LUCAS 24

1Aga pa gid sang nahauna nga adlaw sang simana, ang mga kababayin-an nagkadto sa lulobngan nga may dala nga mga pahamot nga ila ginhanda. 2Nakita nila nga napaligid na ang bato nga gintakop sa lulobngan. 3Gani nagsulod sila, pero wala nila makita ang bangkay ni Ginoong Jesus. 4Sang nagapalibog sila nahanungod sini, sa hinali may nagtindog sa tupad nila nga duha ka tawo nga may bayu nga masilaw. 5Ang mga babayi hinadlukan gid, gani nagdungok sila, samtang ang duha ka tawo nagsiling sa ila, “Ngaa ginapangita ninyo ang buhi sa tunga sang mga minatay? 6Wala sia diri! Nabanhaw sia! Dumdoma ninyo ang ginsiling niya sa inyo sang didto pa sia sa Galilea, 7‘Ang Anak sang Tawo dapat itugyan sa mga makasasala, ilansang nila sia sa krus, pero mabanhaw sia sa ikatlo nga adlaw.’ ” 8Dayon nadumdoman sang mga babayi ang mga pulong ni Jesus. 9Nagpauli sila halin sa lulobngan kag nagsugid sining mga butang sa onse ka mga apostoles kag sa iban. 10Ang mga babayi amo sanday Maria Magdalena, Juana, kag Maria nga iloy ni Santiago. Sila kag ang iban pa nga mga babayi nagsugid sining mga butang sa mga apostoles. 11Ang mga apostoles naghunahona nga ang ginpanugid sang mga babayi daw binuang, kag wala sila magpati sa ila. 12Pero si Pedro nagtindog kag nagdalagan pa lulobngan. Nagsid-ing sia kag iya nakita ang mga panapton kag wala na sing iban. Dayon nagpauli sia nga natingala gid sang nahanabo. 13Sa sadto gid nga adlaw ang duha sa ila nagapakadto sa baryo nga ginatawag Emaus, mga onse ka kilometro halin sa Jerusalem, 14kag nagasugilanon sila nahanungod sang mga butang nga nagkahanabo. 15Sang nagahambalanay sila kag nagapamangkutanay, si Jesus nagpalapit kag naglakat upod sa ila. 16Nakita nila sia, pero wala nila sia makilal-i. 17Si Jesus nagsiling sa ila, “Ano ang ginahambalan ninyo samtang nagalakat kamo?” Kag nagdulog sila nga nagapangasubo. 18Ang isa sa ila nga ginahingalanan kay Cleofas nagsiling sa iya, “Ikaw lang ang nagapuyo sa Jerusalem nga wala gid makahibalo sang nagkatabo didto sa sining mga inadlaw.” 19Nagpamangkot sia, “Ano nga mga hitabo?” Nagsabat sila, “Ang mga nahanabo kay Jesus nga taga-Nazaret. Ini nga tawo propeta nga gamhanan sa pulong kag sa buhat sa atubangan sang Dios kag sang mga tawo. 20Ang amon pangulo nga mga pari kag mga manugdumala nagtugyan sa iya nga pagapatyon, kag ginlansang nila sia sa krus. 21Kag naglaom kami nga sia amo ang magatubos sang Israel. Wala labot sini tanan, karon ikatlo na nga adlaw halin sang matabo ini. 22May kaupdanan kami nga mga babayi nga nagpatingala sa amon. Nagkadto sila sa lulobngan sing aga pa, 23pero wala nila makita ang bangkay ni Jesus. Gani, nagbalik sila nga nagasiling nga nakakita sila sing palanan-awon sang mga anghel nga nagasiling sa ila nga buhi sia. 24May mga kaupdanan kami nga nagkadto sa lulobngan kag nakita nila ang ginsugid sang mga babayi, pero wala nila makita sia.” 25Dayon si Jesus nagsiling sa ila, “Daw ano ka buangboang sa inyo, kag daw ano kahinay sa inyo sa pagpati sang tanan nga ginhambal sang mga propeta! 26Indi bala kinahanglan nga ang Cristo mag-antos sining mga butang kag ugaling pagahimayaon sia?” 27Kag ginsaysay ni Jesus sa ila ang tanan nga ginhambal sang mga Kasulatan nahanungod sa iya, sugod sa mga libro ni Moises kag sa mga sinulat sang tanan nga mga propeta. 28Sang nagahinampot sila sa baryo nga ila ginapakadtuan, nagpakita si Jesus nga daw mapadayon kuntani sia sa paglakat, 29pero ginhawiran nila sia nga nagasiling, “Upod ka na lang diri sa amon, kay hapon na ini kag dugaydogay gab-i na.” Gani nagpabilin sia upod sa ila. 30Nagpungko sia upod sa ila sa pagkaon, nagkuha sang tinapay, kag nagpasalamat. Dayon ginpamihakpihak niya ang tinapay kag ginhatag ini sa ila. 31Karon nakamarasmas sila kag nakilala nila sia, pero sa hinali lang nadula sia. 32Nagsinilingay sila, “Indi bala nga nagdabdab subong sang kalayo ang aton balatyagon sang maghambal sia sa aton sa dalanon kag nagsaysay sang mga Kasulatan sa aton?” 33Sa gilayon nagtindog sila kag nagbalik sa Jerusalem sa diin nakita nila ang onse ka mga apostoles nga nagatipon upod sa iban nga mga gintuton-an 34kag nagasiling, “Matuod gid nga ang Ginoo nabanhaw! Nagpakita sia kay Simon!” 35Dayon ang duha nagsaysay sa ila sang nahanabo sa dalanon, kag kon paano nga nakilala nila ang Ginoo sang pagpamihakpihak niya sang tinapay. 36Sang nagapanugid sila sini sa ila, sa hinali nagpakita si Jesus sa tunga nila nga nagatindog kag nagsiling sa ila, “Ang paghidait sa inyo.” 37Hinadlukan kag kinulbaan gid sila, kay naghunahona sila nga nakakita sila sang kalag. 38Pero nagsiling sia sa ila, “Ngaa bala natublag kamo? Ngaa nagapangduhadoha kamo? 39Tan-awa ninyo ang akon mga kamot kag mga tiil, kay ako gid ini. Hikapa ninyo ako kag mahibal-an ninyo, kay ang kalag wala sing unod kag tul-an subong sang ginatan-aw ninyo nga ako may unod kag tul-an.” 40Sang pagsiling niya sini ginpakita niya ang iya mga kamot kag mga tiil. 41Daku gid ang ila kalipay kag katingala nga daw indi sila makapati. Dayon si Jesus nagpamangkot sa ila, “May pagkaon bala kamo diri?” 42Ginhatagan nila sia sing sinugba nga isda, 43nga iya ginbaton kag ginkaon sa atubangan nila. 44Dayon nagsiling sia sa ila, “Amo ini nga mga butang ang ginsiling ko sa inyo sang kaupod pa ako ninyo: ang tanan nga nasulat nahanungod sa akon sa Kasugoan ni Moises, sa mga sinulat sang mga propeta, kag sa mga Salmo dapat nga matuman.” 45Dayon gibuksan niya ang ila mga hunahona sa paghangop sang mga Kasulatan. 46Nagsiling sia sa ila, “Amo ini ang nasulat: ang Cristo dapat mag-antos kag pagabanhawon sa ikatlo nga adlaw, 47kag sa iya ngalan ang mensahi nahanungod sang paghinulsol kag kapatawaran sang sala dapat iwali sa tanan nga kapungsoran, sugod sa Jerusalem. 48Kamo ang mga saksi sini nga mga butang. 49Kag ako akon magapadala sa inyo sang ginsaad sang akon Amay. Pero maghulat kamo anay sa Jerusalem tubtob nga ang gahom gikan sa ibabaw mag-abot sa inyo.” 50Dayon gindala niya sila sa gwa sang siyudad tubtob sa Betania sa diin ginbayaw niya ang iya mga kamot kag ginbendisyunan sila. 51Samtang nagabendisyon sia sa ila, nagbulag sia sa ila kag gindala sia pa langit. 52Nagsimba sila sa iya kag nagbalik sila sa Jerusalem nga puno sang daku nga kalipay, 53kag didto sila pirme sa templo nga nagapasalamat sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\