LUCAS 21

1Si Jesus nagpanan-awtan-aw sa templo kag nakita niya ang manggaranon nga mga tawo nga nagahulog sang ila mga dulot sa kolektahan sang dulot. 2Nakita man niya didto ang isa ka imol nga babayi nga balo nga nagahulog sang iya dulot nga duha ka sentimos. 3Si Jesus nagsiling, “Nagasiling ako sa inyo nga ining babayi nga balo naghatag sing labaw pa sa ila tanan. 4Kay ang iban naghatag gikan sa sobra sang ila manggad, pero ini nga balo bisan amo na gid lang yadto ang iya kuwarta, ginhatag pa niya.” 5May mga tawo nga nagmuno kon daw ano katahom sang templo nga napugtakan sang matahom nga mga bato kag nabutangan sang mga dulot nga nahalad sa Dios. Si Jesus nagsiling sa ila, 6“Ini tanan nakita ninyo, pero magaabot ang tion nga wala sing mabilin diri nga isa ka bato nga nasampaw sa isa. Ang tanan marumpag.” 7Nagpamangkot sila, “Manunodlo, san-o bala mahanabo ini? Kag ano bala ang tanda nga madali na lang ini mahanabo?” 8Si Jesus nagsiling sa ila, “Magbantay kamo agod indi kamo pagpatalangon. Kay madamo nga mga tawo ang magakari sa akon ngalan nga magasiling, ‘Ako amo sia!’ kag, ‘Ang tion nag-abot na!’ Pero indi kamo magpati sa ila. 9Indi kamo magkahadlok kon makabati kamo nga may mga inaway kag mga ribok. Ini nga mga butang matabo anay, pero ini wala nagakahulogan nga ang katapusan malapit na.” 10Kag nagsiling pa gid sia, “Ang isa ka pungsod magapakig-away sa isa ka pungsod, ang isa ka ginharian magagubat sang isa ka ginharian. 11May magaabot nga mabaskog nga mga linog, gutom, kag piste sa nagakalainlain nga mga duog. May makakulogmat nga mga butang kag dalagku nga mga tanda sa langit. 12Pero sa wala pa ini tanan mahanabo, dakpon nila kamo kag hingabuton. Pagahukman kamo sa mga sinagoga kag pagabilangguon. Pagadalhon kamo sa atubangan sang mga hari kag mga gobernador tungod sa akon ngalan. 13Ini manginkahigayunan ninyo sa pagpanaksi sang Maayong Balita. 14Gani magpakalig-on kamo kag indi lang anay magpalibog kon ano ang inyo isabat, 15kay hatagan ko kamo sang mga pulong kag kaalam agod nga ang inyo mga kaaway indi makasupok ukon makapamatok sang inyo ginasiling. 16Bisan ang inyo mga ginikanan, mga kautoran, mga himata kag mga abyan magatugyan sa inyo kag ang iban sa inyo ipapatay nila. 17Ang tanan magadumot sa inyo bangod sa akon. 18Pero wala sing bisan isa ka bilog nga buhok sa inyo ulo nga madula. 19Magpakalig-on kamo, kay sa sini nga paagi maluwas ninyo ang inyo kaugalingon.” 20“Kon makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sang mga hangaway, ti, mahibal-an ninyo nga sa indi madugay pagalaglagon ini. 21Gani ang mga yara sa Judea dapat magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga sa sulod sang banwa maggwa, kag ang yara sa kaumhan indi magsulod sa banwa. 22Kay amo ini ang ‘Mga Adlaw sang Pagsilot,’ sa pagtuman sang tanan nga ginasiling sang mga Kasulatan. 23Kailo man ang nagabulosong nga mga babayi kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan magaabot sa sini nga duta, kag ang kaakig sang Dios magaabot sa sini nga mga tawo. 24Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsoran, kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtob sa adlaw nga matapos ang ila paggahom.” 25“Sa sadto nga tion may mga tanda nga makita sa adlaw, sa bulan kag sa mga bituon. Ang tanan nga mga pungsod sa duta magakurog sa kahadlok sang dinaguhob sang mga balod sa dagat. 26Ang mga tawo magakalipong sa kahadlok samtang nagahulat sila sang magaabot sa bug-os nga duta. Kay ang mga gahom sa kahawaan pagapatalangon sa ila kinaandan nga alagyan. 27Dayon ang Anak sang Tawo magapakita, nga nagakari sa mga panganod, nga may daku nga gahom kag himaya. 28Kon ini nga mga butang mahanabo, magtindog kamo kag magbayaw sang inyo mga ulo, kay ang inyo kaluwasan malapit na.” 29Dayon si Jesus nagsugid sa ila sining palaanggiran, “Dumdoma ninyo ang higera kag ang iban nga mga kahoy. 30Kon magpanglumbay sila, inyo nahibaluan nga ang tingadlaw malapit na. 31Subong man, kon makita ninyo nga nagakahanabo ini nga mga butang, mahibaluan ninyo nga ang Ginharian sang Dios manug-abot na. 32“Dumdoma ninyo ini! Ini tanan nga mga butang mahanabo sa wala pa mapatay ang tanan nga mga tawo nga nagakabuhi karon. 33Ang langit kag ang duta magataliwan, pero ang akon mga pulong indi magtaliwan.” 34“Magbantay kamo! Indi kamo magpatuyang, magpahuboghubog kag magpalibog sa sining kabuhi, basi yadtong Adlaw mag-abot sa inyo sing hinali. 35Kay yadto nga Adlaw magaabot subong sang isa ka siod sa tanan nga mga tawo sa bug-os nga duta. 36Magbantay kag magpangamuyo kamo pirme agod nga may kusog kamo kag indi maano kon ini nga mga butang mahanabo, kag makatindog kamo sa atubangan sang Anak sang Tawo.” 37Adlaw-adlaw si Jesus nagpanudlo sa templo, kag kon gab-i nagagwa sia kag didto sia nagatener sa bilog nga gab-i sa bukid sang mga Olivo. 38Aga pa gid ang mga tawo nagakadto sa templo sa pagpamati sa iya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\