LUCAS 4

40Sang makatunod na ang adlaw, ang tanan nga nagamasakit sa nagkalainlain nga mga balatian gindala sang ila mga amigo sa kay Jesus. Si Jesus nagtungtong sang iya mga kamot sa tagsatagsa sa ila kag gin-ayo niya sila tanan.

1Si Jesus nga napun-an sang Espiritu Santo nagbalik halin sa Jordan, kag gindala sia sang Espiritu sa desierto. 2Didto ginsulay sia sang Yawa sa sulod sang 40 ka adlaw. Wala sia magkaon sa sulod sina nga mga inadlaw, kag sa tapos sadto gingutom sia. 3Karon ang yawa nagsiling sa iya, “Kon ikaw ang Anak sang Dios, sugoa ining bato nga mangintinapay.” 4Nagsabat si Jesus, “Ang kasulatan nagasiling, ‘Indi lamang sa tinapay mabuhi ang tawo.’ ” 5Dayon gindala sia sang Yawa sa isa ka mataas nga lugar kag ginpakita sa iya sa isa ka pamisok ang tanan nga ginharian sang kalibutan. 6Nagsiling ang Yawa, “Ihatag ko sa imo ining tanan nga kagamhanan kag kamanggaran. Gintugyan ini tanan sa akon kag sarang ko ini mahatag sa bisan kay sin-o nga luyag ko hatagan. 7Ini tanan mangin-imo kon magsimba ka sa akon.” 8Nagsabat si Jesus, “Ang kasulatan nagasiling, ‘Magsimba ka sa Ginoo nga imo Dios kag sia lamang ang imo alagaron.’ ” 9Gindala pa gid sia sang Yawa sa Jerusalem, kag ginpatindog sia sa pinakamataas nga bahin sang templo kag nagsiling sa iya, “Kon Anak ka sang Dios, lukso ka paidalom. 10Kay ang kasulatan nagasiling, ‘Ang Dios magasugo sang iya mga anghel sa pagbantay sa imo. 11Bayawon ka nila sa ila mga kamot agod indi makasandad ang imo mga tiil sa bato.’ ” 12Nagsabat si Jesus sa iya, “Ang kasulatan nagasiling, ‘Indi mo pagsulayon ang Ginoo nga imo Dios.’ ” 13Sang matapos sang Yawa ang tanan nga paagi sang pagsulay, ginbayaan niya anay si Jesus tubtob nga may kahigayunan na man sia. 14Dayon si Jesus nagbalik sa Galilea, kag ang gahom sang Espiritu Santo yara sa iya. Ang balita nahanungod sa iya naglapnag sa sadto nga mga duog. 15Nagpanudlo sia sa ila mga sinagoga kag gindayaw sia sang tanan. 16Dayon si Jesus nagkadto sa Nazaret, sa diin sia nagdaku, kag sang Adlaw nga Inugpahuway nagkadto sia sa sinagoga suno sa iya kinabatasan. Nagtindog sia sa pagbasa sang mga Kasulatan, 17kag ginhatag sa iya ang libro ni Isaias nga propeta. Ginbukad niya ini kag nakita niya ang bahin diin nasulat ang masunod: 18“Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Kag ginpili niya ako sa pagwali Sang Maayong Balita sa mga imol, Ginpadala niya ako sa pagbantala Sang kahilwayan sa mga bihag, Sa pag-ayo sang mga bulag, Sa paghilway sang mga ginapigos, 19Sa pagbantala sang tuig nga ang Ginoo Magaluwas sang iya mga tawo.” 20Gintakop ni Jesus ang libro, gin-uli sa manugbulig, kag naglingkod. Ang tanan sa sinagoga nagtulok sa iya. 21Nagsugod sia sa paghambal sa ila, “Ini nga dinalan sang kasulatan natuman karon nga adlaw samtang ginapamatian ninyo ang pagbasa sini.” 22Gindayaw sia sang tanan, kag natingala sila sang matahom nga mga pulong nga iya ginhambal. Nagsiling sila, “Indi bala ini anak ni Jose?” 23Nagsiling si Jesus sa ila, “Sa walay duhadoha magasiling kamo sa akon sining hulobaton, ‘Manugbolong, ayuha anay ang imo kaugalingon.’ Kag magasiling man kamo sa akon, ‘Abi, himoa man diri sa imo kaugalingon nga banwa ang tanan nga nabatian namon nga ginhimo nimo sa Capernaum.’ ” 24Kag nagsiling pa gid si Jesus, “Nagasiling ako sa inyo: wala sing propeta nga ginakilala sa iya kaugalingon nga banwa! 25Pamatii ninyo ako: matuod gid nga madamo ang mga babayi nga balo sa Israel sang panahon ni Elias, sang wala gid mag-ulan sa sulod sang tatlo ka tuig kag anom ka bulan kag may daku nga tiggulotom sa bug-os nga duta, 26pero si Elias wala ginpadala sa bisan sin-o sa ila, kundi sa babayi nga balo sa Sarepta didto sa Sidon. 27Kag may madamo nga mga aruon sa Israel sang panahon ni Eliseo nga propeta, pero wala gid sing isa sa ila nga gin-ayo, kundi si Naaman lang nga taga-Siria.” 28Ang tanan nga mga tawo sa sinagoga naakig gid sang pagkabati nila sini. 29Tumindog sila kag ila ginganoy si Jesus pa gwa sa banwa, kag gindala nila sia sa ibabaw sang bakulod sa diin ang ila banwa napasad, agod ila sia itiklod sa pil-as. 30Pero si Jesus nag-agi sa tunga nila, kag naglakat. 31Dayon si Jesus nagkadto sa Capernaum, isa ka banwa sang Galilea, sa diin nagpanudlo sia sa mga tawo sa Adlaw nga Inugpahuway. 32Natingala gid sila sang iya pagpanudlo, kay naghambal sia nga may awtoridad. 33May tawo didto sa sinagoga nga ginagamhan sang malaut nga espiritu, kag nagasinggit sia sa mabaskog nga tingog, 34“A! Jesus nga taga-Nazaret, anhon mo bala kami? Nagkari ka bala sa paglaglag sa amon? Nahibal-an ko kon sin-o ka. Ikaw ang Balaan nga ginpadala sang Dios!” 35Ginsaway ni Jesus ang malaut nga espiritu, “Maghipos ka, kag maggwa ka sa tawo!” Ginlampos sang yawa ang tawo sa atubangan sang tanan kag naggwa sia sa tawo nga wala makahalit sa iya. 36Tanan sila natingala gid kag nagsinilingay, “Ano bala nga sahi sang mga pulong ini? Ini nga tawo nagatabog nga may awtoridad kag gahom sa malaut nga mga espiritu kag nagagwa sila!” 37Kag ginbantog si Jesus sa tanan nga duog sa sadto nga duta. 38Si Jesus naggwa sa sinagoga kag nagkadto sa balay ni Simon. Ang ugangan nga babayi ni Simon may mataas nga hilanat, gani ginpangabay nila si Jesus sa pag-ayo sa iya. 39Ginkadtuan sia ni Jesus kag nagtindog sia sa luyo sang iya higdaan, kag gintabog ang hilanat. Ang hilanat naghalin sa iya kag sa gilayon nagbangon sia kag nag-amuma sa ila. 40Sang makatunod na ang adlaw, ang tanan nga nagamasakit sa nagkalainlain nga mga balatian gindala sang ila mga amigo sa kay Jesus. Si Jesus nagtungtong sang iya mga kamot sa tagsatagsa sa ila kag gin-ayo niya sila tanan. 41Ang mga yawa naggulowa man sa madamo nga mga tawo, kag nagsinggit, “Ikaw ang Anak sang Dios.” Ginsaway sila ni Jesus, kag wala niya sila pagtugoti sa paghambal, kay nakahibalo sila nga sia amo ang Cristo. 42Sang pagbutlak sang adlaw, si Jesus naggwa sa banwa kag nagkadto sa baw-ing nga duog. Ang mga tawo nagpangita sa iya, kag sang makita nila sia nagtinguha sila sa paghawid sa iya, agod indi sia maghalin. 43Pero nagsiling si Jesus sa ila, “Kinahanglan ibantala ko man ang Maayong Balita sang Ginharian sang Dios sa iban nga mga banwa, kay tungod sini ginpadala ako.” 44Gani nagpangwali sia sa mga sinagoga sa bug-os nga pungsod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\