LUCAS 23

1Ang bug-os nga katapo sang Konsilyo nagtindog kag gindala nila si Jesus sa kay Pilato. 2Didto ginsumbong nila sia nga nagasiling, “Nadakpan namon ini nga tawo nga nagasudyot sang amon mga kasimanwa nga indi sila magbayad sang buhis sa Emperador kag nagapabula nga sia amo ang Cristo nga isa ka hari.” 3Si Pilato namangkot, “Ikaw bala ang hari sang mga Judio?” Si Jesus nagsabat, “Ginasiling mo.” 4Dayon si Pilato nagsiling sa pangulo nga mga pari kag sa mga tawo, “Wala ako sing may nakita nga kasal-anan sa sini nga tawo.” 5Pero nag-insister gid sila nga nagasiling, “Sia gid ang nagasugod sang kinagamo sa mga tawo tungod sang iya pagpanudlo sa bug-os nga Judea! Nagsugod sia sa Galilea, kag karon diri na man sia.” 6Sang pagkabati ni Pilato sini namangkot sia, “Taga-Galilea bala ini nga tawo?” 7Sang pagkahibalo niya nga si Jesus nagikan sa duog nga sakop sang ginadumalahan ni Herodes, ginpadala niya sia kay Herodes nga didto man sa Jerusalem sa sadto nga tion. 8Nalipay gid si Herodes sang pagkakita niya kay Jesus, kay nakabati sia nahanungod sa iya kag dugay na ang handom niya sa pagpakigkita kay Jesus kay luyag niya magtan-aw kay Jesus nga nagahimo sing milagro. 9Gani madamo ang mga pamangkot ni Herodes kay Jesus, pero si Jesus wala gid magsabat. 10Ang pangulo nga mga pari kag ang mga manunodlo sang Kasugoan nagtindog kag nagsumbong kay Jesus sang grabe nga mga panumbongon. 11Si Herodes kag ang iya mga soldado nagtamay kag nagyaguta sa iya. Ginpasuksokan nila sia sing malahalon nga bayu kag ginpabalik kay Pilato. 12Sa sadto gid nga adlaw si Pilato kag si Herodes nag-amiguhay, kay sadto anay magkaaway sila. 13Gintipon ni Pilato ang pangulo nga mga pari, ang mga manugdumala kag ang mga tawo, 14kag nagsiling sia sa ila, “Gindala ninyo ini nga tawo sa akon kag nagsiling kamo nga nagasudyot sia sang mga tawo. Karon, gin-usisa ko sia sa atubangan ninyo kag wala ako sing may nakita nga sala nga subong sang inyo ginasumbong batok sa iya. 15Si Herodes wala man sing may nakita nga sala sa iya, kay ginpabalik niya sia sa aton. Wala sing nahimo ini nga tawo nga takos sang kamatayon. 16Gani, ipahanot ko sia, kag buy-an.” [ 17Sa tagsa ka Piesta sang Pascua si Pilato dapat maghilway sing isa ka binilanggo.] 18Ang tanan nga mga tawo nagsinggit, “Patya sia kag buy-i sa amon si Barrabas.” 19(Si Barrabas nabilanggo tungod sang iya pagsugod sing isa ka ribok nga natabo sa siyudad, kag sang iya pagpamatay.) 20Si Pilato luyag kuntani maghilway kay Jesus, gani naghambal sia liwat sa mga tawo. 21Pero nagsinggit sila, “Ilansang sia sa krus! Ilansang sia sa krus!” 22Si Pilato nagsiling sa ila sa ikatlo ka bes, “Pero ano nga sala ang iya nahimo? Wala ako sing may nakita nga sala sa iya nga takos sang kamatayon. Ipahanot ko sia kag buy-an.” 23Pero nagsinggit sila sing tudo pa gid, “Ilansang sia sa krus!” Kag sang ulihi natuman ang ila pagsinggit. 24Gani ginpamatbatan ni Pilato si Jesus suno sa ginpangayo nila. 25Ginhilway niya si Barrabas nga ila ginpangayo, sia nga nabilanggo tungod sa pagribok kag pagpamatay, kag gintugyan niya si Jesus sa ila agod nga mahimo nila ang ila luyag. 26Sang ginadala nila si Jesus pa gwa, nasugata nila ang isa ka tawo nga ginhingalanan kay Simon nga taga-Cirene nga nagapa-siyudad. Ginpapas-an nila sia sang krus ni Jesus kag ginpasunod sa iya. 27Madamo nga mga tawo ang nagsunod sa kay Jesus. Upod sa mga tawo may mga babayi nga nagahinibi kag nagapanalambiton tungod sa iya. 28Ginbalikid sila ni Jesus kag ginsingganan, “Mga babayi nga taga-Jerusalem, indi kamo maghibi tungod sa akon, kundi tungod sa inyo kaugalingon kag sa inyo mga kabataan. 29Kay ang mga adlaw magaabot nga ang mga tawo magasiling, ‘Bulahan ang mga babayi nga baw-as, ang wala makapamata, kag wala makapasuso!’ 30Amo ina ang tion nga ang mga tawo magasiling sa mga bukid, ‘Tumbahi kami!’ kag sa mga bakulod, ‘Tabuni kami!’ 31Kay kon ini nga mga butang ginahimo samtang lab-as pa ang mga kahoy, ano pa gid ayhan ang mahanabo kon laya na ini?” 32Gindala man nila ang duha pa ka tawo nga kriminal, nga pagapatyon upod kay Jesus. 33Sang pag-abot nila sa duog nga ginatawag “Ang Bagol,” ginlansang nila didto si Jesus sa krus, kag subong man ang duha ka kriminal, ang isa sa iya tuo kag ang isa sa iya wala. 34Si Jesus nagsiling, “Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo.” Ginpartida nila ang iya mga bayu paagi sa pagabut-gabot. 35Ang mga tawo nagtindog didto nga nagatan-aw samtang ang mga pangulo sang mga Judio nagyaguta sa iya. Nagsiling sila, “Ginluwas niya ang iban, abi ipaluwas sa iya ang iya kaugalingon, kon sia amo ang Cristo, ang pinili sang Dios.” 36Ang mga soldado nagyaguta man sa iya. Nagpalapit sila sa iya kag gintungholan nila sia sang maaslom nga bino 37kag nagsiling, “Luwasa ang imo kaugalingon, kon ikaw ang hari sang mga Judio!” 38Sa ulohan niya nasulat ini nga mga pulong, “Ini amo ang Hari sang mga Judio.” 39Ang isa sang mga kriminal nga nalansang sa krus didto nagpasipala sa iya, “Indi bala ikaw ang Cristo? Luwasa ang imo kaugalingon kag luwasa man kami!” 40Pero ang iya upod nga kriminal nagsabdong sa iya nga nagasiling, “Wala ka bala mahadlok sa Dios? Pareho man lang kita nga ginasilutan. 41Ang aton silot bagay gid man sa aton tungod sang aton mga ginhimo, pero sia iya wala sing nahimo nga malain.” 42Kag nagsiling sia kay Jesus, “Jesus, dumdoma ako kon magkari ka subong nga hari.” 43Si Jesus nagsiling sa iya, “Nagasiling ako sa imo, karon gid nga adlaw manginkaupod ka nakon sa Paraiso.” 44Sang mga alas dose ang takna nagdulom ang bug-os nga duta kag nagpadayon ini tubtob sa alas tres sang hapon. 45Ang kurtina sang templo nagisi sa tunga halin sa ibabaw paidalom. 46Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, “Amay, sa imo mga kamot ginatugyan ko ang akon espiritu.” Sang makasiling sia sini napatay sia. 47Ang kapitan nakakita sang nahanabo, kag nagdayaw sia sa Dios nga nagasiling, “Matuod gid nga ini nga tawo matarong.” 48Ang mga tawo nga nagtipon sa pagtan-aw sang nagakahanabo, nagpauli nga nagapamukpok sang ila mga dughan. 49Ang tanan nga nakakilala kay Jesus, kaupod sang mga babayi nga nagsunod sa iya halin sa Galilea, nagtindog sa unhan nga nagatan-aw sini nga mga butang. 50-51 May isa ka tawo nga ginahingalanan kay Jose nga taga-Arimatea. Ang Arimatea isa ka banwa sang mga Judio. Maayo kag talahuron sia nga tawo, kag nagapaabot sia sang Ginharian sang Dios. Bisan matuod nga katapo sia sang Konsilyo, wala sia magsugot sang ila plano kag buhat. 52Nagkadto sia kay Pilato kag iya ginpangayo ang bangkay ni Jesus. 53Dayon gintaltal niya sa krus ang bangkay ni Jesus, ginputos ini sang tela nga lino, kag ginbutang ini sa lulobngan nga ginguhab sa bato. Ini nga lulobngan wala pa gid malubngi. 54Adlaw yadto sang Pag-aman kag ang Adlaw nga Inugpahuway manugsogod na. 55Ang mga babayi nga nagsunod kay Jesus gikan sa Galilea nag-upod kay Jose kag nakita nila ang lulobngan kag kon paano ang pagbutang sang bangkay ni Jesus sa amo nga lulobngan. 56Dayon nagpauli sila kag naghanda sing mga pahamot kag inughaplas para sa bangkay ni Jesus. Sa Adlaw nga Inugpahuway nagpahuway sila suno sa ginasugo sang Kasugoan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\