LUCAS 2

1Sadto nga panahon ang Emperador nga si Augusto nagmando nga ang tanan nga ginsakpan sang Emperyo magpalista sang ila kaugalingon para sa senso. 2Ining nahauna nga pagpanglista ginhimo sang si Cirenio ang gobernador sang Siria. 3Gani ang tagsatagsa nagpauli sa iya kaugalingon nga banwa sa pagpalista. 4Halin sa banwa sang Nazaret sa Galilea, si Jose nagpauli sa Judea, sa banwa nga ginatawag Betlehem, sa diin natawo si Haring David. Nagkadto sia didto kay sia kaliwat ni David. 5Nagpalista sia upod kay Maria nga ginsaad nga mangin-asawa niya. Nagabusong na si Maria, 6kag samtang didto sila sa Betlehem nag-abot ang tion nga inugbata na niya. 7Nagbata sia sang iya panganay nga lalaki. Ginputos niya ini sang lampin kag ginpahigda sa isa ka pasungan kay wala na sing lugar para sa ila sa balay nga dalayunan. 8Sa sadto nga duog may mga manugbantay sang karnero nga nagapulaw sa latagon sa bilog nga gab-i sa pagbantay sang ila mga hayop. 9Ang isa ka anghel sang Ginoo nagpakita sa ila, kag ang himaya sang Ginoo nagsilak sa ila. Hinadlukan gid sila, 10pero ang anghel sang Ginoo nagsiling sa ila, “Indi kamo magkahadlok! kay nagkari ako sa pagdala sa inyo sing Maayong Balita nga magahatag sing daku nga kalipay sa tanan nga mga tawo. 11Karon gid nga gab-i natawo sa banwa ni David ang inyo Manlulowas, ang Cristo nga Ginoo! 12Amo ini ang tanda para sa inyo: makita ninyo ang isa ka bata nga naputos sang lampin kag nagahigda sa isa ka pasungan.” 13Sa hinali nagpakita ang isa ka guban sang mga anghel sang langit kag nagbuylog sa sadto nga anghel kag nagkanta sila sini nga mga pagdayaw sa Dios: 14“Himaya sa Dios sa kahitaasan! Kag paghidait sa duta Sa mga tawo nga iya nahamut-an!” 15Sang makahalin na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga manugbantay sang karnero nagsinilingay, “Dali makadto kita sa Betlehem kag tan-awon ta ining hitabo nga ginpahayag sang Ginoo sa aton.” 16Gani, nagdalidali sila sa pagkadto sa Betlehem kag nakita nila si Maria kag si Jose, kag ang bata nga nagahigda sa isa ka pasungan. 17Sang makita nila ang bata, ginpanugid nila ang ginhambal sa ila sang anghel nahanungod sini nga bata. 18Ang tanan nga nakabati sini natingala gid sang ginpanugid sa ila sang mga manugbantay sang karnero. 19Pero gintipigan ni Maria ini nga mga butang kag ginpamalandungan sa iya kaugalingon. 20Ang mga manugbantay sang karnero nagbalik nga nagahimaya kag nagadayaw sa Dios tungod sang tanan nga ila nabatian kag nakit-an; subong gid ini sang ginhambal sa ila sang anghel. 21Sa ikawalo nga adlaw, sang mag-abot na ang tion nga pagatulion ang bata, ginhingalanan sia kay Jesus, ang ngalan nga ginhatag sa iya sang anghel sa wala pa sia ginbusong sang iya iloy. 22Nag-abot ang tion nga si Jose kag si Maria kinahanglan magtuman sang seremoniya sang pagpaninlo suno sa Kasugoan ni Moises. Gani, gindala nila ang bata sa Jerusalem agod ihalad sa Ginoo. 23Amo ini ang nasulat sa kasugoan sang Ginoo, “Ang tagsa ka panganay nga lalaki ihalad sa Ginoo.” 24Nagdulot man sila sing halad suno sa nasiling sa kasugoan sang Ginoo, “Duha ka tukmo, ukon duha ka kuyabog nga pating.” 25Sa sadto nga tion may tawo nga nagapuyo sa Jerusalem nga ang iya ngalan si Simeon. Ini nga tawo matarong kag matinuohon sa Dios, kag nagahulat sang pagluwas sa Israel. Ang Espiritu Santo yara sa iya, 26kag nagpasalig sa iya nga indi sia mapatay sa wala pa niya makita ang ginsaad sang Ginoo nga Cristo. 27Sa pagtuytoy sang Espiritu, si Simeon nagkadto sa templo. Sang gindala ang bata nga si Jesus sang iya mga ginikanan sa pagtuman sang ginasiling sang Kasugoan, 28ginkugos ni Simeon ang bata kag nagpasalamat sia sa Dios nga nagasiling: 29“Karon, O Ginoo, Gintuman mo ang imo saad, Kag mapataliwan mo na Ang imo alagad sa paghidait. 30Kay ang akon gid mga mata Nakakita sang imo kaluwasan, 31Nga gin-aman mo sa atubangan Sang tanan nga mga katawuhan: 32Isa ka kapawa Nga magaiwag sa mga Gentil, Kag manginhimaya Sa imo mga tawo sa Israel.” 33Ang amay kag iloy sang bata natingala gid sang ginhambal ni Simeon nahanungod sa iya. 34Si Simeon nagbendisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sang bata, “Ini nga bata ginpili sang Dios nga manginkalaglagan ukon kaluwasan sang madamo sa Israel. Sia mangintanda gikan sa Dios nga pagakontrahon sang madamo, 35kag magapahayag sang ila tinago nga mga panghunahona. Kag ang kalisod, subong sang isa ka matalom nga espada, magalapos sang imo kaugalingon nga tagipusoon.” 36May propeta nga babayi nga si Ana nga anak ni Fanuel gikan sa tribo ni Aser. Ini sia isa ka tigulang nga pito ka tuig lang ang ila pagpuyo sang iya bana kag mabalo sia. 37Otsentay kuwatro na ka tuig nga nabalo sia kag sa sini nga kalawigon wala gid sia makagwa sa templo. Sa adlaw kag gab-i nagaalagad sia sa Dios kag nagapuasa kag nagapangamuyo. 38Sa sadto gid nga takna nag-abot sia kag nagpasalamat sa Dios, kag nagpanugid sia nahanungod sang bata sa tanan nga mga tawo nga nagahulat sang pagtubos sang Dios sa Jerusalem. 39Sang natuman na nila ang tanan nga ginasiling sang kasugoan sang Ginoo, nagbalik sila sa Galilea sa ila kaugalingon nga banwa nga Nazaret. 40Ang bata nagdaku kag nagbakod, nga napun-an sang kaalam, kag ang grasya sang Dios yara sa iya. 41Tuigtuig ang mga ginikanan ni Jesus nagakadto sa Jerusalem sa Piesta sang Pascua. 42Sang dose na ka tuig ang edad ni Jesus nagpamiesta sila subong sang kinaandan nga ginahimo nila. 43Sang tapos na ang piesta nagpauli sila, pero ang bata nga si Jesus nagpabilin sa Jerusalem nga wala matalupangdi sang iya ginikanan. 44Naghunahona sila nga yara man lang sia upod sa ila mga kaupdanan kag sang nakapanglakaton na sila sing isa ka adlaw ginpangita nila sia sa ila mga paryente kag mga abyan. 45Wala nila sia makita, gani nagbalik sila sa Jerusalem sa pagpangita sa iya. 46Sa ikatlo nga adlaw nakita nila sia sa templo nga nagapungko upod sa mga manunodlo nga Judio nga nagapamati kag nagapamangkot sa ila. 47Ang tanan nga nakabati sa iya natingala gid sa iya kaalam kag mga sabat. 48Natingala ang iya ginikanan sang makita nila sia, kag ginsingganan sia sang iya iloy, “Noy, ngaa man nga ginhimo mo ini sa amon? Tan-awa bala, nalisdan kami ni tatay mo sa pagpangita sa imo.” 49Nagsabat sia sa ila, “Ngaa bala nga ginapangita gid ninyo ako? Wala bala kamo makahibalo nga kinahanglan nga yara ako sa balay sang akon Amay?” 50Pero wala sila makahangop sang ginhambal niya sa ila. 51Gani si Jesus nag-upod sa ila pabalik sa Nazaret, sa diin nagmatinumanon sia sa ila. Ang iya iloy nagtipig sini tanan sa iya tagipusoon. 52Si Jesus nagdaku kag nagtubo sa kaalam kag nahamut-an sia sang Dios kag sang mga tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\