LUCAS 20

1Isa ka adlaw, si Jesus didto sa templo nga nagapanudlo kag nagawali sa mga tawo sang Maayong Balita. Nagpalapit sa iya ang pangulo nga mga pari, ang mga manunodlo sang Kasugoan kag ang mga katigulangan sang mga Judio 2kag nagsiling sa iya, “Sugiri kami kon ano ang imo awtoridad sa paghimo sining mga butang? Sin-o ang naghatag sa imo sini nga awtoridad?” 3Si Jesus nagsabat sa ila, “Ako man magapamangkot sa inyo. Sugiri ninyo ako, 4ang pagbautiso ni Juan nagikan bala sa Dios ukon sa tawo?” 5Silahanon man lang ang nagbinais nga nagasiling, “Ano ang isiling ta? Kon magsiling kita, ‘Gikan sa Dios,’ magasiling sia, ‘Ti, ngaa wala kamo magtuo sa iya?’ 6Pero kon magsiling kita, ‘Gikan sa mga tawo,’ batuhon kita sini nga mga tawo, kay nagapati gid sila nga si Juan propeta.” 7Gani nagsabat sila, “Wala kami makahibalo kon diin ini nagikan.” 8Si Jesus nagsiling sa ila, “Ti, indi man ako magsugid sa inyo kon sa ano nga awtoridad ginahimo ko ini nga mga butang.” 9Dayon si Jesus nagsugid sa mga tawo sini nga palaanggiran, “May isa ka tawo nga nagtanom sing ubas sa iya uma kag ginpaagsahan niya ini. Dayon nagpanglakaton sia sa iban nga lugar sing madugay. 10Sang tion na nga inugpamupo sang ubas, ginpadala niya ang isa sang iya mga suloguon sa pagkuha sang iya parti. Pero ang mga agsador nagbunal sang suloguon kag ginpabalik nila sia nga wala sing dala. 11Gani nagpadala na man sia sing isa pa ka suloguon, pero ini sia ginbunal man sang mga agsador, ginpakahuy-an kag ginpabalik nga wala man sing dala. 12Dayon nagpadala pa gid sia sang ikatlo nga suloguon. Ginsakit nila sia kag ginhaboy sa gwa. 13Karon ang tag-iya sang uma nagsiling, ‘Ano ang himuon ko? Ipadala ko ang akon pinalangga nga anak. Tahuron gid nila sia!’ 14Pero sang pagkakita sang mga agsador sang anak nagsinilingay sila, ‘Amo ini ang manunobli. Dali patyon ta sia kag ang uma mangin-aton.’ 15Gani gindala nila sia sa gwa sang uma kag ginpatay.” Si Jesus nagpamangkot, “Karon ano bala ang himuon sang tag-iya sang uma sa iya mga agsador? 16Kadtuan niya kag pamatyon yadtong mga agsador kag ihatag ang uma sa iban nga mga agsador.” Pagkabati sini sang mga tawo nagsiling sila, “Ipahilayo ini sang Dios.” 17Si Jesus nagtulok sa ila kag nagpamangkot, “Ano bala ang kahulogan sining kasulatan? ‘Ang bato Nga ginsikway sang mga manunokod Nanginpamakod nga bato.’ 18Ang mahulog sa sadto nga bato mapusa, kag ang mahulogan sadto nga bato madugmok subong sang yab-ok.” 19Ang mga manunodlo sang Kasugoan kag ang pangulo nga mga pari nagtinguha sa pagdakop kay Jesus sadto gid nga tion, kay nahibaluan nila nga ginsugid niya ining palaanggiran batok sa ila, pero nahadlok sila sa mga tawo. 20Gani ginhulat nila ang nagakaigo nga tion. May ginbayaran sila nga mga tawo sa pagpakunokuno nga sinsero sila, kag sa pagdakupdakop kay Jesus paagi sa mga pamangkot agod nga matugyan nila sia sa gahom kag awtoridad sang Gobernador. 21Ining mga espiya nagsiling kay Jesus, “Manunodlo, nahibaluan namon nga husto ang imo ginahambal kag ginatudlo. Nahibaluan namon nga wala ka sing may ginapasulabi, kundi nagatudlo ka sang kamatuoran nahanungod sang kabubot-on sang Dios para sa tawo. 22Gani sugiri kami, batok bala sa aton Kasugoan nga magbayad kami sing buhis sa Emperador sa Roma, ukon indi?” 23Ugaling nasat-uman ni Jesus ang ila kalag-it, gani nagsiling sia sa ila, 24“Abi ipakita ninyo sa akon ang isa ka sinsilyo. Kay sin-o bala dagway kag ngalan ang yari diri?” Nagsabat sila, “Iya sang Emperador.” 25Si Jesus nagsabat, “Kon amo ina, ihatag ninyo sa Emperador ang mga butang nga iya sang Emperador, kag sa Dios ang mga butang nga iya sang Dios.” 26Wala gid nila sia madakpi sa iya mga ginpanghambal sa atubangan sang mga tawo, gani naghipos sila nga natingala sa iya mga sabat. 27May mga Saduceo nga nagpalapit kay Jesus. (Amo ini sila ang nagasiling nga wala sing pagkabanhaw.) Ginpamangkot nila sia, 28“Manunodlo, si Moises nagsulat sining kasugoan para sa amon, ‘Kon ang isa ka tawo mapatay nga wala sila sing bata sang iya asawa, ang utod nga lalaki sang napatay magapangasawa sang nabalo agod nga sila makapamata para sa napatay nga tawo.’ 29Sadto anay may pito ka mag-ulotod nga lalaki. Ang magulang nagpangasawa, kag napatay nga wala sing anak. 30Dayon ang ikaduha nagpangasawa sang nabalo, 31kag amo man ang ikatlo. Amo man ang natabo sa tanan sa ila. Napatay sila nga wala sing ginbilin nga anak. 32Sang ulihi ang babayi napatay man. 33Sila nga pito nakapangasawa sa iya. Karon, sa adlaw sang pagkabanhaw sang mga minatay, kay sin-o bala sia asawa?” 34Si Jesus nagsabat sa ila, “Ang mga lalaki kag mga babayi sining kalibutan nagaasawahay, 35pero ang mga lalaki kag mga babayi nga takos nga pagabanhawon kag magakabuhi sa palaabuton nga panahon wala na nagaasawahay. 36Kay kasubong sila sang mga anghel kag indi na sila mapatay. Mga anak sila sang Dios, kay ginbanhaw sila gikan sa kamatayon. 37Si Moises nagapamatuod sing maathag nga ang mga patay pagabanhawon. Sa bahin sang kasulatan nahanungod sang nagadabdab nga kahuykahoy, nagahambal sia nahanungod sa Ginoo subong ‘Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, kag Dios ni Jacob.’ 38Ini nagakahulogan nga ang Dios amo ang Dios sang mga buhi kag indi sang mga patay, kay para sa iya ang tanan buhi.” 39May mga manunodlo sang Kasugoan nga nagtugda, “Manunodlo, maayo ang imo sabat.” 40Kag wala na sila magpangahas sa pagpamangkot pa sa iya. 41Si Jesus nagsiling sa ila, “Ngaa bala nga nagasiling ang mga tawo nga ang Cristo kaliwat ni David? 42Kay si David mismo nagsiling sa libro sang mga Salmo: ‘Ang Ginoo nagsiling sa akon Ginoo, Lingkod ka diri sa akon tuo, 43Tubtob mabutang ko Ang imo mga kaaway Nga tulongtongan sang imo mga tiil.’ 44Kon amo si David nagtawag sa iya nga ‘Ginoo.’ Karon ano ang pagkahimo nga kaliwat ni David ang Cristo?” 45Samtang nagapamati ang tanan nga mga tawo kay Jesus, nagsiling sia sa iya mga gintuton-an, 46“Mag-andam kamo sa mga manunodlo sang Kasugoan, nga luyag maglagawlagaw nga nagabayu sing malaba, kag luyag gid nga abiabihon sing matinahuron sa mga tiyendahan. Sa mga sinagoga kag mga punsyon ginapili nila ang pinasulabi nga mga pulongkoan sa atubangan. 47Nagapamintaha sila sa mga balo nga babayi paagi sa pagkuha sang ila mga pagkabutang kag ila lang ginatabuntabonan paagi sa malawig nga mga pangamuyo. Mas daku pa ang silot nga ila batunon!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\