ‘Dali, kaon na’? 8Wala gid kamo nagasiling sini. Sa baylo, nagasiling kamo sa iya, ‘Ihanda ang akon panihapon, mag-ilis ka kag magsirbe sa akon samtang nagakaon kag nagainom ako. Magkaon kag mag-inom ka ugaling kon tapos na ako.’ 9Indi bala nga wala gid kamo sing pasalamatan sa suloguon kon ang ginahimo niya amo lamang ang ginasugo sa iya? 10Subong man ini sa inyo; sa tapos ninyo mahimo ang tanan nga ginsugo sa inyo, magsiling kamo, ‘Mga suloguon man lang kami. Gintuman lamang namon ang amon katungdanan.’ ” 11Sang nagapakadto si Jesus sa Jerusalem nag-agi sia sa dulonan sang Samaria kag Galilea. 12Sang nagapasulod sia sa isa ka baryo ginsugata sia sang napulo ka mga aruon. Ang mga aruon nagtindog sa unhan 13kag nagsinggit, “Jesus nga manunodlo, kaluoyi kami!” 14Nakita sila ni Jesus kag nagsiling sia sa ila, “Lakat kamo kag ipatan-aw ang inyo kaugalingon sa mga pari.” Sang nagalakat sila nag-ayo sila. 15Ang isa sa ila, sang matalupangdan niya nga nag-ayo na sia, nagbalik nga nagadayaw sa Dios sa mabaskog nga tingog. 16Nagluhod sia sa tiilan ni Jesus kag nagpasalamat sa iya. Yadto nga tawo taga-Samaria. 17Si Jesus nagsiling, “Indi bala napulo ka tawo ang gintinluan? Karon diin na ang siyam? 18Ngaa ining dumoluong lang ang nagbalik sa pagpasalamat sa Dios?” 19Si Jesus nagsiling sa tawo, “Tindog ka kag maglakat. Ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.” 20May mga Fariseo nga nagpamangkot kay Jesus kon san-o magaabot ang Ginharian sang Dios. Nagsabat sia sa ila, “Indi mahibal-an ang pag-abot sang Ginharian sang Dios. 21Wala sing makasiling, ‘Tan-awa ninyo, yari diri!’ ukon ‘Yadto didto!’ kay ang Ginharian sang Dios yara sa inyo.” 22Dayon nagsiling sia sa mga gintuton-an, “Magaabot ang mga inadlaw nga magahandom kamo sa pagtan-aw sang isa sang mga inadlaw sang Anak sang Tawo, pero indi ninyo ini makita. 23May magasiling sa inyo, ‘Tan-awa, yadto didto!’ ukon, ‘Tan-awa, yari diri.’ Pero indi kamo magkadto sa pagpangita sini. 24Subong nga ang kilat nagaidlab kag nagapasanag sang langit halin sa pihak tubtob sa pihak, mangin-amo man ang Anak sang Tawo sa iya pag-abot. 25Ugaling dapat sia anay mag-antos sing madamo kag pagasikwayon sang mga tawo sa sini nga panahon. 26Subong sang natabo sa mga adlaw ni Noe, amo man ang matabo sa inadlaw sang Anak sang Tawo. 27Ang tanan nagkalaon kag nag-ininom, ang mga lalaki nagpalangasawa kag ang mga babayi nagpalamana, tubtob sa adlaw nga si Noe nagsulod sa arka kag ang anaw nag-abot kag naglumos sa ila tanan. 28Amo man ang natabo sa mga inadlaw ni Lot. Nagkalaon kag nag-ininom sila, nagpamakal kag nagpamaligya sila, nagpananom sila kag nagpatindog sang mga balay. 29Pero sa adlaw nga si Lot nakagwa sa Sodoma, nag-ulan sing kalayo kag asupre didto sa Sodoma kag nagkalamatay ang tanan nga mga tawo. 30Manginkaangay man sini sa adlaw nga ipahayag ang Anak sang Tawo. 31“Sa sadto nga adlaw ang tawo nga yara sa atop sang iya balay indi na magpanaog sa pagkuha sang iya pagkabutang nga yara sa sulod sang balay. Sa amo man nga bagay, ang tawo nga yara sa iya uma indi na magpauli. 32Dumdoma ninyo ang asawa ni Lot. 33Ang nagatinguha sa pagluwas sang iya kabuhi madula niya ini, kag ang bisan sin-o nga nagadula sang iya kabuhi maluwas niya ini. 34Nagasiling ako sa inyo, sa sina nga gab-i may duha ka tawo nga magatulog sa isa ka higdaan, ang isa kuhaon kag ang isa ibilin. 35May duha ka babayi nga nagagaling, ang isa kuhaon kag ang isa ibilin. [ 36May duha ka tawo sa latagon, ang isa kuhaon kag ang isa ibilin.]” 37Ang mga gintuton-an nagpamangkot sa iya, “Diin bala, Ginoo?” Si Jesus nagsabat, “Kon diin ang lawas nga patay, didto man magatipon ang mga uwak.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\