LUCAS 5

1Isa sadto ka adlaw, si Jesus nagatindog sa ubay sang linaw sang Genezaret. Ang mga tawo nagdinaguso pakadto sa iya sa pagpamati sang pulong sang Dios. 2May nakita sia nga duha ka sakayan nga yara na sa higad, kag ang mga mangingisda nakapanaog na sa paghugas sang ila sahid. 3Ang isa ka sakayan iya ni Simon. Ginsakyan ini ni Jesus kag ginpangabay niya si Simon nga itulak sing diutay ang sakayan. Nagpungko si Jesus sa sakayan kag nagpanudlo sa mga tawo. 4Sa tapos sia makahambal, nagsiling sia kay Simon, “Magpalawod ka kag iladlad ang inyo sahid, agod makakuha kamo sang mga isda.” 5Si Simon nagsabat, “Manunodlo, nagpanahid kami sa bug-os gid nga gab-i kag wala gid kami sing may nakuha. Pero kon amo ina ang siling mo, iladlad ko ang sahid.” 6Ginladlad nila ang sahid kag nakakuha sila sing madamo nga isda sa bagay nga ang ila sahid daw magisi na. 7Gani ginpaypay nila ang ila kaupod sa isa ka sakayan sa pagbulig sa ila. Nagpalapit ini sila kag ginpuno nila ang duha ka sakayan sang isda tubtob nga daw malunod na sila. 8Sang makita ni Simon Pedro ang natabo, nagluhod sia sa atubangan ni Jesus kag nagsiling, “Palayo ka sa akon, Ginoo, kay makasasala ako nga tawo.” 9Sia kag ang iya kaupdanan natingala gid sa kadamo sang isda nga ila nakuha. 10Ang mga kaupod ni Simon nga si Santiago kag si Juan, nga mga anak ni Zebedeo, natingala man. Si Jesus nagsiling kay Simon, “Indi ka mahadlok. Sugod karon magapanahid ikaw sang mga tawo.” 11Ginpatakas nila ang mga sakayan, ginbayaan nila ang tanan kag nag-upod kay Jesus. 12Sang isa ka tion si Jesus didto sa isa ka banwa sa diin may isa ka tawo nga puno sang aro. Sang pagkakita niya kay Jesus naghapa sia sa duta kag nagpakiluoy kay Jesus, “Sir, kon luyag mo, magatinlo ako!” 13Gindab-ot sia ni Jesus kag gintandog nga nagasiling, “Luyag ko! Magmatinlo ka!” Sa gilayon nadula ang aro sang tawo. 14Kag ginsingganan sia ni Jesus, “Indi ka magpanugid sini bisan kay sin-o, kundi kadto ka sa pari kag ipatan-aw ang imo kaugalingon. Dayon maghalad ka suno sa ginsugo ni Moises sa pagpamatuod sa mga tawo nga matinlo ka na.” 15Pero ang balita nahanungod kay Jesus naglapnag pa gid, kag madamo nga mga tawo ang nagdugok sa pagpamati sa iya kag sa pagpabulong sang ila mga balatian. 16Pero nagkadto sia sa baw-ing nga mga duog kag didto nagpangamuyo sia. 17Isa ka adlaw sang si Jesus nagapanudlo, may mga Fariseo kag mga manunodlo sang Kasugoan nga nagatambong didto. Nagikan sila sa kabanwahanan sang Galilea kag Judea kag sa Jerusalem. Ang gahom sang Ginoo yara kay Jesus sa pagpang-ayo sang masakiton. 18May mga tawo nga nag-abot nga nagayayong sang isa ka tawo nga paralitiko nga yara sa iya higdaan. Nagtinguha sila sa pagsulod agod ibutang nila ang paralitiko sa atubangan ni Jesus, 19pero indi sila makasulod tungod kay nagaginutok ang mga tawo. Gani gindala nila sia sa ibabaw sang atop. Ginguhaban nila ang atop nga tisa, kag gintunton nila sia sa iya higdaan sa atubangan ni Jesus sa tunga sang mga tawo. 20Sang makita ni Jesus ang ila pagtuo, nagsiling sia sa paralitiko, “Tyoy, ginapatawad ang imo mga sala.” 21Ang mga manunodlo sang Kasugoan kag ang mga Fariseo nagmuno sa ila kaugalingon, “Sin-o bala ini nga tawo nga nagapasipala sa Dios sa sini nga paagi? Wala sing tawo nga makapatawad sang mga sala, kundi ang Dios lamang.” 22Si Jesus nga nakatungkad sang ila mga painuino nagsiling, “Ngaa bala nagapainuino kamo sing subong sina? 23Mahapos pa bala ang magsiling, ‘Ginapatawad ang imo mga sala,’ sang sa magsiling, ‘Tindog ka kag maglakat’? 24Karon pamatud-an ko sa inyo, nga ang Anak sang Tawo may gahom diri sa duta sa pagpatawad sang mga sala.” Gani nagsiling sia sa paralitiko, “Nagasiling ako sa imo, tindog ka, dalha ang imo higdaan kag magpauli.” 25Sa gilayon nagtindog ang tawo sa atubangan nila, nagkuha sang iya higdaan kag nagpauli nga nagadayaw sa Dios. 26Ang tanan natingala gid. Sa daku nga kahadlok naghimaya sila sa Dios nga nagasiling, “Daw ano ka makatilingala nga butang ang aton nakita karon.” 27Sa tapos sini naggwa si Jesus kag nakita niya si Levi nga isa ka manugsokot sang buhis nga yara sa iya opisina. Nagsiling si Jesus sa iya, “Upod ka sa akon.” 28Nagtindog si Levi, ginbayaan niya ang tanan kag nag-upod sa iya. 29Dayon si Levi naghiwat sing daku nga punsyon sa iya balay para kay Jesus, kag didto upod nila ang madamo nga mga manugsokot sang buhis kag iban pa nga mga bisita. 30May mga Fariseo kag mga manunodlo sang Kasugoan nga kaupod nila nga nagreklamo sa mga gintuton-an ni Jesus. Nagsiling sila, “Ngaa bala nga nagakaon kamo kag nagainom upod sa mga manugsokot sang buhis kag sa mga makasasala?” 31Si Jesus nagsabat sa ila, “Ang maayo wala nagakinahanglan sang manugbolong, kundi ang nagamasakit lang. 32Wala ako nagkari sa pagtawag sang mga matarong, kundi sang mga makasasala sa paghinulsol.” 33May mga tawo nga nagsiling kay Jesus, “Ang mga gintuton-an ni Juan kag ang mga gintuton-an sang mga Fariseo palapuasa kag palapangamuyo, pero ang imo mga gintuton-an nagakaon kag nagainom sing masunson.” 34Nagsabat si Jesus, “Mapapuasa bala ninyo ang mga inagda sa kasal samtang yara pa ang nobyo kaupod nila? 35Pero magaabot ang tion nga ang nobyo kuhaon sa ila, kag magapuasa sila sa sadto nga mga adlaw.” 36Si Jesus nagsugid sa ila sini man nga palaanggiran, “Wala sing tawo nga nagagunting sa bag-o nga bayu kag itukap ini sa daan nga bayu. Kon himuon niya ini, maguhaban niya ang bag-o nga bayu kag ang tinabas nga bag-o indi nagakabagay sa daan. 37Wala man sing tawo nga nagasulod sang bag-o nga bino sa daan nga mga sulodlan nga panit. Kon himuon niya ini, ang bino nga bag-o magabusdik sang mga daan nga sulodlan nga panit, ang bino mauyang, kag ang sulodlan nga panit indi mapuslan. 38Pero ang bag-o nga bino dapat isulod sa bag-o nga sulodlan nga panit. 39Kag wala man sing bisan sin-o nga maluyag sang bag-o nga bino sa tapos sia makainom sang laon nga bino. Kay siling niya, ‘Ang laon nga bino mas maayo.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\