LUCAS 18

1Dayon si Jesus nagsugid sa ila sining palaanggiran, sa pagtudlo sa ila nga dapat sila magpangamuyo pirme kag indi magpakaluya. 2“Sa isa ka banwa may isa ka hukom nga wala nagakahadlok sa Dios ukon nagatahod sa mga tawo. 3Kag may babayi nga balo sa sadto man nga banwa nga wala patay ang kadto sa iya kag nagasiling, ‘Buligi ako batok sa akon kasumpong.’ 4Sa malawig nga tinion indi gid magbulig ang hukom, pero sang ulihi nagsiling sia sa iya kaugalingon, ‘Bisan nga wala ako nagakahadlok sa Dios kag wala man nagatahod sa tawo, 5pero tungod sang iya kasabad tinguhaan ko nga mabuligan sia, basi kon matak-an ako sang iya pagbalikbalik diri.’ ” 6Kag ang Ginoo nagpadayon sa pagsiling, “Pamatii ninyo ang ginsiling sang hukom nga di-matarong. 7Karon, indi bala nga ang Dios magaapin sa iya kaugalingon nga mga tawo nga nagapangayo sa iya sing bulig sa adlaw kag gab-i? Magapabuyanboyan bala sia sa pagbulig sa ila? 8Nagasiling ako sa inyo, magaapin sia sa ila sa gilayon. Pero kon magkari ang Anak sang Tawo, makakita bala sia sing pagtuo diri sa duta?” 9Sa mga tawo nga nagakabig sang ila kaugalingon nga matarong kag nagatamay sa iban, si Jesus nagsugid man sini nga palaanggiran. 10“May duha ka tawo nga nagkadto sa templo sa pagpangamuyo. Ang isa Fariseo kag ang isa manugsokot sang buhis. 11Ang Fariseo nagtindog kag nagpangamuyo sing subong sini, ‘Nagapasalamat ako sa imo, O Dios, nga indi ako subong sang iban nga mga tawo nga sakon, mga madaya, mga babayidor, ukon subong sining manugsokot sang buhis. 12Nagapuasa ako sing makaduha sa isa ka simana, kag nagahatag ako sa imo sang ikapulo sang tanan ko nga kinitaan.’ 13Pero ang manugsokot sang buhis nagtindog sa malayo, kag indi gani sia magtangla sa langit, kundi nagpamukpok sang iya dughan kag nagsiling, ‘O Dios, kaluoyi ako nga makasasala!’ 14Nagasiling ako sa inyo nga ining tawo nagpauli sa iya balay nga ginpakamatarong sang sa isa. Kay ang nagapakataas sang iya kaugalingon pagapaubson, kag ang nagapaubos sang iya kaugalingon pagapataason.” 15May mga tawo nga nagdala sang ila magamay nga kabataan sa kay Jesus agod nga tungtongan niya sila sang iya kamot. Sang pagkakita sini sang mga gintuton-an ginsabdong nila ang mga tawo. 16Pero si Jesus nagtawag sang mga kabataan kag nagsiling, “Tugoti ang mga kabataan sa pagkari sa akon. Indi sila pagdumilii, kay ang Ginharian sang Dios ila sang mga kaangay nila. 17Dumdoma ninyo ini! Ang bisan sin-o nga indi magbaton sang Ginharian sang Dios subong sang bata nga diutay, indi makasulod sa amo nga Ginharian.” 18Ang isa ka pangulo sang mga Judio nagpamangkot kay Jesus, “Maayo nga Manunodlo, ano bala ang akon dapat himuon agod maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan?” 19Si Jesus nagsiling sa iya, “Ngaa ginatawag mo ako nga maayo? Wala sing bisan sin-o nga maayo, kundi ang Dios lamang. 20Nahibaluan mo ang mga kasugoan, ‘Indi ka magpanginbabayi ukon magpanginlalaki, indi ka magpatay, indi ka magpangawat, indi ka magbutig, tahura ang imo amay kag iloy.’ ” 21Ang tawo nagsabat, “Gintuman ko ini nga mga sugo halin pa sang gintuboan ako sing buot.” 22Sang pagkabati ni Jesus sini nagsiling sia sa iya, “Isa pa ka butang ang dapat mo himuon. Ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang kag ipanagtag ang kuwarta sa mga imol, kag may manggad ka sa langit. Dayon magkari ka kag mag-upod sa akon.” 23Pero sang pagkabati sini sang tawo nagkasubo sia, kay manggaranon gid sia. 24Sang pagkakita ni Jesus nga nagkasubo ang tawo, nagsiling sia, “Daw ano kabudlay ang pagsulod sang mga manggaranon sa Ginharian sang Dios! 25Kay mas mabudlay para sa isa ka manggaranon ang pagsulod sa Ginharian sang Dios sang sa isa ka kamelyo nga maglusot sa buho sang dagom.” 26Ang mga tawo nga nakabati sa iya nagpamangkot, “Karon, sin-o na lang ang maluwas?” 27Si Jesus nagsabat, “Ang indi mahimo sang mga tawo, mahimo sang Dios.” 28Dayon si Pedro nagsiling, “Ti, kami amon, ginbayaan namon ang tanan kag nag-upod kami sa imo.” 29Si Jesus nagsiling sa ila, “Huo, nagasiling ako sa inyo sini: ang bisan sin-o nga nagabiya sang iya balay ukon asawa ukon mga utod nga lalaki ukon ginikanan ukon kabataan tungod sa Ginharian sang Dios, 30magabaton sa sini nga panahon sing madamo pa sang sa iya ginbayaan, kag kabuhi nga walay katapusan sa panahon nga palaabuton.” 31Ginpain ni Jesus ang dose ka gintuton-an, kag ginsingganan, “Pamati kamo! Makadto kita sa Jerusalem sa diin matuman ang tanan nga ginsulat sang mga propeta nahanungod sa Anak sang Tawo. 32Pagaitugyan sia sa mga Gentil nga magayaguta sa iya, magapakahuya sa iya kag magadupla sa iya. 33Pagabunalon nila sia kag pagapatyon, pero sa ikatlo nga adlaw mabanhaw sia.” 34Ang mga gintuton-an wala makahangop sini nga mga butang, kay ang kahulogan sini nga mga pulong nalipdan sa ila kag wala sila makahangop sang ginhambal ni Jesus. 35Sang nagahinampot si Jesus sa Jerico, may isa ka bulag nga nagalingkod sa higad sang dalan nga nagapakilimos. 36Sang pagkabati sang bulag nga may madamo nga mga tawo nga nagaagi nagpamangkot sia, “Ano ang nagakatabo?” 37Nagsabat sila, “Si Jesus nga taga-Nazaret nagaagi.” 38Nagsinggit sia, “Jesus! Kaliwat ni David, kaluoyi ako!” 39Ang mga yara sa una nagsaway sa iya kag ginsingganan sia nga maghipos. Sa baylo sini, nagsinggit pa gid sia sing mabaskog, “Kaliwat ni David, kaluoyi ako!” 40Gani si Jesus nagdulog kag nagsugo nga ang bulag dalhon sa iya. Sang malapit na sia, si Jesus nagpamangkot sa iya, 41“Ano ang luyag mo nga himuon ko sa imo?” Nagsabat sia, “Sir, luyag ko nga makakita ako liwat.” 42Dayon si Jesus nagsiling sa iya, “Makakita ka na! Ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.” 43Sa gilayon makakita na sia, kag nag-upod sia kay Jesus, nga nagahimaya sa Dios. Sang pagkakita sang mga tawo sini, nagdayaw sila tanan sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\