LUCAS 3

15Nagdugang na gid ang pagpaabot sang mga tawo, kag nagsugod sila sa pagpalibog nahanungod sa kay Juan tungod kay basi amo na sia ang Cristo. 30si Levi anak ni Simeon, si Simeon anak ni Judas, si Judas anak ni Jose, si Jose anak ni Jonam, si Jonam anak ni Eliaquim,

1Karon ika 15 na nga tuig ang paggahom ni Emperador Tiberio; si Poncio Pilato amo ang gobernador sang Judea, si Herodes ang pangulo sang Galilea, kag si Felipe nga iya utod ang pangulo sang Iturea kag Traconite; si Lisanias ang pangulo sang Abilinia, 2kag si Anas kag si Caifas amo ang pinakamataas nga mga pari. Sa amo nga panahon ang pulong sang Dios nag-abot kay Juan nga anak ni Zacarias sang didto sia sa desierto. 3Gani nagpanglakaton sia sa bug-os nga kadutaan sang Jordan nga nagawali, “Magbiya kamo sang inyo mga sala kag magpabautiso, kag ang Dios magapatawad sang inyo mga sala.” 4Ini suno sa ginsulat ni Isaias nga propeta sa iya libro: “May nagasinggit sa desierto, ‘Amana ninyo ang alagyan Para sa Ginoo, Maghimo kamo sing tadlong nga dalan Nga iya pagaagyan! 5Ang tagsa ka nalupyakan tampukan, Ang mga bukid kag mga bakulod tapanon, Ang tiko nga mga dalan tadlungon, Ang mga malain nga dalan kaayuhon, 6Ang tanan nga katawuhan Makakita sang kaluwasan Gikan sa Ginoo!’ ” 7Madamo nga mga tawo ang nagkadto kay Juan agod mabautisohan niya sila. Nagsiling sia sa ila, “Mga kaliwat sang man-og! Sin-o ang nagsiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaakig sang Dios nga madali na lang mag-abot? 8Pamatud-i sa inyo mga buhat nga nagabiya kamo sa inyo mga sala. Indi kamo magsiling nga may amay kamo nga si Abraham, kay ginasiling ko sa inyo nga ang Dios makahimo sing mga anak para kay Abraham gikan sa sini nga mga bato! 9Nahanda na ang wasay sa pagtapas sang mga kahoy sa puno gid. Ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sing maayo pagatapson kag idap-ong sa kalayo.” 10Ang mga tawo namangkot sa iya, “Ti, ano karon ang amon himuon?” 11Nagsabat sia, “Kon sin-o sa inyo ang may duha ka panid nga bayu ihatag niya ang isa sa wala sing bayu, kag kon sin-o sa inyo ang may kalan-on maghatag sa iya nga wala sing kalan-on.” 12May mga manugsokot sang buhis nga nag-abot sa pagpabautiso, kag nagpamangkot sila sa iya, “Manunodlo, ano ang himuon namon?” 13Nagsabat sia, “Indi kamo magsukot sing sobra sa ginasiling sang Kasugoan.” 14May mga soldado nga nagpamangkot man sa iya, “Ti, kami iya, ano ang amon himuon?” Nagsabat sia sa ila, “Indi kamo magkuha sang kuwarta sang iban sa palugos nga paagi ukon sa pagbutangbotang. Magkuntento kamo sang inyo suweldo.” 15Nagdugang na gid ang pagpaabot sang mga tawo, kag nagsugod sila sa pagpalibog nahanungod sa kay Juan tungod kay basi amo na sia ang Cristo. 16Gani si Juan nagsiling sa ila: “Ginabautisohan ko kamo sa tubig, pero may isa nga magaabot nga gamhanan pa sa akon. Indi gani ako takos sa paghubad sang higot sang iya sandalyas. Pagabautisohan niya kamo sa Espiritu Santo kag sa kalayo. 17Ginauyatan na niya ang iya inugpahangin sa pagpain sang tinggas sa upa. Dayon pagatipunon niya ang tinggas sa iya tambubo, pero pagasunogon niya ang upa sa kalayo nga indi gid mapalong.” 18Ginlaygayan ni Juan ang mga tawo sa madamo kag nagkalainlain nga paagi sang nagawali sia sang Maayong Balita sa ila. 19Bisan gani si Herodes nga Gobernador ginsaway niya kay ginpuyo niya si Herodias nga asawa sang iya utod, kag tungod sang madamo nga kalautan nga nahimo niya. 20Dayon si Herodes naghimo pa gid sing malain nga butang paagi sa pagpabilanggo kay Juan. 21Karon sang mabautisohan na ang tanan nga mga tawo, si Jesus ginbautisohan man. Sang nagapangamuyo sia, nag-abri ang langit 22kag ang Espiritu Santo sa dagway sang pating nagkunsad sa iya. Dayon may isa ka tingog nga nabatian gikan sa langit nga nagasiling, “Ikaw ang akon hinigugma nga Anak. Nalipay gid ako sa imo.” 23Sang pagsugod ni Jesus sang iya bulohaton mga 30 na ka tuig ang iya edad. Abi sang mga tawo, anak sia ni Jose nga anak ni Eli. 24Si Eli anak ni Matat, si Matat anak ni Levi, si Levi anak ni Melqui, si Melqui anak ni Jane, si Jane anak ni Jose, 25si Jose anak ni Matatias, si Matatias anak ni Amos, si Amos anak ni Nahum, si Nahum anak ni Esli, si Esli anak ni Nagge, 26si Nagge anak ni Maat, si Maat anak ni Matatias, si Matatias anak ni Semei, si Semei anak ni Jose, si Jose anak ni Joda, 27si Joda anak ni Joanan, si Joanan anak ni Resa, si Resa anak ni Zorobabel, si Zorobabel anak ni Salatiel, si Salatiel anak ni Neri, 28si Neri anak ni Melqui, si Melqui anak ni Adi, si Adi anak ni Cosam, si Cosam anak ni Elmadam, si Elmadam anak ni Er, 29si Er anak ni Jesus, si Jesus anak ni Eliezer, si Eliezer anak ni Jorim, si Jorim anak ni Matat, si Matat anak ni Levi, 30si Levi anak ni Simeon, si Simeon anak ni Judas, si Judas anak ni Jose, si Jose anak ni Jonam, si Jonam anak ni Eliaquim, 31si Eliaquim anak ni Melea, si Melea anak ni Mena, si Mena anak ni Matata, si Matata anak ni Natan, si Natan anak ni David, 32si David anak ni Jese, si Jese anak ni Obed, si Obed anak ni Booz, si Booz anak ni Salmon, si Salmon anak ni Naason, 33si Naason anak ni Aminadab, si Aminadab anak ni Admin, si Admin anak ni Arni, si Arni anak ni Ezron, si Ezron anak ni Fares, si Fares anak ni Juda, 34si Juda anak ni Jacob, si Jacob anak ni Isaac, si Isaac anak ni Abraham, si Abraham anak ni Tera, si Tera anak ni Nahor, 35si Nahor anak ni Serug, si Serug anak ni Reu, si Reu anak ni Peleg, si Peleg anak ni Eber, si Eber anak ni Sela, 36si Sela anak ni Cainan, si Cainan anak ni Arfaxad, si Arfaxad anak ni Sem, si Sem anak ni Noe, si Noe anak ni Lamec, 37si Lamec anak ni Metusela, si Metusela anak ni Enoc, si Enoc anak ni Jared, si Jared anak ni Mahalaleel, si Mahalaleel anak ni Cainan, 38si Cainan anak ni Enos, si Enos anak ni Set, si Set anak ni Adam kag si Adam anak sang Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\