LUCAS 22

1Karon nagahilapit na ang Piesta sang Tinapay nga wala sing Lebadora nga ginatawag Piesta sang Pascua. 2Ang pangulo nga mga pari kag ang mga manunodlo sang Kasugoan nagpadihot kon ano ang pagpatay kay Jesus, kay nahadlok sila sa mga tawo. 3Dayon si Judas nga ginatawag Iscariote nga isa sang dose ka mga apostoles, ginsudlan ni Satanas. 4Gani, si Judas naglakat kag naghinun-anon sa pangulo nga mga pari kag sa mga opisyales sang gwardya sa templo kon sa ano nga paagi matugyan niya si Jesus sa ila. 5Nalipay sila kag nagtanyag sa iya sing kuwarta. 6Nagsugot si Judas kag nagpangita sia sing kahigayunan nga matugyan niya si Jesus sa ila nga indi makahibalo ang mga tawo. 7Sang Piesta sang Tinapay nga wala sing Lebadora, nag-abot ang adlaw nga ang mga cordero nga palascuahan dapat na nga ihawon. 8Ginsugo ni Jesus si Pedro kag si Juan kag ginsingganan, “Lakat kamo kag ihanda ninyo ang panihapon sang Piesta sang Pascua nga aton pagakan-on.” 9Nagpamangkot sila, “Sa diin bala ang luyag mo nga maghanda kami sini?” 10Nagsiling sia, “Tandai ninyo ini! Sa inyo pagsulod sa banwa, may isa ka tawo nga magasugata sa inyo nga nagadala sing isa ka tibod nga tubig. Sunda ninyo sia tubtob sa balay nga sudlan niya, 11kag magsiling kamo sa tagbalay, ‘Ang Manunodlo nagasiling sa imo, Diin bala ang kuwarto nga pagakaunan ko sang panihapon sang Piesta sang Pascua upod sa akon mga gintuton-an?’ 12Ipakita niya sa inyo ang isa ka daku kag nasangkapan nga kuwarto sa ibabaw. Didto ninyo ihanda ang tanan.” 13Naglakat sila kag ila nakita ang tanan suno sa ginsiling ni Jesus sa ila, kag ginhanda nila ang panihapon sang Piesta sang Pascua. 14Sang pag-abot sang takna, nagpungko si Jesus sa pagkaon upod sa iya mga apostoles. 15Nagsiling sia sa ila, “Daku gid ang akon handom sa pagkaon sini nga panihapon upod sa inyo sa wala pa ako mag-antos. 16Kay nagasiling ako sa inyo, indi na ako magkaon sini tubtob nga matuman ini sa Ginharian sang Dios.” 17Dayon si Jesus nagkuha sang kupa, nagpasalamat sia sa Dios kag nagsiling, “Batuna ninyo ini kag mag-ambit kamo sini. 18Kay nagasiling ako sa inyo, nga sugod karon indi na ako mag-inom sini nga bino tubtob mag-abot ang Ginharian sang Dios.” 19Dayon ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat sia sa Dios, iya ginpamihakpihak ini, kag ginhatag sa ila nga nagasiling, “Ini amo ang akon lawas [nga ginahatag para sa inyo. Himoa ninyo ini sa handumanan nakon.” 20Sa amo man nga bagay sa tapos ang panihapon ginhatag niya sa ila ang kupa. Nagsiling sia, “Ini nga kupa amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios nga ginapalig-on sang akon dugo nga ginaula para sa inyo.] 21“Pero nagasiling ako sa inyo: Ang magatugyan sa akon yari kaupod nakon sa lamisa! 22Kay ang Anak sang Tawo mapatay suno sa gintalana sang Dios, pero kailo man yadtong tawo nga magatugyan sa iya.” 23Dayon nagpinamangkutanay sila kon sin-o ayhan sa ila ang magahimo sini. 24Ang mga gintuton-an nagbinais kon sin-o sa ila ang labing daku. 25Si Jesus nagsiling sa ila, “Ang mga hari sining kalibutan nagagahom sa ila mga ginsakpan kag ang mga manugdumala ginatawag nga ‘Manugbulig sang mga Tawo.’ 26Pero para sa inyo indi amo ini ang nagakabagay, kundi ang labing daku sa inyo dapat manginsubong sang kamanghuran, kag ang pangulo dapat manginsubong sang suloguon. 27Sin-o bala ang daku, ang nagakaon ukon ang nagasirbe? Ang nagakaon, e. Kag karon, yari ako nga nagasirbe sa inyo. 28“Gin-unongan ninyo ako sa tanan nga mga pagsulay sa akon, 29kag subong nga ang akon Amay naghatag sa akon sang gahom sa pagdumala, ako man magahatag sa inyo sing gahom sa pagdumala. 30Magakaon kag magainom kamo sa lamisa sa akon Ginharian kag magapungko kamo sa mga trono sa paghukom sa dose ka mga tribo sang Israel.” 31“Simon, Simon, pamati ka! Si Satanas ginpahanugotan sa pag-ayag-ayag sa inyo tanan, subong sang pag-ayag sang mangungoma sang trigo sa pagpain sang tinggas sa upa. 32Pero nagpangamuyo ako para sa imo, Simon, nga ang imo pagtuo indi mag-untat. Kag sa pagbalik mo sa akon, dapat mo pabakuron ang imo mga kautoran.” 33Si Pedro nagsabat, “Ginoo, handa ako magpabilanggo kag manginmatay upod sa imo.” 34Si Jesus nagsabat, “Nagasiling ako sa imo, Pedro, sa wala pa makapamalo ang manok karon nga gab-i, magasiling ka sing makatlo nga wala ka makakilala sa akon.” 35Dayon nagsiling si Jesus sa ila, “Sang ginpadala ko kamo anay nga wala sing kahita, puyo ukon sandalyas, nakulangan bala kamo sang bisan ano nga butang?” Nagsabat sila, “Wala gid.” 36Si Jesus nagsiling sa ila, “Pero karon, ang bisan sin-o nga may kahita ukon puyo kinahanglan magdala sini, kag ang wala sing espada magbaligya sang iya kunop kag magbakal sing espada. 37Kay nagasiling ako sa inyo nga ang kasulatan nga nagasiling, ‘Ginkabig sia nga isa sang mga kriminal,’ dapat matuman sa akon. Kay ang nasulat nahanungod sa akon nagakatuman.” 38Ang mga gintuton-an nagsiling, “Ginoo, yari may duha ka espada!” Nagsabat sia, “Tuman na ina!” 39Subong sang masami nga ginahimo niya, si Jesus nagkadto sa bukid sang mga Olivo, kag ang iya mga gintuton-an nag-upod sa iya. 40Sang pag-abot niya didto nagsiling sia sa ila, “Pangamuyo kamo agod indi kamo madaog sang panulay.” 41Dayon nagpalayo sia sa ila sa antad nga sarang malambot kon habuyan sing bato, kag nagluhod sia kag nagpangamuyo. 42Siling niya, “O amay, kon buot mo, ilikaw ining kupa sa akon. Pero indi ang akon kabubot-on, kundi ang imo kabubot-on ang tumanon.” [ 43May isa ka anghel gikan sa langit nga nagpakita sa iya kag nagpabakod sa iya. 44Sa daku nga kalisod nagpangamuyo sia sing hugot pa gid. Ang iya mga balhas daw dalagku nga tinulo sang dugo nga nagatupa sa duta.] 45Sa tapos si Jesus makapangamuyo nagbalik sia sa mga gintuton-an kag nakita niya nga nagakatulog sila tungod kay linapyo sila sang tama gid nga pagpangasubo. 46Nagsiling sia sa ila, “Ngaa nagakatulog kamo? Bangon kamo kag magpangamuyo agod indi kamo madaog sang panulay.” 47Sang nagahambal pa sia nag-abot ang mga tawo nga ginaunahan ni Judas, ang isa sang dose ka mga apostoles. Ginpalapitan niya si Jesus kag ginhalukan. 48Pero si Jesus nagsiling, “Judas, ginaluiban mo bala ang Anak sang Tawo paagi sa isa ka halok?” 49Sang masat-uman sang mga gintuton-an nga upod ni Jesus kon ano ang mahanabo nagsiling sila, “Panglabuon bala namon sila, Ginoo?” 50Kag ginlabo sang isa sa ila ang suloguon sang Pinakamataas nga Pari kag nautas ang iya tuo nga dulonggan. 51Pero si Jesus nagsiling, “Husto na ina!” Gintandog niya ang dulonggan sang tawo kag gin-ayo sia. 52Dayon si Jesus nagsiling sa pangulo nga mga pari kag sa mga opisyales sang mga gwardya sa templo kag sa mga katigulangan sang mga Judio nga nagkadto didto sa pagdakop sa iya, “Ano ako buyong nga nagkari kamo nga may mga espada kag mga inuglampos? 53Adlaw-adlaw yara ako kaupod ninyo sa templo kag wala ninyo ako pagdakpa. Ugaling ini nga takna inyo kag iya sang nagagahom sang kadudolman.” 54Gindakop nila si Jesus kag gindala sa balay sang Pinakamataas nga Pari. Si Pedro nagsunod, pero malayo ang antad niya. 55May dabok sa tunga sang hardin sang palasyo kag si Pedro nag-impon sa mga nagapulongko palibot sa dabok. 56Sang pagkakita sang isa sang mga suloguon nga babayi sa iya nga nagapungko didto malapit sa kalayo, ginhimutaran niya sia kag nagsiling, “Ini man nga tawo kaupod niya.” 57Pero si Pedro nagpanghiwala nga nagasiling, “Inday, wala gani ako makakilala sa iya.” 58Sa wala madugay natalupangdan sia sang isa ka tawo, kag nagsiling, “Ikaw man isa sa ila.” Pero si Pedro nagsabat, “Tyoy, indi ako upod niya.” 59Kag sang makaligad ang mga isa ka oras, may isa pa ka tawo nga nag-insister sa pagsiling, “Wala gid sing duhadoha nga ining tawo kaupod niya kay sia taga-Galilea man.” 60Pero si Pedro nagsabat, “Tyoy, wala ako makahibalo sang imo ginapanghambal.” Kag sa gilayon, sang nagahambal pa sia, nagpamalo ang manok. 61Ang Ginoo nagliso kag gintulok niya si Pedro, kag nadumdoman ni Pedro ang mga pulong sang Ginoo nga ginsiling sa iya, “Sa wala pa magpamalo ang manok karon nga adlaw, magasiling ka sing makatlo nga wala mo ako makilala.” 62Si Pedro naggwa kag naghilibion. 63Ang mga tawo nga nagabantay kay Jesus nagyaguta kag nagbunal sa iya. 64Gintabunan nila ang iya mga mata kag ginpamangkot sia, “Pakta, sin-o ang nagsumbag sa imo?” 65Kag madamo pa nga mga pagpasipala ang ginhambal nila kay Jesus. 66Sang pagkaaga, ang mga katigulangan sang mga Judio, ang pangulo nga mga pari, kag ang mga manunodlo sang Kasugoan nagtipon sing tingob, kag gindala nila si Jesus sa Konsilyo. 67Nagsiling sila, “Sugiri kami kon ikaw bala ang Cristo?” Nagsabat sia, “Kon sugiran ko kamo, indi kamo magpati sa akon, 68kag kon pamangkuton ko kamo, indi man kamo magsabat. 69Sugod karon ang Anak sang Tawo magapungko sa tuo sang Dios nga Makagagahom.” 70Nagsiling sila tanan, “Kon amo, ikaw ang Anak sang Dios?” Nagsabat sia sa ila, “Ginasiling ninyo nga amo ako.” 71Kag nagsiling sila, “Wala na kita sing kinahanglan sang mga saksi! Nakabati gid kita sang iya kaugalingon nga mga pulong.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\