LUCAS 19

1Si Jesus nagsulod sa banwa sang Jerico kag nag-agi man lang sia didto. 2May pangulo sang manugsokot sang buhis didto nga manggaranon nga ginahingalanan kay Zaqueo. 3Nagtinguha sia sa pagtan-aw kon sin-o ini si Jesus, ugaling indi sia makakita tungod sang madamo nga mga tawo kay putot sia. 4Gani nagdalagan sia una sa mga tawo kag nagsaka sa kahoy nga sikomoro, agod makakita sia kay Jesus nga magaagi sa sadto nga dalan. 5Sang pag-abot ni Jesus sa sadto nga duog nagtangla sia kag nagsiling, “Zaqueo, panaog ka sing dalidali, kay madayon ako sa imo balay karon nga adlaw.” 6Nagpanaog si Zaqueo sing dalidali kag ginbaton niya si Jesus sa daku nga kalipay. 7Ang tanan nga mga tawo nga nakakita sini nagkulomuron, “Ini nga tawo nagdayon sa balay sang isa ka makasasala.” 8Si Zaqueo nagtindog kag nagsiling sa Ginoo, “Karon, Sir, ihatag ko sa mga imol ang katunga sang akon pagkabutang kag kon may gindayaan ako, bayaran ko sia sing apat ka pilo.” 9Si Jesus nagsiling sa iya, “Ang kaluwasan nag-abot sa sining panimalay karon nga adlaw, kay ini sia kaliwat man ni Abraham. 10Kay ang Anak sang Tawo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang nadula.” 11Sang nagapamati pa ang mga tawo nagsugid si Jesus sa ila sing isa ka palaanggiran kay malapit na sia sa Jerusalem, kag naghunahona sila nga ang Ginharian sang Dios manug-abot na. 12Gani nagsiling sia, “May isa ka dungganon nga tawo nga nagkadto sa malayo nga pungsod sa pagbaton sing isa ka ginharian kag dayon magapauli. 13Sa wala pa sia makalakat, gintawag niya ang iya napulo ka mga suloguon kag ginhatagan ang tagsatagsa sa ila sing P100 kag ginsingganan, ‘Patikanga ninyo ini tubtob nga mag-abot ako.’ 14Karon, ang iya mga kasimanwa nagdumot sa iya, gani nagpaapas sila sing mga tawo nga magasiling, ‘Indi kami luyag nga ini nga tawo maghari sa amon.’ 15“Ang dungganon nga tawo ginhimo nga hari kag nagbalik sia. Sa gilayon ginpatawag niya ang iya mga suloguon nga ginhatagan niya sing kuwarta, agod nga mahibaluan niya kon pila ang naganansya sang tagsatagsa sa ila. 16Ang nahauna nag-abot kag nagsiling, ‘Amoy, nakaganansya ako sing P1,000 sa P100 nga ginhatag mo sa akon.’ 17Nagsiling sia sa iya, ‘Maayo gid! Maayo ka nga suloguon! Tungod kay matutom ka sa diutay nga mga butang, magagahom ka sa napulo ka siyudad.’ 18Ang ikaduha nga suloguon nag-abot kag nagsiling, ‘Amoy, nakaganansya ako sing P500 sa P100 nga ginhatag mo sa akon.’ 19Nagsiling sia sa sini nga suloguon, ‘Magagahom ka sa lima ka siyudad.’ 20Ang isa pa ka suloguon nag-abot kag nagsiling, ‘Amoy, yari ang imo kuwarta. Gintago ko ini nga naputos sa panyo. 21Nahadlok ako sa imo kay maid-id ka nga tawo. Ginakuha mo ang indi imo, kag ginaani mo ang wala mo masab-og.’ 22Nagsiling sia sa iya, ‘Wala ka pulos nga suloguon! Ang imo mismo ginsiling amo ang magakondenar sa imo. Nakahibalo ikaw nga maid-id ako nga tawo, nga nagakuha sang indi akon kag nagaani sang wala ko masab-og. 23Ti, ngaa bala wala mo pag-ipatago sa bangko ang akon kuwarta? Kuntani sa akon pagbalik makuha ko ang akon kuwarta nga may saka na.’ 24Kag nagsiling sia sa mga nagatilindog didto, ‘Kuhaa ninyo sa iya ang kuwarta kag ihatag sa suloguon nga nakaganansya sing P1,000.’ 25Nagsiling sila sa iya, ‘Amoy, may P1,000 na sia!’ 26Nagsabat sia, ‘Nagasiling ako sa inyo nga ang may yara na, hatagan pa, pero ang wala iya, bisan ang diutay nga iya kuhaon pa. 27Karon, nahanungod sining akon mga kaaway nga indi luyag nga ako manginhari nila, dalha sila diri sa akon atubangan kag pamatya sila.’ ” 28Sa tapos makahambal sini si Jesus, nag-una sia sa ila pa Jerusalem. 29Sang naghinampot sia sa Betfage kag Betania, sa bukid sang mga Olivo, ginpauna niya ang duha sang iya mga gintuton-an 30kag ginsingganan, “Kadto kamo sa baryo nga yara sa unhan. Sa inyo pagsulod didto makita ninyo ang isa ka polyino nga nahigot kag wala pa gid masakyi sang tawo. Hubari ninyo ini kag dalha diri. 31Kon may mamangkot sa inyo, ‘Ngaa ginahubaran ninyo ini?’ singgani sia, ‘Ang Ginoo may kinahanglan sini.’ ” 32Naglakat sila kag ila nakita ang tanan suno sa ginhambal ni Jesus sa ila. 33Sang ginahubaran nila ang polyino, ang mga tag-iya nagsiling sa ila, “Ngaa ginahubaran ninyo ina?” 34Nagsabat sila, “Ang Ginoo may kinahanglan sini.” 35Dayon gindala nila ang polyino kay Jesus, ginhampiluan sang ila mga kunop kag ginpasakay si Jesus. 36Sang nagalakat na ang polyino naghumlad sila sang ila mga kunop sa dalan. 37Sang nagahilapit sia sa Jerusalem, sa kunsaran sang bukid sang mga Olivo, madamo sang iya mga gintuton-an ang nagpasalamat sa Dios kag nagdayaw sa iya sa mabaskog nga tingog tungod sang gamhanan nga mga buhat nga ila nakita. 38Nagsiling sila, “Dayawon ang Hari nga nagakari sa ngalan sang Ginoo! Paghidait sa langit, kag himaya sa Dios!” 39Karon ang iban nga mga Fariseo nga yara upod sa mga tawo nagsiling, “Manunodlo, pahipusa ang imo mga gintuton-an.” 40Si Jesus nagsabat, “Nagasiling ako sa inyo, kon maghipos sila, ang mga bato mismo magasinggit!” 41Sang malapit na gid si Jesus sa Jerusalem kag sang nakita niya ini, naghibi sia tungod sini nga siyudad. 42Nagsiling sia, “Kon nahibaluan mo lang kuntani karon nga adlaw kon ano ang kinahanglan agod may paghidait ka! Ugaling karon indi ka sini makakita. 43Magaabot ang adlaw nga ang imo mga kaaway magalibot sa imo sing mga trinsera, magakibon sa imo, kag magaatake sa imo sa atubangan, sa kilid kag sa likod. 44Laglagon ka nila lakip ang mga tawo sa sulod sang imo mga pader. Wala ka gid sing bato nga mabilin nga nagasampaw sa isa, tungod nga wala mo pagkilalaha ang tion sang pagkari sang Dios sa pagluwas sa imo!” 45Si Jesus nagsulod sa templo kag iya ginpangtabog ang mga manugbaligya 46kag nagsiling sia sa ila, “Nasulat sa mga Kasulatan nga ang Dios nagsiling, ‘Ang akon balay manginbalay nga palangamuyoan.’ Pero ginhimo ninyo ini nga palanaguan sang mga makawat.” 47Adlaw-adlaw si Jesus nagpanudlo sa templo. Ang pangulo nga mga pari, ang mga manunodlo sang Kasugoan, kag ang mga pangulo sang banwa nagtinguha sa pagpatay sa iya, 48pero wala sila sing kahigayunan sa paghimo sini, kay ang mga tawo nawili sa pagpamati sa iya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\